Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan voimaantulo


Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan voimaantulo


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavan voimaantulosta

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto on 3.12.2018 (Mvalt 3.12.2018 § 21) maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavalla ohjataan turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, puolustusvoimien alueita, bioener-gialaitoksia ja energiapuun terminaaleja. 3. vaihemaakuntakaavalla kumotaan myös osa voimassa olevan maakun-takaavan merkinnöistä. Maakuntavaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallintooikeus hylkäsi 16.7.2021 3. vaihemaakuntakaavasta jätetyt viisi valitusta. Päätös on lainvoimainen.


ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO


Lisätietoja: