Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 27.11.2023


Puheenjohtajan nuija.

Kunnat toivovat maakuntaan lisää korkeakoulupaikkoja ja panostuksia liikenneinfraan

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2026.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2024 talousarvion toimintamenot ovat 3 510 817 euroa ja toimintatulot 3 469 186 euroa. Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan 41 631 euroa alijäämäinen. Liiton jäsenkunnat antoivat talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lausunnot perussopimuksen mukaisesti.

Kunnat toivoivat lausunnoissaan liiton toimivan aktiivisesti sen edistämiseksi, että maakunnan käytössä oleva merkittävä EU:n rahoituspotti saadaan hyödynnettyä koko alueen laajuisesti. Liiton edunvalvontatyö sai kiitosta ja strategisia painopisteitä pidettiin oikeina. Kunnat pitivät erityisen tärkeänä korkeakoulupaikkojen lisäämistä maakuntaan ja panostuksia liikenneinfraan.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 3563 910.

Maakuntakaava etenee lausuttavaksi

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on edennyt ehdotusvaiheessa viranomaisten lausuttavaksi. Kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ennen julkista nähtäville asettamista mm. asianomaisilta kunnilta, yhteisöiltä, ministeriöiltä ja ELY-keskukselta.

Maakuntakaavaehdotus koostuu kaavaehdotuskartasta, kaavaselostuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavaratkaisujen perusteeksi on tehty useita laajoja selvityksiä. Esimerkiksi tuulivoima-alueille on laadittu luonnonsuojelulain mukainen Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arviointi.

Maakuntahallitus hyväksyi tänään maakuntakaavaehdotuksen aineiston ja valtuutti Etelä-Pohjanmaan liiton pyytämään seuraavaksi tarvittavia lausuntoja. Kaavan taustaselvitykset, arvioinnit ja niistä annetut lausunnot ovat saatavilla (pl. salassa pidettäviä tietoja sisältävät aineistot) liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, puh. 040 6108 445.

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma valmistunut

Maakuntahallitus hyväksyi Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman. Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen laatima toimenpideohjelma kiteyttää alueen näkemyksen tärkeimmistä liikennejärjestelmän kehittämiskohteista.

Toimenpideohjelmassa konkretisoidaan liikennestrategian teemoja ja kärkitoimenpiteitä. Ohjelman tarkoituksena on välittää Länsi-Suomelle tärkeitä viestejä eduskunnan liikenneinvestointien valmisteluun ja päätöksentekoon, Väylän investointi- ja suunnitteluohjelmien laadintaan sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) päivitykseen, jonka laadinta on käynnistynyt syksyllä 2023.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, puh. 040 6108 445.