Maakuntakaava 2050 -uutiskirje


Maakuntakaava 2050:n ajankohtaisia kuulumisia

Paperikalenterin aukeama.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmisteluissa on edetty alkuvuoden osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin vastaamisen jälkeen jäljellä olevien selvitysten ja alustavien aluerakenteen merkintöjen pohdinnan pariin. Saimme osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan runsaasti palautetta asukkailta, yrityksiltä, järjestöiltä ja viranomaisilta. Kiitämme kaikkia osallistuneita! Palautteisiin laadittuihin vastineisiin maakuntahallitus antoi hyväksyntänsä maaliskuun 28. päivänä.

Kaavaluonnoksen tekeminen edellyttää riittävää tietopohjaa kaavassa käsiteltävistä asioista. Koska käynnissä on kokonaismaakuntakaavan valmistelu, erilaisia selvityksiä on käynnissä edelleen runsaasti.

Tässä kooste ajankohtaisesta valmistelutilanteesta:

  • Viherrakenneselvitys etenee hyvää vauhtia ja valmistuu elokuussa. Etelä-Pohjanmaan sini-viherrakenteen, ekologisten yhteyksien ja ekosysteemipalveluiden selvitystä laatii Ubigu Oy. Sidosryhmät ovat kokoontuneet tähän mennessä kahteen työpajaan. Selvityksen lopputuloksena esitetään mm. kohdekuvaukset luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmistä kohteista.
  • Virkistysalueselvitys valmistuu kesän loppuun mennessä. Selvityksessä päivitämme maakuntakaavan virkistysaluemerkintöjen ajantasaisuuden.
  • Tuulivoiman lisäselvityksenä tehdään arviointeja ja hankitaan aineistoja maa- ja merikotkan sekä sääksen elinympäristöistä, maisemavaikutuksista, sähkönsiirrosta sekä susien reviireistä. Pian käynnistyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset natura-arvioinnit potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutuksista Natura2000-verkoston alueisiin. Lisäksi olemme käyneet ja käymme jatkuvasti neuvotteluita eri tahojen kuten Puolustusvoimien, Ilmatieteenlaitoksen, lintutieteellisten yhdistysten, Luonnonvarakeskuksen, kuntien, tuulivoimayhtiöiden, Fingridin ym. kanssa tuulivoima-alueiden toteuttamisen edellytyksistä.
  • Potentiaalisten aurinkoenergia-alueiden selvittämiseksi käynnistämme syksyllä 2022 kartoituksen. Selvityksessä erityisenä kohteena ovat käytöstä poistuneet tai poistuvat turvetuotanto-alueet.
  • Valtatie 18 pääsuuntaselvitys Seinäjoen ja Alavuden välillä on käynnistynyt. Selvityksessä tarkastellaan nykyisen kaavan mukaisten, valtatien 18 linjausmuutoksiin liittyvien maakuntakaavamerkintöjen ajantasaisuus. Merkinnät ovat 80–90 -luvulta ja niiden toteutuskelpoisuus on nyt syytä selvittää. Selvitys toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ja selvitystä laatii Destia Oy.
  • Pyöräilyverkkoselvityksessä, jota teemme omin voimin, on tarkoitus selvittää Etelä-Pohjanmaan nykyinen pyörätieverkko ja kartoittaa potentiaalisimmat uudet yhteydet. Selvityksessä keskitytään ns. valtion tieverkon osuuksille. Tarkoitus on huomioida kevyen liikenteen kehittämistä maakuntakaavassa. Vielä ei ole päätetty, miten kehittämistoimia tullaan kaavaan esittämään.
  • Selvitämme alemman asteisen tieverkon merkitystä ja laatupuutteita opinnäytetyönä. Tämän työn tuloksena saamme tietoa siitä, mitkä seutu- ja yhdystiet ovat kiireisimmin kehitettäviä tieyhteyksiä.
  • Teemme selvitystä teknisen huollon verkostoista (vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaasuverkostoista) ja niiden kehittämistarpeista. Selvitystä tehdään suunnattuna kyselynä toimijoille.
  • Aluerakenteen merkinnät vaativat yhteistä työstämistä ja keskustelua kuntien kanssa. Olemme järjestäneet jokaisen kunnan kanssa työpajan touko-kesäkuussa aluerakenteen kehittämisestä.
  • Maa- ja kiviaineshuollon ja niille varattujen alueiden tarkastelemiseksi on käynnissä ns. POSKI (pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhdistäminen) -aineiston päivitys. Selvitys laaditaan yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan liiton kanssa. Hankkeen ensimmäinen osaraportti on valmis ja löytyy verkkosivuiltamme.

Maakuntakaavan valmistelun aikana käydään useita neuvotteluita ja kokouksia koskien kaavan etenemistä ja kaavatyötä varten kerättävää aineistoa. Toukokuun 30. päivä järjestettiin maakuntakaavan kaavoitusmenettelyn mukainen ensimmäinen viranomaisneuvottelu, jossa esiteltiin viranomaisille mm. Etelä-Pohjanmaan nykyistä maankäytöllistä tilannetta sekä maakuntakaavaan liittyviä selvityksiä ja alustavia kaavamerkintäkokonaisuuksia. Kesäkuun alussa myös maakuntakaavan ohjausryhmä on kokoontunut jo kolmannen kerran. Keskustelu on ollut kokousten aikana aktiivista ja antanut hyviä eväitä kaavatyöhön.

Mitä seuraavaksi?

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n eteneminen alkaa olla jo käsin kosketeltavissa, sillä kaavaluonnoksen valmistelu on käynnistynyt. Ensimmäiset hahmotelmat kaavan karttapohjasta ja muutamista merkintäkokonaisuuksista on luonnosteltu. Erona aikaisempaan kokonaismaakuntakaavaan on mittakaavan muutos suurempaan. Mittakaava on aikaisemmassa kaavassa 1 : 250 000, kun uudessa kaavassa hieman tarkemmaksi mittakaavaksi on määritelty 1 : 200 000. Muutos todettiin tarpeen kaavamerkintöjen havaitsemisen ja toisistaan erottamisen helpottamiseksi.

Syksyllä valmistuu lisää kaavatyössä käytettäviä selvityksiä ja muita aineistoja täydentämään tietopohjaa uutta maakuntakaavaa varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti pyrimme saamaan kaavaluonnoksen nähtäville arviolta vuoden vaihteessa 2022-2023. Ole rohkeasti yhteydessä valmistelijoihimme, mikäli kysyttävää maakuntakaavan valmistelusta!

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

Kokouspöytä, jonka päällä on vihko ja kynä.

Maakuntakaavoitus on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja sen laadinta on maakuntaliittojen vastuulla. MRL uudistus on ollut vireillä Ympäristöministeriön toimesta jo muutaman vuoden. Hiljattain keväällä varmistui, että MRL uudistus ei etene suunnitellussa laajuudessa alueidenkäytön osalta vaan lakia muutetaan pääasiassa rakentamista koskien. Uudistusta jatketaan ehdotuksella uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella.

Yhtenä muutoksena entiseen on mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättävät alueidenkäytön digitaalisuutta koskevat säännökset. Merkittävää vaikutusta MRL:n uudistuksella ei ole Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laadintaan, vaan jatkamme kaavaprosessin etenemisessä entisen MRL:n mukaan. Myös digitaalisuutta koskevat säännökset on jo otettu käyttöön Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmistelutyössä Suomen ympäristökeskuksen Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME) -hankkeen yhteydessä. Lisää MRL:n uudistuksesta voi lukea Ympäristöministeriön sivuilta ja MRL uudistuksen verkkosivuilta:  

Maakuntakaava tutuksi -video

Mikä on maakuntakaava, miksi se laaditaan ja mitä se sisältää? Tutustu maakuntakaavan laadintaan alla olevalla videolla!

Video löytyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=X-tPEC2XXsk

Hyvää kesää!

Maakuntakaavoituksesta vastaava tiimimme toivottaa kaikille hyvää kesälomaa.