Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kantatie 67 liikennettä, Suupohajn rata, Ahonkylä Ilmajoki
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisuus, jossa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja.

Liikennejärjestelmätyössä pyritään kehittämään tulevaisuuteen jatkuvan liikennejärjestelmätyön malli, liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on maakunnan pitkän tähtäimen liikenteen monialainen kehittämispolku. Suunnitelman seurantaa tehdään jatkuvasti ja suunnitelmaa on mahdollisuus päivittää tarpeen mukaan. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on ennen kaikkea kokonaisuus, jossa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja käyttäjineen, toimijoineen ja liikennevälineineen. Etelä-Pohjanmaan asemaa käsitellään osana valtakunnan liikennejärjestelmää ja kansainvälisiä yhteyksiä. Tavoitteena on, että nämä Etelä-Pohjanmaan liikenteellisestä asemasta johtuvat tarpeet otetaan huomioon valtakunnallisessa liikennepolitiikassa ja liikennejärjestelmän kehittämisessä.  

Liikennejärjestelmätyöstä maakunnassa vastaa liikennejärjestelmätyöryhmä. Ryhmän kokoonpanossa ovat edustettuina maakunnan eri alueet, Ely-keskus sekä elinkeinoelämän ja kuljetusalan edunvalvojat. Liikennejärjestelmätyötä tehdään vuorovaikutteisesti. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat valtion eri viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä, järjestöt ja tiedotusvälineet. Liikennejärjestelmätyöryhmä aloitti toimintansa 1.1.2015. Työryhmän toimikausi on kunnallisvaalikausi.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman uudistaminen

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ovat käynnistäneet keväällä 2020 työn Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiseksi. Uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma katsoo tulevaisuuteen, jossa myös ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävien liikkumistapojen teemat ovat vahvasti esillä. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys toteutetaan laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Työtä ohjaa Etelä-Pohjanmaan liiton koordinoima liikennejärjestelmätyöryhmä. Hankkeesta tiedotetaan työn aikana tiedottein, Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen internet-sivustojen ja sosiaalisen median kautta. Aikataulun mukaan työ valmistuu helmikuussa 2021.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen toteuttaa WSP Finland Oy yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa.

Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen aluekehityslain 10 § mukaisen koko maakuntaa koskevan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin kesäkuussa 2012. Etelä-Pohjanmaan edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin vuonna 2014 ja siihen tehtiin päivitys vuonna 2017.