Maakuntakaavatyö etenee – tavoitteena uuden kaavan hyväksyminen ensi vuonna


Kuvakaappaus maakuntakaavakartasta.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksen kuulemisvaihe järjestettiin 1.2.–10.3.2023, jolloin jokaisella oli mahdollisuus antaa luonnoksesta palautetta. Palautteita kertyi yhteensä 184 kappaletta. Teemoista eniten palautetta annettiin tuulivoimaan ja sähkönsiirtoon liittyen.  

Maakuntakaavaluonnokseen annettuun palautteeseen on koottu yleisvastineet, jotka Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi 23.5.2023. Yleisvastineissa vastataan yleisellä tasolla niihin kysymyksiin ja asioihin, joita koskien palautetta saatiin eniten ja joihin on tässä vaiheessa kaavan valmistelua mahdollista vastata. 

− Yleisvastineissa linjataan esimerkiksi, että maakuntakaavan jatkovalmistelussa seudullisen tuulivoima-alueen raja säilytetään kaavaluonnoksen mukaisesti 7 voimalassa ja viherrakenteen merkintäkokonaisuus säilytetään niin ikään kaavaluonnoksen mukaisena, mutta merkintöihin liittyviä kuvauksia ja suunnittelumääräyksiä täsmennetään. Sen sijaan yleisvastineissa ei oteta kantaa esimerkiksi yksittäisiin tuulivoima-alueisiin, vaan niitä koskeviin palautteisiin vastataan myöhemmin yksilöidyissä vastineissa, suunnittelujohtaja Mari Pohjola selvittää.    

Palautetiivistelmään ja yleisvastineisiin voi tutustua verkkosivuillamme »

Maakuntakaavan vaikutustenarviointityö käynnistyy 

Maakuntakaavan vaikutuksia on arvioitu tähän mennessä teemakohtaisissa selvityksissä ja kaavaluonnoksen yhteydessä. Kesällä käynnistyy koko maakuntakaavaratkaisua koskeva laaja vaikutustenarviointityö, jossa arvioinnin kohteena ovat muun muassa vaikutukset ihmisten elinoloihin, luontoympäristöön, aluerakenteeseen, liikenteeseen, kulttuuriympäristöön ja elinkeinoelämään.    

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa suunnittelijoille, osallisille ja päättäjille tietoa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. 

Mitä seuraavaksi? 

Seuraavaksi maakuntakaavaluonnokseen annetut palautteet käsitellään yksilöidysti ja kaikkiin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan vastineet. Maakuntahallitus käsittelee ja hyväksyy yksilöidyt vastineet syksyllä 2023.    

Samalla siirrymme laatimaan kaavaehdotusta. Kaavaan tehdään palautteen, lisäselvitysten ja käydyn vuorovaikutuksen perusteella tarpeelliset muutokset. Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville vuoden 2023 lopussa. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vuonna 2024.   

Lisätietoja:    

  • Mari Pohjola, suunnittelujohtaja, p. 040 6108 445 
  • Annukka Kuoppala, maakunta-arkkitehti, p. 040 6102 232 
  • Mari Väänänen, ympäristösuunnittelija, p. 0400 243 640 
  • Susanna Anttila, maakuntasuunnittelija, p. 040 1855 862 
  • Jani Palomäki, maakuntainsinööri, p. 040 6883 187