Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 29.11.2021


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Maakuntahallitus esittää Huomisen lakeus -maakuntastrategian hyväksymistä

Maakuntahallitus päätti osaltaan hyväksyä Huomisen lakeus -maakuntastrategian sekä esittää sitä edelleen maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.

Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma on laadittu samanaikaisesti ja yhtenäisen prosessin mukaisesti. Kokonaisuudesta käytetään nimeä Huomisen lakeus -maakuntastrategia, joka sisältää myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategian. Maakuntastrategia sisältää näin ollen kolme merkittävää maakunnan tulevaisuuden suuntaa osoittavaa aluekehittämisasiakirjaa.

− Huomisen lakeus -maakuntastrategia on maakunnan kehittämistahdon ilmaisu, joka määrittelee maakunnan tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2050 saakka. Maakuntastrategia sisältää myös maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvia keskipitkän aikavälin kehittämisen tavoitteita sekä suunnitelman toimenpiteiden toteuttamisesta. Maakuntastrategiassa huomioidaan niin EU-tasolta kumpuavia kuin kansallisia aluekehittämistä ohjaavia linjauksia, selvittää aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta.

Maakuntastrategian valmisteluun on osallistunut laaja ja monipuolinen joukko maakunnan ihmisiä. Vaikka valmistelu on tapahtunut lähes täysin etäyhteyksin, on osallistuminen ollut aktiivista ja kehittämisinnostus eri puolilla maakuntaa korkealla.

Lisätietoja: Kehittämisasiantuntija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420, yhteyspäällikkö Miika Laurila, puh. 040 660 3733, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

Maakuntakaavan uudistaminen vireille

Maakuntahallitus päätti asettaa maakuntakaavan uudistamisen vireille sekä asettaa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Etelä-Pohjanmaalla ovat voimassa vuonna 2005 voimaan tullut kokonaismaakuntakaava sekä vuosina 2016–2021 voimaan astuneet teemakohtaiset vaihemaakuntakaavat I-III.

Etelä-Pohjanmaan liitossa on laadittu nykyisen maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi, jonka mukaan maakuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve kaikki maankäytön teemat ja merkinnät yhteen kokoavalle uudelle kokonaismaakuntakaavalle.

Maakuntakaavatyön toteuttamiseksi liitossa on valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan tarkemmin Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n lähtökohdista, tavoitteista, menettelyistä, aikataulusta ja osallistumisen järjestämisestä.

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma luo raamit uuden kokonaismaakuntakaavan laadinnalle. Suunnitelman mukaisesti uutta ja vanhaa tullaan käsittelemään siten, että kaavan seudullisuus ja sanoma selkeytyvät entisestään. Uskomme, että saamme aikaan alueidenkäytön suunnitelman, johon kaikki osalliset voivat sitoutua, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja sanoo.

Maakuntakaavan laadintaa tulee ohjaamaan ohjausryhmä, jonka jäseniksi kutsutaan kunnat, keskeiset viranomaistahot ja asiantuntijaorganisaatiot sekä muut tarvittavat sidosryhmät. Maakuntahallitus valitsi ryhmän puheenjohtajaksi Kai Pöntisen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Laakson.

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Mari Pohjola puh. 040 610 8445, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

Kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu on syytä keskeyttää

Etelä-Pohjanmaan liitto yhtyy maakuntajohtajien yhteiseen kannanottoon (6.10.2021), jonka mukaan kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu on syytä keskeyttää.

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa ympäristöministeriölle toimitettavassa lausunnossaan, että esityksellä ei saavuteta hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita eikä sujuvoiteta kaavaprosesseja tai vähennetä byrokratiaa.

− Esitys tuo uusia tai entistä raskaampia menettelyitä, laajempia selvitysvelvoitteita ja merkittävää lisäresursointivaadetta kuntakentälle. Lakiuudistukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin ja helpommin kehittämällä nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja toteaa.

Etelä-Pohjanmaan liitto kannattaa mallia, jossa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia ei rajata. Oikeusvaikutusten rajaaminen vaikeuttaisi kaavan tulkintaa ja eri teemojen välisten vaikutusten kokonaisvaltaista ja yhteensovittavaa arviointia. Rajaaminen heikentäisi myös vaikutusten arvioinnin uskottavuutta.

Lausunnossa todetaan myös, että esitetty taannehtiva voimassa olevien maakuntakaavojen oikeusvaikutteisuuden rajaaminen on länsimaisten oikeusperiaatteiden vastaista, eikä ole missään olosuhteissa hyväksyttävää.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

Maakuntahallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2024.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 talousarvion toimintamenot ovat 3 283 277 euroa ja toimintatulot ovat 3 070 825 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan –211 452 euroa alijäämäinen.

Lausunnoissa Etelä-Pohjanmaan liitto sai kiitosta siitä valmistelutyöstä, jonka ansiosta maakunnan saamat EU:n alue- ja rakennepolitiikan varat kasvoivat merkittävästi. Lisääntynyt rahoitus yhdistyneenä liiton vahvistuneeseen hallinnolliseen rooliin luo tärkeitä mahdollisuuksia EU-rahoituksen vaikuttavuuden lisäämiseen Etelä-Pohjanmaalla.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910

Maakuntahallitus esittää Heli Seppelvirtaa maakuntajohtajan virkaan

Maakuntajohtajan rekrytointiprosessi on edennyt, ja maakuntahallitus käsitteli asiaa osaltaan tänään. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle viranhakua hoitavan valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti, että virkaan valittaisiin HM Heli Seppelvirta ja hänen varalleen FT Antti Saartenoja. Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan kokouksessaan 13.12.2021. Nykyinen maakuntajohtaja Asko Peltola siirtyy eläkkeelle keväällä 2022.

Lisätietoja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen, puh. 0500 555 969