Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 23.1.2023


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaluonnos nähtäville 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 luonnos on valmistunut. Maakuntahallituksen hyväksymä valmisteluvaiheen kaavaluonnos on nähtävillä 1.2.−10.3.2023 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla sekä verkkosivuilla. Tällä aikavälillä kaavaluonnoksesta on mahdollista antaa palautetta.  

Maakuntakaava ohjaa kuntien tekemää yleis- ja asemakaavoitusta sekä muuta viranomaistoimintaa. Kyseessä on pitkän tähtäimen alueidenkäytön suunnitelma, joka koskee kaikkia Etelä-Pohjanmaan kuntia.  

− Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 sisältää kaikki alueidenkäytön teemat eli aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, energiantuotannon ja luonnonvarojen sekä kulttuuriympäristön kokonaisuudet, maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen kertoo.  

Suunnittelujohtaja Mari Pohjolan mukaan tuore maakuntakaavaluonnos antaa vahvan pohjan vihreän siirtymän investoinneille.   

− Kaava esimerkiksi mahdollistaa tuulivoiman sijoittamisen 28 uudelle alueelle, joiden pinta-ala mahdollistaa laskennallisesti 780 voimalan sijoittamisen. Lisäksi on todettu, että Etelä-Pohjanmaalla on erinomaisia sijaintipaikkoja aurinkoenergialle. Aurinkoenergian tuotantoon soveltuvia teollisen mittaluokan alueita on osoitettu 25, jotka ovat pääosin entisiä ja nykyisiä turvetuotantoalueita.   

Kaavaluonnoksessa osoitetaan myös vahva panostus raideliikenteen kehittämiseen. Esimerkiksi päärataa esitetään kehitettävän kaksiraiteiseksi Seinäjoen ja Tampereen välillä ja Suupohjan rata on osoitettu merkittävästi parannettavaksi radaksi. Lisäksi lähijunaliikenteen tarpeisiin esitetään uusia seisakkeita Pääradan, Vaasan radan ja Suupohjan radan varrella. 

− Raideliikenteen logististen ratkaisujen kehittäminen Roveksessa sekä Seinäjoen järjestelyratapihatoimintojen siirtyminen keskustasta Itäväylän varrelle avaavat mahdollisuuksia myös Seinäjoen ydinkeskustan kehittämiselle, Pohjola toteaa. 

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 6108 445. 

Hankerahoitukselle hyvin kysyntää 

Etelä-Pohjanmaan liiton ohjelmakauden 2021−2027 ensimmäiset Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaut ovat herättäneet ilahduttavan laajaa kiinnostusta.  

− On positiivista, että maakunnan eri toimijoilla on runsaasti kehittämisideoita. Kääntöpuoli on se, että kaikille hyvillekään hankkeille rahoitusta ei ole mahdollista myöntää, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo.  

Etelä-Pohjanmaalle kohdennetaan ohjelmakauden aikana alue- ja rakennepolitiikan rahastojen rahoitusosuutta poikkeuksellisen suuri potti: yhdessä valtion rahoituksen kanssa noin 112 miljoonaa euroa. Rahoitusta myöntää maakunnan liiton lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus. Etelä-Pohjanmaan liitossa onkin panostettu erityisesti alueen toimijoiden aktivointiin, jotta rahat saataisiin valjastettua järkevästi käyttöön.  

− Ensimmäisten hakukierroksen perusteella tilanne vaikuttaa erittäin lupaavalta ja maakunnasta näyttää löytyvän vahvaa kehittämisintoa, sanoo Rintala.  

Maakuntien liitot eivät kuitenkaan ole vielä päässeet tekemään virallisia hankerahoituspäätöksiä kansallisessa EURA2021-järjestelmässä. Tämänhetkisen arvion mukaan päätöksenteko voisi alkaa helmikuussa.  

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) ensimmäinen hankehaku pyritään saamaan auki viimeistään maaliskuun aikana. JTF-rahaston tarkoituksena Suomessa on tukea niitä alueita ja toimialoja, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen eniten vaikuttaa. JTF-rahastosta voidaan myöntää tukea alueellisten siirtymäsuunnitelmien mukaisille hankkeille. 

Avautuvista hankehauista ilmoitetaan www.rakennerahastot.fi -sivustolla ja Etelä-Pohjanmaan liiton eri viestintäkanavissa. Näillä näkymin EAKR-hakua ei avata yhtä aikaa JTF-haun kanssa, joten seuraava EAKR-hakukierros voi ajoittua kesälomakauden tuntumaan tai sen jälkeen. 

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202. 

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto panostaa edunvalvontaan 

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (West Finland European Office) linjaa uudessa strategiassaan, että alueen maakuntien tavoitteiden edunvalvonta on sen strategisesti tärkein painopiste. Eurooppa-toimistossa pidetään tärkeänä, että maakuntien liitot ja muut toimijat pääsevät vaikuttamaan EU:n lainsäädäntöesityksiin sekä rahoitusinstrumenttien painopisteisiin. 

Länsi-Suomen tavoitteena on olla vaikuttava ja näkyvä toimija EU-areenalla. Vaikuttavuuden mahdollistamiseksi Eurooppa-toimiston edunvalvonta keskittyy ensisijaisesti kahteen kärkiteemaan: koheesiopolitiikkaan ja innovaatiopolitiikkaan. 

West Finland European Office on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen yhteys- ja edunvalvontatoimisto Brysselissä. Sen tehtävät jakaantuvat kolmeen peruspilariin, joita ovat edunvalvonta, EU-asiantuntijatuki ja viestintä. 

WFEO:n verkkosivuille

Lisätietoja: Innovaatiojohtaja Antti Saartenoja p. 050 3479 845.