Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ylijäämäinen

Maakuntahallitus päätti hyväksyä osaltaan Etelä-Pohjanmaan liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaiset toimintatuotot olivat 3 684 505,90 euroa. Vastaavasti toimintakulut olivat 3 468 258,04 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostuu 212 241,23 euroa, joka ehdotetaan siirrettäväksi aikaisempien tilikausien ylijäämätilille. Ylijäämiä on taseessa tämän jälkeen yhteensä 1 998 637,37 euroa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelu on edennyt Etelä-Pohjanmaalla.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) mukaisen alueellisen siirtymäsuunnitelman valmistelu on edennyt Etelä-Pohjanmaalla. JTF-rahasto on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa 2050 mennessä. Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa. Suomen JTF-rahoitus vuosille 2021–2027 on noin 664 miljoonaa euroa.

− Etelä-Pohjanmaa on nostettu JTF-rahoituksen kohdennusalueeksi, koska energiaturpeen käytön vähenemisellä on maakunnassa merkittäviä negatiivisia sosioekonomisia vaikutuksia. Rahaston käyttö ei ole kuitenkaan sidottu energiaturpeeseen, vaan laajemmin aluetalouden piristämiseen. Alueellista siirtymäsuunnitelmaa on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo. 

JTF-rahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea vain alueellisten siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyille investoinneille. Etelä-Pohjanmaan alueellisen suunnitelman ensimmäiset osakokonaisuudet on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle maaliskuussa ja niitä tullaan tarkistamaan lisätietojen ja -ohjeistuksen myötä. JTF:n toimeenpano käynnistyy tämänhetkisen aikataulun mukaan syksyn 2021 kuluessa.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, puh. 0400 243 640, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638

Selvitys Etelä-Pohjanmaalla tehdystä kulttuurihyvinvointityöstä on valmistunut

Taide keskellä arkea! Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin selvitys 2015-2020 on valmistunut. LEMONIApron Pia Hounin kokoamassa selvityksessä tarkastellaan Etelä-Pohjanmaalla tehtyä kulttuurihyvinvointityötä vuosien 2015–2020 aikana ja nostetaan esiin kehittämisen kohteita, vahvistetaan hyviä käytäntöjä sekä visioidaan tulevia lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä.

− Etelä-Pohjanmaan liitossa on vuosien 2015-2019 aikana toteutettu useita kulttuurihyvinvoinnin hankkeita. Näissä hankkeissa on pyritty monin eri tavoin edistämään kulttuuri- ja sote-sektorin yhteistyötä. Maakunnan sisällä kulttuurihyvinvoinnin kehitys on ollut kuitenkin epätasaista ja palveluiden saavutettavuus ja saatavuus vaihtelevat eri puolilla maakuntaa suuresti. Selvitys toimii kulttuurihyvinvoinnin kehittämisessä suunnannäyttäjänä ja tilannekuvan selkeyttäjänä, kertoo kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma.

Selvitys löytyy osoitteesta: https://epliitto.fi/kulttuurin-kehittaminen/kulttuurihyvinvointi/

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma, puh. 040 751 5610

Liitto mukaan maahanmuuttajien neuvontapalveluita kehittävään hankkeeseen

Maakuntahallitus päätti osoittaa Welcome2EP – South Ostrobothnia welcome office –hankkeelle 30 000 euroa kuntarahaa vuoden 2021 talousarviomäärärahasta, mikäli hankkeelle myönnetään valtion rahoitus. Welcome2EP – South Ostrobothnia welcome office on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita.

Hankeen ensimmäisessä haussa keväällä 2020 olivat mukana Kurikka, Kauhava, Alavus sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä. Nyt auki olevaan rahoitushakuun pyydetään mukaan niitä Etelä-Pohjanmaan kuntia, joihin maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut laajentuisivat tulevalle hankekaudella. Halukkuutta rahoitushakuun osallistumisesta tiedusteltiin myös Etelä-Pohjanmaan liitolta.

− Työperäisen maahanmuuton mahdollisuudet ja kotoutumisen haasteet on tunnistettu kunnissa laajasti. Hanke nähdään kunnissa konkreettisena toimena edistää työperäisen muuttajan asettautumista ja lisätä pitovoimaa, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja sanoo.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

Rahoitusta kuudelle EAKR-hankkeelle ja yhdelle AKKE-hankkeelle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä kuusi hanketta osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -ohjelmasta ja kohdentaa niille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Rahoitusta kohdennettiin seuraaville hankkeille:

  • Työ ja asuminen korona-arjessa – TAKO, hakijat Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
  • Tulevaisuusorientoinut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU), hakijat Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Vaasan yliopisto ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
  • Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs, hakija Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
  • Uusia toimintamalleja jatkuvuuden ja kasvun kiihdyttämiseksi, hakijat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
  • Digital Business Lab (DBL), hakija Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
  • Yritysten myyntikunto omistajanvaihdoksessa nuorten silmin, hakija Into Seinäjoki Oy

EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen osuus on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopullinen rahoituspäätös tehdään Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen kohdentamispäätöksen jälkeen Pirkanmaan liitossa.

Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen koordinaatio –hankkeen, jonka hakija on Into Seinäjoki Oy. AKKE-rahoituksen osuus on 60 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638