Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kantatie 67 liikennettä, Suupohajn rata, Ahonkylä Ilmajoki
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisuus, jossa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja.

Vuonna 2021 päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman verkkosivuille pääset tästä.

Liikennejärjestelmätyössä pyritään kehittämään tulevaisuuteen jatkuvan liikennejärjestelmätyön malli, liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on maakunnan pitkän tähtäimen liikenteen monialainen kehittämispolku. Suunnitelman seurantaa tehdään jatkuvasti ja suunnitelmaa on mahdollisuus päivittää tarpeen mukaan. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on ennen kaikkea kokonaisuus, jossa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja käyttäjineen, toimijoineen ja liikennevälineineen. Etelä-Pohjanmaan asemaa käsitellään osana valtakunnan liikennejärjestelmää ja kansainvälisiä yhteyksiä. Tavoitteena on, että nämä Etelä-Pohjanmaan liikenteellisestä asemasta johtuvat tarpeet otetaan huomioon valtakunnallisessa liikennepolitiikassa ja liikennejärjestelmän kehittämisessä.  

Liikennejärjestelmätyöstä maakunnassa vastaa liikennejärjestelmätyöryhmä. Ryhmän kokoonpanossa ovat edustettuina maakunnan eri alueet, Ely-keskus sekä elinkeinoelämän ja kuljetusalan edunvalvojat. Liikennejärjestelmätyötä tehdään vuorovaikutteisesti. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat valtion eri viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä, järjestöt ja tiedotusvälineet. Liikennejärjestelmätyöryhmä aloitti toimintansa 1.1.2015. Työryhmän toimikausi on kunnallisvaalikausi.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käynnistivät keväällä 2020 työn Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiseksi ja maakuntahallitus hyväksyi päivitetyn suunnitelman huhtikuussa 2021. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys toteutettiin laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Työtä ohjasi liiton koordinoima liikennejärjestelmätyöryhmä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma toteutettiin ensimmäistä kertaa verkkosivustona. Uusi suunnitelma katsoo tulevaisuuteen, jossa myös ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävien liikkumistapojen teemat ovat aiempaa vahvemmin esillä. Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen aluekehityslain 10 § mukaisen koko maakuntaa koskevan liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin vuonna 2014 ja siihen tehtiin päivitys vuonna 2017. 

Vuonna 2021 päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman verkkosivuille pääset tästä.

Huomisen Lakeus - Liikennejärjestelmä -logo