Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 15.2.2021


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Rata- ja lentoliikennettä kehitettävä tasapuolisesti 

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan liiton lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Liikenne- ja viestintäministeriölle lähetettävässä lausunnossa korostetaan rataliikenteen kehittämisen tarpeita ja lentoliikenteen tukien tasapuolista kohdentamista. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelmaan tulisi lausunnon mukaan kirjata Tampere-Seinäjoki -osuus. Osuus on mainittu Väyläviraston 2020 laatimassa Tampere-Oulu-tarveselvityksessä, jossa se todetaan välityskyvyltään yhtä ongelmalliseksi kuin suunnitelmassa mainittu Oulu-Ylivieska -osuus. 

Tampere-Seinäjoki -rataosuuden kehittäminen erityisesti Tampereen ja Parkanon välisten puutteiden korjaamisella on nopein ja kustannustehokkain tapa lisätä kapasiteettia ja lyhentää matka-aikaa Oulun ja Helsingin välisessä raideliikenteessä. 

− Valtakunnallinen liikenne 12 -suunnitelma on pitkään odotettu kansallisen tason linjaus liikennejärjestelmän rahoituksen ja kehittämisen suuntaviivoiksi. Sen pohjalta on hyvä jatkaa yhteistyötä maakunnan liikenneolojen kehittämiseksi, toteaa suunnittelujohtaja Antti Saartenoja

Suunnitelman toimenpideohjelma on epälooginen ratapihojen kehittämisen osalta. Seinäjoen asemanseutu, jonka kautta kulkee vuosittain noin miljoona matkustajaa, tulisi Etelä-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan olla erikseen mainittuna kehittämiskohteena. 

Lentoasemien ja lentopaikkojen tuen kohdentamisessa tulee reittiliikennettä ja muuta ilmailuun liittyvää liiketoimintaa kohdella tasavertaisina. Seinäjoen lentoasema tulee palvelemaan mm. lääkärihelikopteritoimintaa, droonirahtiliikennettä ja sähköistä lentoliikennettä. Uudet innovatiiviset ilmailumuodot lisäävät ja monipuolistavat merkittävästi talouden kasvua ja kilpailukykyä. 

Etelä-Pohjanmaan liitto esittää lentopaikkojen tukea kohdennettavaksi elinkeinoelämän tarpeita palvelevan reittiliikenteen edellytysten parantamiseen ja muuhun ilmailuun liittyvän liiketoiminnan ja uusien toimintojen kehittämiseen. 

Valtioneuvoston on tarkoitus antaa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelman hyväksymisestä. 

Liite: Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 – suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi (pdf)

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 3479 845 

Apurahoja koronavirusepidemian vaikutuksista kärsineille kulttuuritoimijoille 

Maakuntahallitus päätti avata apurahojen haun koronaviruksen vaikutuksista kärsiville kulttuuritoimijoille. Kulttuurialan toimintaedellytykset ovat merkittävästi heikentyneet viimeisen vuoden aikana koronarajoitusten vuoksi. 

Kulttuurin kehittäminen ja tukeminen on yksi Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksessa määritellyistä tehtävistä, minkä vuoksi liitto katsoo tärkeäksi osallistua kulttuurisektorin tukemiseen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Maakuntahallitus hyväksyi menettelyehdotuksen, jonka mukaan liitto käyttää talousarviomäärärahojaan 60 000 euroa kulttuuritoimijoiden apurahoihin. 

− Kulttuurialoilla useat toimijat ovat tilanteessa, jossa työmahdollisuudet ovat kokonaan loppuneet. Toivottavasti näillä apurahoilla voimme lievittää kulttuurialan ammattilaisten tilannetta edes hetkellisesti. Olisi erityisen hienoa tukea myös rajoitukset huomioivia kulttuurielämyksiä, joita meistä jokainen kovasti kaipaa, toteaa kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma

Apuraha on haettavissa 17.2.−17.3.2021. Haku on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, joiden toimintaan koronaepidemian vaikutukset ovat välittömästi kohdistuneet. Apurahaa voivat hakea Etelä-Pohjanmaalla toimivat kulttuuritoimintaa ammattimaisesti toteuttavat kulttuuriyhdistykset, työryhmät, freelancerit, yksittäiset taiteilijat ja kulttuurialan yritykset. 

Maakuntahallitus päättää apurahojen saajat kokouksessaan 19.4.2021. 

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma, puh. 040 7515 610 

Rahoitusta Etelä-Pohjanmaan laajakaistakiihdytykseen 

Maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta hankkeeseen, jonka tavoitteena on vauhdittaa kiinteän laajakaistan hankkeiden toteuttamista maakunnan alueella. Hankkeelle osoitetaan 12 648 €:a kuntarahaa vuoden 2021 talousarviomäärärahasta, mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahasta (AKKE). 

Tilastojen valossa Etelä-Pohjanmaa on muuhun Suomeen verrattuna takamatkalla kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuudessa. Etelä-Pohjanmaalla laajakaistan kattavuus on maakunnittain tarkasteltuna Suomen heikoin. Vain 40 % kotitalouksista sijaitsee 100 Mbit/s laajakaistan saatavuusalueella, kun koko Suomessa luku on 64 %. 

Hankkeen tavoitteena on saada liikkeelle mahdollisimman monia rakentamishankkeita. Tähän pyritään mm. lisäämällä kuntien, yritysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden tietoisuutta rakentamisen eri vaihtoehdoista sekä aktivoimalla kuntia ja laajakaistaoperaattoreita toteuttamaan uusia hankkeita. 

Esitys Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallitukseen 

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenenä Etelä-Pohjanmaan liiton edustajana on viimeksi päättyneellä toimikaudella ollut maakuntahallituksen jäsen Anna-Maija Koskela ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään maakuntahallituksen jäsen Anu Katajamäki. Maakuntahallitus esittää, että samat henkilöt jatkavat tehtävissään tulevalla kaudella.