Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n selvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan valmistelun tulee perustua sellaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin, joiden pohjalta on mahdollista arvioida kaavan merkittäviä vaikutuksia koko kaavaa koskettavalla alueella. Uuden kokonaismaakuntakaavan valmisteluun sisältyy siten runsaasti tiedonkeruuta ja selvityksiä, joiden avulla varmistetaan, että maakuntakaava vastaa niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin tarpeisiin ja on vaikutuksiltaan tasapainossa.

Kokonaismaakuntakaavan valmistelussa hyödynnetään sekä aiemmin valmistuneita että uusia, erityisesti kokonaismaakuntakaavan uudistamista varten laadittuja selvityksiä. Maakunnallisten selvitysten lisäksi maakuntakaavan laadinnassa hyödynnetään monia muita tietolähteitä, kuten valtakunnallisia raportteja ja selvityksiä.

Tältä sivulta löytyvät Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmisteluun liittyvät selvitykset teemoittain. Aihepiirit ovat

  • Luonnonvarat ja energia
  • Aluerakenne
  • Liikenne ja teknisen huollon verkostot
  • Kulttuuriympäristö
  • Viherrakenne

Luettelo täydentyy uusien selvitysten valmistuessa. Lisätietoa maakuntakaavan uudistamiseen liittyvistä valmistuneista ja tulevista selvityksistä löytyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).

LUONNONVARAT JA ENERGIA

Tuulimylly ja kurkiaura sinistä taivasta vasten

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Energiantuotanto

Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto tilasivat vuonna 2021 yhteisen selvityksen koskien maakuntien energiantuotannon tulevaisuutta nykyhetkestä vuoteen 2050. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. Työ toimii keskeisenä taustaselvityksenä maakunnan strategisessa suunnittelussa eli maakuntakaavan ja maakuntastrategian valmistelussa.

Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050 – raportti. Ramboll Finland (2021). (pdf)

Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050 – raportin tiivistelmä. Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto (2021). (pdf)

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Tuulivoima

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liiton yhdessä tilaamassa tuulivoimaselvityksessä tarkastellaan uusia potentiaalisia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi. Selvityksessä arvioidaan potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutuksia ihmisiin, luontoon, maisemaan, ilmastoon ja aluetalouteen. Selvityksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys. FCG (2021) (pdf)

Liite 1. Etelä-Pohjanmaan potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi. (pdf)

Liite 4. Yhteisvaikutusten arviointi. (pdf)

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Turvetuotanto

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavaan III liittyvät turvetuotantoalueita koskevat selvitykset teemoinaan soiden luontoarvot ja turvevarat sekä turvetuotannon ympäristövaikutukset. (2014-2018)

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Puuterminaalit ja bioenergia 

Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan. Suomen metsäkeskus (2014). (pdf) 

Selvitys suurimittakaavaisen bioenergian tuotannon tarpeista ja mahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaalla.  Vaasan yliopiston Levon-instituutti & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015). (pdf)

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Maa- ja kiviainesvarat

Luonnonkiviainesten ja sitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö ja tarve-ennuste (pdf)

POSKI-päivityshankkeeseen liittyvä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kalliokiviainesselvitys (pdf)

ALUERAKENNE

Kultavuoren asuinalue Jouppilanvuoren päältä kuvattuna.

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Etelä-Pohjanmaan aluerakenne

Aluerakenneselvitys

Etelä-Pohjanmaan aluerakenneselvityksen tarkoitus on selvittää maakunnan nykyinen aluerakenne ja sen kehittymiseen olennaisesti vaikuttavien väestön, työpaikkojen ja palveluiden kehityskaari 2000-luvulla. Edeltävien kahden vuosikymmenen aikana tapahtunut kehitys antaa pohjan tulevien vuosikymmenten aluerakenteen muutosten ennakointiin.

Etelä-Pohjanmaan aluerakenneselvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto (2021) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan rakennemalli

Etelä-Pohjanmaan rakennemalli on tulevaisuuteen suuntaava, maakunnan ja kuntien yhteinen maankäyttö- ja aluerakenteen kehittämisstrategia, jolla on kytkentä myös aluekehitykseen. Rakennemalli sisältää kuntien ja muiden tahojen yhteisen näkemyksen maakunnan maankäytön ja kehittämisen periaatteista vuoteen 2040 saakka. Rakennemalli on pohjana maakuntakaavoitukselle, se tukee aluekehittämistä ja sitä voidaan käyttää yleiskaavoituksen pohjana.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan rakennemallityö on laadittu vuonna 2016.   

Etelä-Pohjanmaan rakennemalli 2040 (pdf)

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040 -raportti on valmistunut Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteistyönä lokakuussa 2016.  Aluerakenteen tulevaisuuskuvien koostaminen ja varsinainen rakennemallin laadintatyö ovat toimineet vuorovaikutuksessa keskenään, ja tulevaisuuskuvatyön raportti on osa varsinaisen rakennemallin sisältöä. 

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat  2040 (pdf) 

’Uus Komia’. Etelä-Pohjanmaan rakennemalli, esiselvitysraportti. Tampereen teknillinen yliopisto & Etelä-Pohjanmaan liitto (2010) (pdf) 

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Tulevaisuusskenaariot

Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan liitto toteutti skenaariotyön Etelä-Pohjanmaan vaihtoehtoisista tulevaisuuskuvista.

Etelä-Pohjanmaan skenaariot 2050, Etelä-Pohjanmaan liitto (2020), (pdf)

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa yhdessä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa liikennejärjestelmän kehittämisestä maakunnan alueella. Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitettiin viimeksi keväällä 2021.

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Kauppa ja keskustatoiminnot 

Etelä-Pohjanmaan keskusverkkoselvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2011/2015) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf) 

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Ampumaradat

Etelä-Pohjanmaan ampumaratojen kehittämissuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan liitto (2019) (pdf)

LIIKENNE JA TEKNISEN HUOLLON VERKOSTOT

Kantatie 67 liikennettä, Suupohajn rata, Ahonkylä Ilmajoki

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Liikennejärjestelmä

Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa yhdessä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa liikennejärjestelmän kehittämisestä maakunnan alueella. Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitettiin viimeksi keväällä 2021.

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Muut liikenteen selvitykset

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto & Liikennevirasto (2011) (pdf) 

Valtatie 3 Tampere-Vaasa. Palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys. Pirkanmaan ELY-keskus (2015) (pdf) 

Kauhajoki-Kauhava palvelutasoselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2014) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan venesatamat, lentoasemat ja -paikat. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf) 

Liikenteen kehityskäytäväselvitys välillä Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä. Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto ja Pohjanmaan liitto (2022) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan alemman tieverkon sekä jalankulku- ja pyörätieyhteyksien käyttäjälähtöinen merkitsevyysanalyysi. Etelä-Pohjanmaan liitto (2022) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan pyöräliikenneverkkoselvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto (2022) (pdf)

Valtatie 18 Seinäjoki – Alavus Pääsuuntaselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2022) (pdf)

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Latoja peltomaisemassa

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Vanhempi rakennettu kulttuuriympäristö

Etelä-Pohjanmaan liitto on vuosina 2016-2017 laatinut inventoinnin maakunnallisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa. Se kattaa sellaiset rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, jotka on rakennettu pääosin ennen vuotta 1930.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi. Etelä-Pohjanmaan liitto (2017) (pdf).

Etelä-Pohjanmaan maakunnallista rakennusinventointia täydennettiin osana uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointia vuosina 2019-2020 laatimalla kohdekortit joistakin aiemmin inventoimattomista kohteista:

Kohdekortit: Täydennysinventoidut kohteet (pdf).

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Uudempi rakennettu kulttuuriympäristö

Etelä-Pohjanmaan liiton Saatsi Arkkitehdit Oy:lta tilaamassa vuosina 2019-2020 toteutetussa selvityksessä on inventoitu ja arvotettu maakunnan uudemmat, vuosina 1930-1999 rakennetut kulttuuriympäristökohteet sekä arvotettu vuosina 2016-2017 inventoidut rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvotus ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi sekä arvotus. Saatsi Arkkitehdit Oy. (2021) (pdf)

Kohdekortit: Etelä-Pohjanmaan uudempi rakennettu kulttuuriympäristö (pdf). Ei saavutettava

Kohdekortit: Etelä-Pohjanmaan uudempi rakennettu kulttuuriympäristö, tekstivastine. (pdf)

Maakunnallisesti inventoitujen kohteiden arvotus

Kaikki Etelä-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön maakunnallisesti inventoidut kohteet on arvotettu osana Saatsi Arkkitehtien toteuttamaa Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointia vuosina 2019-2020. Arvotustyön tuloksena syntyi ehdotus maakunnallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista. Lopullinen maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden kokonaisuus määräytyy maakuntakaavan päivitystyössä.

Luettelo kaikista maakunnallisesti arvokkaiksi ehdotetuista kohteista (pdf).

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Maaseudun kulttuurimaisemat

Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden selvitystyö on jakautunut Etelä-Pohjanmaalla kahteen osaan.

Ensimmäisen selvityksen tarkoituksena oli päivittää Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi. Työ on tehty valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä vuosina 2013-2014. Inventointi oli osa koko Suomessa tehtävää arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia.

Toisen selvityksen tarkoituksena oli päivittää Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi. Työ täydentää vuonna 2013 tehtyä inventointia tuolloin inventoinnin ulkopuolelle jääneiden kohteiden osalta.

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet – Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi (2013). (pdf)

Maaseudun kulttuurimaisemat ja nähtävyydet – Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, osa 2, päivitys- ja täydennysinventointi (2014). (pdf)

VIHERRAKENNE

Mustikanvarpu metsässä

Viherrakenne

Etelä-Pohjanmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä tarkastellaan maakunnan viher- ja sinirakennetta sekä ekologisia yhteyksiä (ns. ekologista verkostoa), ja ekosysteemipalveluiden eli luonnon ihmisille tuottamien hyötyjen sijoittumista ja arvoa. Selvityksessä on hyödynnetty lukuisia luonnonympäristöä ja ekosysteemipalveluita kuvaavia paikkatietoaineistoja ja -analyysejä, joihin on liitetty tietoa paikallisista erityispiirteistä. 

Etelä-Pohjanmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut. Ubigu Oy & Lundén Architecture Company (2022). (pdf)

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Suoluonnon suojelu

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus & Etelä-Pohjanmaan liitto (2013). (pdf)

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Alanen, A & Aapala, K. (toim.). Ympäristöministeriön raportteja 26/2015. (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan III suoluontoselvitykset (2015, 2016 ja 2017)

Oikealle suuntautuva keltainen nuoli. Virkistysalueet

Etelä-Pohjanmaan virkistysalueselvitys (pdf) Etelä-Pohjanmaan liitto 2022