Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 19.9.2022


Puheenjohtajan nuija.

Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin jatkovalmistelun pohjaksi

Maakuntahallitus päätti hyväksyä alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024–2025.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 talousarvion toimintamenot ovat 3 348 486 euroa ja toimintatulot ovat 3 272 141 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan 76 345 euroa alijäämäinen. Ehdotus sisältää edellisten vuosien tapaan 100 000 euron tuen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoiminnalle. Jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi kolme prosenttia, jolloin niiden yhteissummaksi muodostuu 2 884 139 euroa.

– Jäsenkuntien maksuosuuksia on viimeksi korotettu vuonna 2013. Maksuosuuksien korotuspaineeseen vaikuttaa muun muassa yleinen kustannuskehitys. Aikaisemmin jäsenkuntamaksujen korotuksilta on vältytty myös tekemällä tietoisesti alijäämäisiä talousarvioita ja käyttämällä kertynyttä ylijäämää. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa ylijäämiä ei enää voi merkittävästi käyttää ja samaan aikaan toiminnan intensiteetti on korkeammalla tasolla kuin vuosiin, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 3563 910, ja maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638.

Viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvitys on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvitys on valmistunut. Työ on yksi Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 taustaselvityksistä. Selvityksessä tutkittiin maakunnan viher- ja sinirakennetta sekä näiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi tarkastelussa oli luonnon ihmiselle tarjoamien aineellisten ja aineettomien hyötyjen, eli ekosysteemipalvelujen, alueellinen sijoittuminen ja arvo.

− Kaavan tavoitteena viherrakenteen osalta on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja suojeluarvojen säilyttäminen, ekologisten yhteyksien turvaaminen, virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden ja saavutettavuuden varmistaminen sekä yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden kytkeytyneisyyden edistäminen, suunnittelujohtaja Mari Pohjola kertoo.

Etelä-Pohjanmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvitys on ensimmäinen koko maakunnan kattava viherrakenteen tarkastelu alueella. Selvitys paitsi taustoittaa kokonaismaakuntakaavan uudistamisen laatimista, mutta se on myös apuna maakunnan muulle strategiselle suunnittelulle ja sidosryhmien toiminnalle sekä ympäristötietoisuuden kasvattamiselle.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 6108 445, ja ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, p. 0400 243 640.

Maahanmuutto-ohjelma tavoittelee nettomaahanmuuton kaksinkertaistamista

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman. Ohjelman päätavoitteena on tasapainottaa maakunnan väestönkehitystä kaksinkertaistamalla nettomaahanmuutto vuoden 2019 tasoon verrattuna. Ohjelmalla vahvistetaan maakunnan pitovoimaa vieraskielisten keskuudessa, varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja parannetaan maahanmuuttajien työllisyyttä ja koulutustasoa sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

− Maakuntastrategiassa tunnistetaan huoli maakunnan väestönkehityksestä. Sen pitkän aikavälin tavoitteena on pyrkiä sopeutumaan taantuvaan väestönkehitykseen ja vakiinnuttamaan väestörakenne kestävälle pohjalle. Maahanmuutto-ohjelma kytkeytyy näin ollen keskeisesti maakuntastrategiaan ja toteuttaa sen tavoitteita, innovaatiojohtaja Antti Saartenoja kertoo.

Etelä-Pohjanmaalle kohdistuu kaikista Suomen maakunnista vähiten maahanmuuttoa. Myös nettomaahanmuutto on maakuntien alhaisin. Tilanteen muuttaminen edellyttää määrätietoisia ja laaja-alaisia toimia.

− Kun tarkastellaan vieraskielisen väestön osuutta, Etelä-Pohjanmaa on tilastojen valossa Suomen maakunnista peränpitäjä. Etelä-Pohjanmaan väestöstä vain 2,6 prosenttia puhui äidinkielenään muita kuin kotimaisia kieliä vuonna 2021, sanoo Saartenoja.

Lisätietoja: innovaatiojohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845.