Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Aluetukimahdollisuuksia halutaan parantaa Länsi-Suomen turveseutukunnissa

Maakuntahallitus pyrkii edelleen vaikuttamaan Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukuntien mahdollisuuksiin päästä nykyistä paremman aluetukijaon piiriin ohjelmakaudella 2022–2027. Etelä-Pohjanmaa on yhdessä kolmen naapurimaakunnan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan, kanssa laatinut esityksen, joka on tarkoitus toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön sekä alueen ministereille ja kansanedustajille. Kaikista näistä maakunnista löytyy alueita, jotka kärsivät erityisesti energiaturpeen nopeasta alasajosta tai ovat muilla tavoin äkillisen rakennemuutoksen kourissa.

– Turpeen energiakäytön nopea väheneminen aiheuttaa vakavan rakennemuutoksen useille jo ennestään heikommassa asemassa oleville seutukunnille ja kunnille sekä heikentää merkittävästi niiden taloutta. Näillä alueilla on selkeä tarve korkeammalle pk-yrityksille myönnettävälle tuelle sekä mahdollisuudelle tukea myös suuria yrityksiä, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Esityksessä todetaan, että turvetuotannon parissa toimivien yritysten toiminnan uudelleen suuntaaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja ja tki-toiminnan panostuksia. Kyseisille alueille kohdistuu myös muita haasteita ja menetyksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee Suomen uuden aluetukikartan vuosille 2022–2027 kevään ja kesän 2021 aikana. Asetus tukialueista ja -tasoista tulisi voimaan vuoden 2022 alussa. Tukialueet I ja II muodostavat EU:n tukisäännön mukaisen alueen, jossa voidaan tukea pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä. Tukialueella III on mahdollista myöntää tukea vain pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638, maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Etelä-Pohjanmaan liitto ei ryhdy väliaikaisen valmistelutoimielimen isäntäorganisaatioksi

Maakuntahallitus päätti, että Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole perusteita eikä toiminnallisia edellytyksiä toimia tulevan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) isäntäorganisaationa. Kokouksessa äänestettiin päätöksestä, ja tämä päätösesitys voitti äänin 8‒5. Päätösesityksen kannalla olivat sosiaalidemokraatit ja keskustan ryhmä yhtä jäsentä lukuun ottamatta. Hänen lisäkseen Etelä-Pohjanmaan liittoa VATEn isäntäorganisaatioksi kannattivat kokoomus ja siniset.

Maakunnallista sote-valmistelua tehdään tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus –hankkeen toimesta. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Maakunnallisia yhteistyörakenteita ja toimintamalleja kehitetään Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa, jota hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Näitä hankkeita ohjaa yhteisesti maakunnallinen strateginen ohjausryhmä. Maakuntahallitus katsoo, että hankkeiden integroiminen osaksi VATE:n toimintaa jo sen alusta alkaen on edellytys valmistelun johdonmukaiselle jatkumiselle.

Etelä-Pohjanmaan liiton lakisääteiset tehtävät liittyvät maakuntakaavoitukseen ja aluekehittämiseen. Niiden lisäksi kunnat ovat perussopimuksessa päättäneet myös maakunnan kulttuuriin liittyvistä tehtävistä. Liiton organisaatio sekä taloudelliset ja toiminnalliset resurssit on rakennettu näiden tehtävien hoitamiseksi. Maakunnan liiton tehtävät eivät siirry uudelle hyvinvointialueelle.

– Tehtäväkentän ja sitä kautta tarvittavien resurssien erittäin merkittävä laajentaminen ei ole perusteltua varsinkaan, kun esitetyt tehtävät eivät liity kuntayhtymän toimialaan. Lisäksi hyvinvointialueita koskevissa lakiluonnoksissa nämä tehtävät osoitetaan ensi sijassa hyvinvointialueen osapuolina oleville organisaatioille, huomauttaa Peltola.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Maakuntajohtaja Asko Peltola jää eläkkeelle

Maakuntajohtaja Asko Peltola ilmoitti maakuntahallitukselle jäävänsä eläkkeelle vuoden 2022 alkupuolella. Tarkka päivämäärä selvitetään hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä. Peltola täyttää 64 vuotta syksyllä 2021.

Maakuntahallitus linjaa maakuntajohtajan hakuprosessia kokouksessaan 21.6.2021. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan joulukuun kokouksessaan.