Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 23.8.2021


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Valtion väyläverkon investointiohjelma 2022‒2029 lausuntokierroksella

Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee parhaillaan lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029.

Valtion väyläverkon 8-vuotinen investointiohjelma laaditaan vuosittain osana valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpanoa. Ohjelma on Väyläviraston ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. 

Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee lausuntoaan maakuntastrategian, maakuntakaavan ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä Länsi-Suomen yhteisen liikennestrategian antamien suuntaviivojen pohjalta. Lausunto toimitetaan Väylävirastoon 15.9.2021 mennessä.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, suunnitteluinsinööri Jani Palomäki, puh. 040 688 3187.

Turvekaavan valitukset hylätty

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavasta jätetyistä valituksista. III vaihemaakuntakaavan teemoina ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoimien alueet, bioenergia- ja biolaitokset ja energiapuun terminaalit.  

Valituksia jätettiin yhteensä viisi kappaletta. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että maakuntakaava ei ole lainvastainen valituksissa esitetyillä perusteilla.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

Maakuntien liitoille toivotaan aktiivisempaa roolia ilmasto- ja luonnonsuojelutyössä

Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, että maakuntien liitoilla tulisi olla ilmastotyössä aktiivisempi rooli.

‒ Maakuntien liitoilla on erinomaiset mahdollisuudet tunnistaa alueellisen ilmastotyön kokonaiskuva omalla alueellaan sekä viedä sitä eteenpäin. Sen lisäksi, että liittojen lakisääteiset toiminnot, kuten maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmätyö ja aluekehitys, kytkeytyvät ilmastotyön ytimeen, on maakuntien liitoilla jo ennestään luonteva rooli alueellisen ilmastotyön edistäjänä ja yhteen kokoajana, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja sanoo.

Maakuntahallitus kävi keskustelua ilmastolakiluonnoksesta ja painotti erityisesti sitä, että maa- ja metsätalouden hiilensidonta pitää ottaa ilmastonmuutoksen hillinnässä nykyistä paremmin huomioon. Ruoantuotanto on välttämättömyys, eikä sen päästöjä ole mahdollista jyvittää samalla tavalla kuin muita fossiilienergiaan kytkeytyviä toimia. Lisäksi maa- ja metsätalousmaan hiilensidontakyvystä tarvitaan lisää tutkimustietoa.

Luonnonsuojelun saralla Etelä-Pohjanmaan liitto pitää alueellisten luonnon monimuotoisuuden suunnitelmien ja ohjelmien laatimista tärkeänä. Liitto katsookin, että valmisteilla olevan luonnonsuojelulain tulisi olla niiden laatimisen suhteen velvoittavampi. Lisäksi lain tulisi sisältää myös maakuntien liittojen osallistumisen alueellisen luonnon monimuotoisuutta koskevan toimeenpanosuunnitelman laadintaan.

‒ Liittojen osallistuminen alueellisen suunnitelman laadintaan olisi perusteltua, sillä liitot toteuttavat alueillaan pitkän tähtäimen maankäytön suunnittelua, jossa luonnonsuojelua yhteensovitetaan alueen muiden toimintojen kanssa, muistuttaa Saartenoja.

Asiat nostetaan esiin Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen ympäristöministeriölle toimittamissa lausunnoissa luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi sekä luonnoksesta luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, maakuntasuunnittelija Susanna Anttila puh. 040 615 2580, ympäristösuunnittelija Mari Väänänen puh. 0400 243 640.

Viisi hanketta ehdolle liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan

Etelä-Pohjanmaalta ehdotetaan liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan yhteensä viittä hanketta. Maakuntahallitus esittää, että vuosia 2022–2025 koskevaan liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan otettaisiin seuraavat hankkeet:

2022:

  • Ähtärin uimahalli, Ähtäri
  • Lapuan uimahallin ja urheilutalon peruskorjaus, Lapua

2023:

  • Seinäjoen uimahallin laajennus, Seinäjoki
  • Kunto-Lutran monitoimisali, Alavus
  • Valtakunnallisen Uimavalmennuskeskuksen rakentaminen, Kuortane

Hankkeiden yhteenlasketut kustannusarviot ovat 31 080 000 euroa. Rahoitussuunnitelmaesitys koskee hankkeita, joiden arvioidut kustannukset ovat yli 700 000 euroa, ja sen hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: kunta-asiamies Marko Rossinen, puh. 040 356 3933, maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Maakuntajohtajan virka julistettiin haettavaksi

Maakuntahallitus päätti julistaa Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtajan viran haettavaksi. Viran hakuaika on 5.9.‒30.9.2021 klo 15.00 saakka

Maakuntahallitus päätti, että maakuntajohtajan tehtävään vaaditaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakunnan liiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Eduksi luetaan johtamistaidot, julkishallinnon ja elinkeinopolitiikan tuntemus, kansainväliset valmiudet sekä yhteistyö- ja päätöksentekokyky.

Viranhakua hoitavaan valmisteluryhmään päätettiin nimetä uuden maakuntahallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot. Työryhmän tehtävänä on vastata rekrytointiprosessista sekä tehdä valintaesitys maakuntahallitukselle.

Maakuntahallitus tekee esityksen maakuntajohtajan valinnasta maakuntavaltuustolle kokouksessaan 29.11.2021. Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 13.12.2021.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.