Selvitys tuulivoimatuotannon potentiaalisista alueista etenee


Tuulimylly ja kurkiaura sinistä taivasta vasten

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteinen selvitystyö alueidensa potentiaalisista uusista tuulivoimatuotannon alueista on edennyt.  Alkuvuoden aikana on työstetty muun muassa poissulkevaa paikkatietoanalyysia.

‒ Poissulkevan paikkatietoanalyysin tavoitteena on toimia alustavana menetelmänä, jonka kautta rajataan pois toiminnalle lähtökohtaisesti soveltumattomia alueita. Tällaisilla alueilla on jokin muu arvo, ja ne voivat esimerkiksi olla maiseman tai luonnonympäristön näkökulmasta arvokkaita alueita, suunnittelupäällikkö Mari Pohjola selvittää.

Alkuvuoden aikana tehty myös hiljaisten alueiden kartoitusta.  Kartoituksessa tunnistettiin sellaisia alueita, joissa ihmisen tuottama äänimaisema on vähäinen ja rauhallinen. Hiljaiset alueet ovat merkittävä osa sekä elinvoimaista luonnonympäristöä että viihtyisää asuinympäristöä ja ne voivat olla muun muassa matkailun tai virkistyksen kannalta arvokkaita. Hiljaisten alueiden analyysi laadittiin paikkatietopohjaisesti huomioiden etäisyyksiä melulähteisiin, kuten asutukseen, liikenneväyliin sekä teollisuuteen ja erilaisiin tuotantoalueisiin.

‒ Vaiheen tulokset toimivat yhtenä lähtöaineistona uusien tuulivoima-alueiden suunnittelussa, jolloin voidaan punnita keskenään alueen soveltumista tuulivoimalle vai mahdollisesti sen säilyttämistä hiljaisena alueena, kertoo Pohjola.

Tuulivoima-alueiden suunnittelussa tärkeä osa-alue on sähkönsiirto. Selvitystä varten kartoitetaan kantaverkkoyhtiön ja alueellisten sähköverkkoyhtiöiden sähköverkon nykytilaa sekä kehityssuunnitelmia, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva alueen sähköverkosta. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään seuraavissa selvitysvaiheissa teknistaloudellisessa analyysissa.

Selvitystyö kokonaisuudessaan etenee keväällä ja alkusyksystä potentiaalisten tuulivoima-alueiden rajauksella, teknistaloudellisella analyysilla, potentiaalisten alueiden luokittelulla sekä vaikutusten arvioinnilla. Hankkeen etenemisestä ja välituloksista tiedotetaan kuntia ja muita sidosryhmiä infokirjeillä ja infotilaisuuksissa, joissa tarjotaan mahdollisuus kommentoida selvitystyön tuloksia. Seuraavan infotilaisuuden alustava aikataulu on kesäkuussa, ja siihen tullaan lähettämään kutsu sidosryhmille.

Lisätietoja: Suunnittelupäällikkö Mari Pohjola, mari.pohjola@etela-pohjanmaa.fi, puh. 040 6108 445