Kunnalliset kulttuuripalvelut – eli mitä?


Kuva: Lotta Lahti

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.


Lain tavoitteena on mm. tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin ja luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166 )

─ Melkoinen lista asioita ja kaikki lakisääteisiä. Kulttuuria pitää olla saatavilla!

Pykäläteksti jatkuu: Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;

2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;

3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;

4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;

5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;

6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;

7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Lisäksi todetaan, että kunnan asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan ja sitä koskevan päätöksenteon valmisteluun.

Pykälä 7 patistaa vielä yhteistyöhönkin: Tämän lain tavoitteiden edistämiseksi ja kunnan tehtävien toteuttamiseksi kunnassa tulee tehdä yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä. ”Kunnan tulee paikalliset olosuhteet ja voimavarat huomioon ottaen edistää tämän lain tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa yhteistyössä muiden kuntien, viranomaisten ja maakunnan sekä kulttuuri- ja taidealan ja muiden toimialojen toimijoiden kanssa.”

Kunnan kulttuuripalveluilla työskentelevänä en voi muuta sanoa, kuin että mikä upea ohjenuora työntekoon. Kerrassaan hieno lista asioita, jotka ohjaavat työntekoa, antavat perusteita toimilleni ja oikeuttavat vaatimaan erilaisia resursseja. Nämä asiat on hoidettava!

On hyvä pohtia, mitä lain määrittelemät asiat käytännössä omassa työssäni tarkoittaa ja miten hyvin ne toteutuvat. Mitä voisin tehdä vielä paremmin ja mitkä lain kohdat ovat jo vuosikausia olleet selkeä osa normaalia, päivittäistä toimintaa? Onko joku kohta, mikä ei toteudu?

Näin vaalikeväänä haluaisin nostaa esiin myös kuntien kulttuuribudjetit. Meille on annettu laissa lista asioista, joista meidän pitää huolehtia. Huolehtiiko eduskunta siitä, että kunnilla on mahdollista budjetoida riittävästi rahaa kaikkien näiden laissa määriteltyjen asioiden hoitamiseen?

Kuntien kulttuuripalvelut tarjoavat kuntalaisille usein sitä paljon puhuttua, matalimman kynnyksen toimintaa. Kulttuuripalvelut edustavat pitovoimaa, niitä asioita, joiden takia ihmiset haluavat asua paikkakunnalla. Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma, lähellä ja lähelle tuotetut tapahtumat ja esimerkiksi kirjastopalvelut ovat tärkeitä elementtejä arjessa. Näihin on helppo osallistua, palvelumme ovat saavutettavia. Kulttuuripalvelut mahdollistavat yhteisöllistä toimintaa ja sukupolvien välisiä kohtaamisia.

Matalan kynnyksen palveluiden ohella ei pidä unohtaa, että vaikka pienessä kunnassa ei olisikaan kunnan ylläpitämiä, omia isoja taidelaitoksia (esim. kaupunginorkesteri), pitää kunnan silti pystyä tarjoamaan asukkaille korkeatasoista, ammattimaisesti tehtyä taidetta ja luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteen tekemiselle.

Jotta pystymme jatkossakin toteuttamaan kunnille asetettua lakisääteistä tehtävää, niin huolehdittehan – tulevat kansanedustajat – että taloudelliset resurssit tämän mahdollistavat? Kuntien kulttuuripalvelut eivät ainakaan toistaiseksi ole nousseet vaaliteemojen top 10 -listalle, mutta vielä on vaalikevättä jäljellä. Astukaahan esiin, kulttuurimyönteiset ja maaseutumaisen kulttuurielämän tuntevat ehdokkaat!

Laura Kivimäki – lainkuuliainen kulttuuriohjaaja Kauhavalta