Etelä-Pohjanmaan virkistysalueselvitys on valmistunut


Etelä-Pohjanmaan liiton omana työnä laadittu virkistysalueselvitys on valmistunut ja hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa 22.8.2022. Selvityksen tarkoitus on toimia tausta-aineistona uuden kokonaismaakuntakaava 2050:n virkistysteeman kaavamerkinnöille. Edellisen kerran virkistysalueita tarkasteltiin nykyisen maakuntakaavan valmistelun aikoihin eli noin 20 vuotta sitten. Maakuntakaavaan merkattujen virkistysalueiden, -kohteiden ja ulkoilureittien nykytilanteen selvittämiselle oli siis kova tarve.

Selvityksessä keskityttiin erityisesti ulkoiluun ja retkeilyyn liittyvien virkistysalueiden tarkasteluun. Virkistyskäytöllistä merkittävyyttä nähtiin paikoissa, jotka ovat mm. kaikille avoimia, sisältävät monipuolisen virkistyspalveluiden tai -rakenteiden tarjonnan ja hyvän käyttöasteen. Arviointi kohteista tehtiin koko maakunnan näkökulmasta, mutta huolehtien kuitenkin virkistysalueiden riittävyydestä eri puolilla Etelä-Pohjanmaata.

Laavu Evijärven ulkoilureitillä.
Uittomiehen lenkki on Evijärven kunnan ylläpitämä luontopolku, joka valmistui vuonna 2020.

Tyypillisimpiä virkistysalueiden ja -kohteiden virkistyspalveluita ja -rakenteita olivat esimerkiksi uimarannat, laavut ja tulentekopaikat, näkö- ja lintutornit, frisbeegolf-radat sekä kytkeytyneisyys erilaisiin ulkoilureitteihin, kuntopolkuihin ja latuihin. Suurin osa vanhoista virkistysalueista todettiin olevan edelleen maakunnallisesti merkittäviä. Virkistyskohteista yli puolessa arvioitiin olevan edelleen virkistyskäytöllistä merkittävyyttä.

Nykyisen kaavan ulkoilureittien tarkastelussa selvitettiin reittien toteutumistilanne, joka osoittautui kaavassa esitettyjen reittien määrään nähden heikoksi. Seuraavaa kaavaa varten tuleekin pohtia ulkoilureittimerkintöjen roolia eli halutaanko reittimerkintöjen olevan jatkossa tavoitteellisia vai kuvaavatko ne jo olemassa olevia reittejä.   

Lapuan Simpsiön luontopolut on opastettu viitoituksin ja reittipaaluin. Polkujen varrella on muun muassa laavuja, levähdyspaikkoja ja luontokohdetauluja

Nykyisen maakuntakaavan virkistysalueiden, -kohteiden ja ulkoilureittien ajantasaisuuden lisäksi selvityksessä haluttiin tunnistaa uusia mahdollisesti maakuntakaavaan lisättäviä kohteita. Tätä varten selvityksessä kuultiin kuntien näkemyksiä ja ehdotuksia mahdollisista uusista alueista, kohteista ja reiteistä. Kuntien ehdottamista virkistysalue- ja virkistyskohdevaihtoehdoista 14 kappaleella ja ulkoilureiteistä 14 kappaleella nähtiin olevan mahdollisuuksia tulla lisätyksi uuteen maakuntakaavaan.

Uusina ehdotettavina kaavamerkintöinä olivat melontareitit ja pyöräilyyn liittyvät reitit, joita ei ole aikaisemmin ollut merkittynä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Näiden uusien vaihtoehtojen pohtiminen on tarpeen seuraavan maakuntakaavan virkistysmerkintäkokonaisuutta varten.

Maakuntakaavaan valittavien virkistysalueiden, -kohteiden ja ulkoilureittien kokonaisuus ratkaistaan lopullisesti kaavan laadinnan aikana, jossa virkistysalueselvitys toimii tärkeänä tausta-aineistona. Syksyllä valmistuu lisää kaavatyön tietopohjana käytettäviä selvityksiä ja kaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden vaihteessa 2022-2023.

Teksti: Annariikka Nikupeteri
Kuvat: Susanna Anttila