Etätyöstä elinvoimaa Etelä-Pohjanmaalle


Uutiset etätyön yleistymisestä eivät ole enää uusia. Koronarajoitusten mukanaan tuomat laajat etätyösuositukset ovat tehneet etätöistä arkipäivää monelle paikkariiippumatonta työtä tekevälle.

Etätyön yleistymiseen liittyy monia odotuksia. Asioita, jotka tekevät yksityis- ja työelämän yhteensovittamisesta helpompaa, mahdollisuuksia hillitä liikenteenpäästöjä ja mahdollisuus lisätä paikallista elinvoimaa.  Monia uusia etätyötiloja on perustettu Suomeen viime vuosina. Etätyötiloista käytetään yleisesti termejä etätyö-hubi, yhteisöllinen etätyötila ja etätyöpiste. Englannin kielessä käytetään yleisesti termejä working hub, remote working space tai co-working space.

Viitasaaren yhteisöllinen etätyöpiste ”Osaamiskeskus Lennätin”.
Viitasaaren yhteisöllinen etätyöpiste ”Osaamiskeskus Lennätin” on perustettu jo vuonna 2018. Kuva: Viitasaaren kaupunki.

Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina –hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen teemaverkostoja vuosille 2021–2023. Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Tämä hanke syntyi etätyötilojen kehittäjien tarpeesta luoda valtakunnallinen verkosto etätyötiloille ja niiden kehittäjille ja varmistaa, että etätyön ympärillä oleva pöhinä konkretisoituu eikä jää vain mahdollisuuspuheiden tasolle. Pelkät seinät eivät tee etätyöpisteestä toimivaa tai houkuttelevaa. Jotta etätyöstä saadaan pysyvä tapa tehdä töitä, tulee sen olla mielekästä sekä työntekijälle että työnantajalle.

Etätyöpisteiden teemaverkoston tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava etätyöpisteiden verkosto, jotta etätyöntekijöiden on helppo löytää ne ja että etätyöpisteiden kesken syntyy yhteistyötä. Etätyöpisteet ovat osa paikallista ja alueellista elinvoimaa, ne tuovat paikallisen osaamisen näkyväksi sekä toimivat osaamisen jakamisen ja kehittämisen paikkoina. Etätyöpiste voi olla myös kasvualusta uudelle elinkeinotoiminnalle.

Jämsä Tehtaan etätyöpiste.
Jämsä Tehtaan etätyöpisteessä on mukava nurkkaus etätyöpisteyhteisön yhteisiin hetkiin. Kuva: Petteri Koskinen.

Teemaverkoston tavoitteena on, että etätyöpisteiden kehittäjillä ja aluekehittäjillä on käytössään parhaimmat työvälineet ja tieto tarjota hyvä työpäiväkokemus etätyöntekijöille ja työnantajille. Paremmat puitteet monipaikkaiseen työhön auttavat suomalaisia työntekijöitä jaksamaan paremmin ja työnantajia vastaamaan työelämän muutoksiin.

Hankkeen toiminta jakautuu neljään teemakokonaisuuteen:

  • etätyöpisteiden kehittämisen tukeen ja verkoston luomiseen
  • etätyön tekemisen valmiuksien vahvistamiseen
  • etäopiskelumahdollisuuksien avaamiseen
  • paikallisen tason keskustelun herättämiseen paikkariippumattoman työn mahdollisuuksista lisätä alueellista elinvoimaa.

Hanke tuottaa kaikille etätyöpisteiden kehittäjille tukimateriaalia ja sparrausta. Verkostokumppaneiden kanssa hankkeessa kokeillaan ja mallinnetaan uusia toimintamalleja ja palveluita etätyöpisteille. Hankkeen verkostokumppaniksi voi hakea mukaan elokuuhun 2022 saakka. Hankkeen tuloksia ja ajankohtaisia asioita tullaan kokoamaan sivulle www.etatyotilat.fi – sivustolle.

Avaintiedot lyhyesti:

  • Hankkeen nimi: Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina
  • Toteutusaika: vuoden 2023 loppuun saakka.
  • Hankkeen kokonaisbudjetti: 270 000 eur
  • Hanketta toteuttavat: Leader Aisapari, Kaustisen seutukunta, Centria AMK ja Seinäjoen AMK. 
  • Hankkeen verkostojäseniä ovat Kuudestaan ry, Jämsän kaupunki, Teuvan kunta, Lappilaiset kylät ry, Witas Oy, Äänekosken kehitys Oy ja Rautjärven kunta
  • Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen AKKE-varoista.

Teksti: Heli Talvitie

Yhteystiedot:
Heli Talvitie
Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina – hanke
Leader Aisapari
puh. +358 44 2382014
heli.talvitie@aisapari.net