Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 edennyt ehdotusvaiheeseen


Maakuntakaavan logo.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmistelu etenee. Maakuntahallitus käsitteli maakuntakaavaehdotuksen kokouksessaan 27.11.2023 ja päätti pyytää siitä asianosaisten viranomaisten ja yhteisöjen lausunnot aikavälillä 30.11.2023–10.1.2024, maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

Maakuntakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen kaava-aineistoihin on tehty tarvittavia muutoksia ja toteutettu maakuntakaavan vaikutusten arviointi. Muutokset koskevat esimerkiksi kaavakarttamerkintöjä, merkintöjen kuvauksia ja suunnittelumääräyksiä sekä kaavaselostuksen tekstejä ja vaikutusten arviointia.

Joitakin kaavaluonnoksessa olleita kaavamerkintöjä määräyksineen on poistettu ja uusia merkintöjä puolestaan lisätty kaavaehdotukseen. Muutoksia on tehty kaikkiin maakuntakaavan teemoihin. Valmistelua on jatkettu aiempaan tapaan tiiviissä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

Maakuntakaavaehdotus koostuu kaavaehdotuskartasta, kaavaselostuksesta, merkintöjen, määräysten ja kohteiden luettelosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavaratkaisujen perusteeksi on tehty useita laajoja selvityksiä. Esimerkiksi tuulivoima-alueille on laadittu luonnonsuojelulain mukainen Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arviointi. Kaikki Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n liittyvä aineisto on luettavissa maakuntakaavan uudistamisesta kertovalla verkkosivulla.

Miten maakuntakaavan laadinta etenee viranomaisten lausuntoajan jälkeen?

Kaavaehdotukseen tehdään lausuntojen, mahdollisten lisäselvitysten ja käydyn vuorovaikutuksen perusteella tarpeelliset muutokset. Tämän jälkeen maakuntakaavaehdotus etenee kaikille avoimeen julkiseen kuulemiseen kevään 2024 aikana. Julkisen kuulemisen aikana jokaisella on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta palautetta. Kuulemisen alkamisesta tiedotetaan Etelä-Pohjanmaan liiton viestintäkanavissa, esimerkiksi verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillä.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vuonna 2024. Voimaan astuessaan kaava korvaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845, maakuntasuunnittelija Susanna Anttila, p. 040 1855 862.