Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistelun aikataulu


Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmistelu etenee vuonna 2024 loppusuoralle. Tavoitteena on, että kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo toteutetaan keväällä ja hyväksymiskäsittely syksyllä.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan aikataulu vuonna 2024: keväällä julkinen nähtävilläolo ja syksyllä hyväksymiskäsittely.

Maakuntakaava on työkalu, jonka avulla suunnitellaan Etelä-Pohjanmaan maankäyttöä pitkällä aikavälillä. Maakuntakaava koostuu kaavakartasta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen, kaavaselostuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisäksi kaava-aineistoon kuuluu taustaselvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Voit tutustua Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaiheen aineistoon tarkemmin tällä sivulla.

Julkinen nähtävilläolo keväällä 2024 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus käsittelee maakuntakaavaehdotuksen julkisen kuulemisen käynnistämistä maaliskuun kokouksessaan. Julkisen kuulemisen käynnistyttyä kaikilla alueen asukkailla, yhteisöillä, yrityksillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta palautetta kaavan valmistelusta vastaavalle Etelä-Pohjanmaan liitolle.

Maakuntakaavan julkinen nähtävilläolo pyritään järjestämään huhti-toukokuussa. Kaikki kaava-aineisto asetetaan nähtäville liiton verkkosivuille sekä toimistolle. Liitto järjestää myös yleisötilaisuuksia eri puolilla maakuntaa, joissa kaava-aineistoon pääsee tutustumaan ja kertomaan näkemyksensä siitä. Yleisötilaisuuksia järjestetään myös etäyhteyksin Teams-sovelluksella.

Hyväksymiskäsittely syksyllä 2024 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on tavoitteena saattaa maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyyn elokuussa. Maakuntavaltuuston käsittelyyn kaava on puolestaan tavoitteena saada syyskuussa. Maakuntavaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja vastaa maakuntakaavan hyväksymisestä. 

Maakuntakaavan valmistelu ennen vuotta 2024 

Maakuntakaavan uudistamisen taustatyöt alkoivat Etelä-Pohjanmaan liitossa keväällä 2020. Tuolloin laadittiin tällä hetkellä voimassa olevan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi, joka toimii nykytilannetta kuvaavana taustaraporttina. 

Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntakaavan uudistamisen marraskuussa 2021. Ensivaiheessa laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavan etenemisen vaiheista, kaavan tavoitteista ja osallistumisen mahdollisuuksista. Suunnitelmaa päivitetään valmistelun edetessä. 

Kaavan laadinta on edennyt luonnosvaiheesta nyt menossa olevaan ehdotusvaiheeseen useiden kuulemisten ja lausuntokierrosten tahdittamana. Etelä-Pohjanmaan liitto on saanut prosessin aikana runsaasti palautetta – mm. viranomaisilta, järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä – ja laatinut palautteisiin vastineet, huomioiden mahdollisuuksien mukaan niiden sisältöä kaavan valmistelussa. Liitto on lisäksi käynyt lukuisia neuvotteluja viranomaisten ja kaavan sidosryhmien kanssa sekä järjestänyt asukastilaisuuksia ympäri maakuntaa, joissa kaavasta on päässyt kertomaan näkemyksensä. 

Kaavaratkaisujen perusteeksi on tehty laadinnan aikana useita laajoja selvityksiä. Esimerkiksi tuulivoima-alueille on laadittu luonnonsuojelulain mukainen Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arviointi.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845, ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, p. 0400 243 640.