Kulttuurillinen ote paikalliseen kehittämiseen


Mirka Puska.

Kulttuurin ja kulttuuritoiminnan tukeminen on osa Leader-toimintaryhmien tekemää maaseudun kehittämistyötä. Paikallisen kulttuurin vahvistaminen ja tukeminen on ollut mukana vahvasti myös Leader Suupohjan kehittämisstrategioissa kautta aikojen. Nyt uuden strategian valmistelussa kulttuurin kysymyksiä on työstetty osana Ainutlaatuinen Suupohja -teemaa.

Kulttuuritoiminnan edistämistä varten on perustettu oma asiantuntijaryhmä pohtimaan kulttuurin tulevaisuuden tarpeita Suupohjan alueella. Ryhmässä on työstetty SWOT-analyysiä ja mietitty kehittämisen kärkiä. Työ jatkuu edelleen ja uusienkin asiasta kiinnostuneiden on mahdollista osallistua asiantuntijaryhmän toimintaan.

Strategian valmistelussa kulttuuri ja kulttuurihyvinvointi kietoutuvat tiiviisti ajatukseen yhteisöllisyydestä. Alueen kulttuurin vahvuutena nähdään muun muassa kylien vaihteleva kulttuuriperintö ja toimijoiden ammattimaisuus, vakiintuneita tapahtumia unohtamatta. Sen sijaan kehittämisen paikkoina nähdään kulttuuritoiminnan hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä kulttuurin arvostuksen kasvattaminen. Keskusteluissa onkin noussut esiin muun muassa paikallisen kulttuurinhyvinvointi-suunnitelman laatiminen ja kulttuurille varatun rahoituksen turvaaminen. Kulttuurin arvostuksen vähentyminen ja resurssipula koetaan haasteiksi varmasti myös muualla kuin Suupohjan alueella. Onneksi alueellamme kuitenkin nähdään mahdollisuutena kulttuurin valjastaminen alueen veto- ja pitovoimatekijäksi sekä yhteistyön kasvattaminen kulttuuritoimijoiden välillä.

Kulttuuritoimintaa voidaan kehittää Leader-rahoituksella yleishyödyllisten kehittämis- ja investointi-hankkeiden avulla. Hankkeissa voidaan kohentaa harrastuspaikkoja tai hankkia uusia harrastusvälineitä. Lisäksi voidaan kerätä, vaikka materiaalia näytelmää tai muunlaista esitystä varten ja palkata työntekijä kehittämään jotain kulttuurikohdetta tai -toimintaa. Hankkeita voivat hakea yleishyödylliset yhdistykset, mutta myös kunnat ja koulutusorganisaatiot, kunhan hankkeilla ei toteuteta niiden perustoimintaa.

Kesätaiteilijoita ja katseet maalaismaisemassa

Ohjelmakauden 2014−2020 ja parhaillaan meneillään olevan siirtymäkauden 2021−2022 aikana kulttuuria edistäviä hankkeita on rahoitettu Suupohjassa tasaiseen tahtiin. Rahoituksella on tuettu niin kulttuurimatkailua, kulttuuritiedon digitalisointia, esittämistä ja taltiointia kuin kotiseutukulttuurin vahvistamistakin.

Kesän 2021 aikana toteutetussa Kauhajoen kaupungin hallinnoimassa Suupohjan kesätaiteilijat -hankkeessa toiminnan ytimeksi muotoutui Puu ja Kuu. Hankkeessa palkattiin neljän kunnan alueelle kaksi taiteilijaa ja järjestettiin heidän avustuksellaan kuntien asukkaille hyvinvointia tukevaa osallistavaa taidetoimintaa. Taideprojektit mahdollistivat asukkaille taiteen ja kulttuurin tutuksi tulemisen sekä sen tekemiseen osallistumisen.

Helsingin yliopiston toteuttamassa Katson maalaismaisemaa -kehittämishankkeessa paneudutaan selvittämään, miten Teuvan kunnan asukkaat ovat kokeneet maaseudun kulttuurimaiseman muutokset viime vuosikymmeninä. Hankkeessa kerätään kokemusperäistä etnografista tietoa asukkailta erilaisin osallistavin menetelmin.

Myös matkailun kehittämisessä on kulttuurilla iso rooli. Suuri osa alueestamme kuuluu Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alueeseen ja tämän statuksen myötä on matkailun kehittäminen ottanut toiminta-alueellamme ison askeleen eteenpäin. Kiinnostus kotiseutu- ja luontomatkailuun kasvoi merkittävästi myös Covid19-pandemian myötä. Leader-rahoituksella on Suupohjassa tehty upea Visit Suupohja-matkailusivusto, jonka kautta löytää mielenkiintoisia luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyviä kohteita. Lisäksi Alpon Savannin ja ITE-taiteen toimintaa on kehitetty ja luotu matkailureitti Kammista Skantziin yhteistyössä Leader Pohjois-Satakunnan kanssa.

Kulttuuri on tärkeä osa paikallista identiteettiä ja sillä on vaikutusta myös laajemmin alueen kehitykseen, talouteen, työllisyyteen ja vetovoimaisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin. Kulttuurin edistäminen on näin ollen tärkeä osatekijä maaseudun onnistuneessa kehittämisessä.

Lisätietoja: https://leadersuupohja.fi/

Mirka Puska, kehittämissuunnittelija
Leader-hallinto
Leader-hankerahoitus, Yhteisö, Yritys- ja NuorisoLeader-rahoitus, tiedotusasiat