Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022–2023.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 talousarvion toimintamenot ovat 3 355 918 euroa ja toimintatulot ovat 3 136 272 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan –218 646 euroa alijäämäinen.

Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2020 tasossa, jolloin niiden yhteissummaksi muodostuu 2 800 135 euroa. Kuntien maksuosuuksia on korotettu viimeksi vuonna 2013.

Talousarviokeskustelun yhteydessä pidetyissä ryhmäpuheenvuoroissa nostettiin esiin erityisesti energiaturpeen käytön nopean vähentymisen vaikutuksia Etelä-Pohjanmaalle. Käydyssä keskustelussa korostui huoli siitä, onko EU:n tukirahoitusta käytettävissä sellaisiin toimenpiteisiin, joita alueella eniten tarvittaisiin. Siirtymäkauden energiaturpeesta päästöttömään energiaan on oltava mahdollisimman pitkä, jotta yrittäjät ja lämpölaitokset ehtivät sopeutua. Samalla saataisiin aikaa selvittää, miten kasvu- ja kuiviketurpeen tuotanto sekä huoltovarmuus turvataan.

Lisäksi maakuntavaltuutetut ovat huolissaan sote-uudistuksen vaikutuksista kuntiin, liikenneväylien suunnitteluresurssien vähäisyydestä, laajakaistayhteyksien heikkoudesta sekä maakunnan väestön vähenemisestä. Myös koulutuksen ja työvoiman riittävyyden turvaamista korostettiin useissa puheenvuoroissa.

Kunnat hyväksyivät Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen – Isokyrö toivotettiin tervetulleeksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaan

Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat ovat hyväksyneet uuden perussopimuksen, joka astuu voimaan 1.1.2021. Ensisijainen tarve liiton perussopimuksen uudistamiselle syntyi siitä, että Isonkyrön kunta siirtyy Etelä-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 2021 alusta lukien. Maakuntavaltuuston jäsenet toivottivat Isonkyrön lämpimästi tervetulleeksi osaksi Etelä-Pohjanmaata.

Edellisen lisäksi perussopimusta uudistetaan muun muassa kuntayhtymää koskevien lakimuutosten takia sekä liiton toimielin- ja päätöksentekorakenteen kehittämiseksi. Liiton perussopimuksessa määritellyt tehtävät säilyvät ennallaan, eli lakisääteisten tehtävien lisäksi liitto huolehtii edelleen kuntien toimeksiannosta kulttuurin kehittämistehtävistä.

Korkeakoulusäätiölle 100 000 euron avustus

Maakuntavaltuusto päätti myöntää Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euron avustuksen vuoden 2021 budjetista.

Kaikkiaan Etelä-Pohjanmaan liitto on vuodesta 2011 alkaen rahoittanut Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön toimintaa kuluvaan vuoteen mennessä yhteensä 900 000 eurolla. Lisäksi vuosina 2011–2015 liitto keräsi kunnilta yhteensä 500 000 euroa korkeakoulusäätiön rahoitukseen. Näin ollen kunnilta kerätyn rahoituksen kokonaissumma vuosina 2011–2020 on 1 400 000 euroa.

Katsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan

Maakuntavaltuusto kuuli kokouksessaan katsauksen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmisteluun. Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakokonaisuuteen, eli Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaan, kuuluvat seuraavat rahastot: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Ohjelmaluonnosta viimeistellään parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Suomen saantoarvio EAKR- ja ESR-rahoitukseksi on yhteensä noin 1,47 miljardia euroa. JTF-rahoituksen tarkentunut arvio on 424 miljoonaa euroa. JTF-rahoituksesta osa tulee normaalin monivuotisen rahoituskehyksen kautta ja osa EU:n elpymisvälineen kautta.

Kansallista varojen jakoa koskevaa ratkaisua ei ole saatu. Ratkaisua ei ole voitu tehdä, koska työ- ja elinkeinoministeriön ja komission väliset neuvottelut JTF-rahaston maantieteellisestä ja sisällöllisestä kohdentamisesta ovat edelleen kesken. Ratkaisu vaikuttaa oleellisesti Suomen alue- ja rakennepolitiikan alueellisen rahoituksen jakoon, koska siihen kuuluvat kaikki kolme rahastoa ja koska JTF:n osuus kokonaisuudesta on huomattavan suuri.

− On hyvin todennäköistä, että EU-asetuksia ei saada hyväksytyiksi tämän vuoden puolella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansallinen lainsäädäntö ei voi tulla voimaan ensi vuoden alusta, kuten on suunniteltu. Ohjelman toimeenpano voinee käynnistyä aikaisintaan kesäkauden 2021 kynnyksellä, toteaa aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta.

Jäsenmuutoksia maakuntavaltuustossa

Karijoen kunnanvaltuusto on päättänyt valita Salla Yliviitalan varajäseneksi Erkki Viitikon. Lisäksi Teuvan kunnanvaltuusto on päättänyt valita Anu Mäntylän varajäseneksi Satu Tamsin.

Tiedote 30.11.2020 pidetystä maakuntavaltuuston kokouksesta.