Ohjelmakausi 2014–2020

Etelä-Pohjanmaa saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Käynnissä oleva ohjelmakauden valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma on nimeltään Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, ja se sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Ohjelmalla tuetaan

  • pk-yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyä (EAKR),  
  • uu­den tie­don ja osaa­mi­sen tuot­ta­mis­ta ja hyö­dyn­tä­mis­tä (EAKR),  
  • työl­li­syyt­tä ja työ­voi­man liik­ku­vuut­ta (ESR),  
  • kou­lu­tus­ta, am­mat­ti­tai­toa ja eli­ni­käis­tä op­pi­mis­ta (ESR) ja  
  • so­siaa­lis­ta osal­li­suut­ta ja köy­hyy­den tor­jun­taa (ESR).

EAKR:n rahoituksesta vähintään 25 prosenttia tulee kohdentaa vähähiilisen talouden tukemiseen.

Kuluvan kauden hanketoiminta voi jatkua pääsääntöisesti elokuun 2023 loppuun saakka.

Rahoitus on loppuun käytetty

Etelä-Pohjanmaan liitto on sitonut kaikki käytössään olleet ohjelmakauden 2014–2020 määrärahat. Uusia hakemuksia ei siis enää voida vastaanottaa, eikä rahoittaa, vanhaan ohjelmakauteen liittyen.

Onneksi uusi ohjelmakausi 2021–2027 on käynnistynyt ja siihen liittyviä hakemuksia voi suunnitella ja hakea. Uuteen ohjelmakauteen liittyvää tietoa voit hakea kohdasta Ohjelmakausi 2021–2027.

Etelä-Pohjanmaan liitto rahoittajana

Koh­den­nam­me Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tuk­sem­me toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Suo­men kes­tä­vää kas­vua ja työ­tä -ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­man 2014–2020 ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta se­kä Etelä-Pohjanmaan maa­kun­taoh­jel­man to­teu­tu­mis­ta.

Han­keil­la vas­taam­me elin­kei­noe­lä­mäs­tä esiin nou­se­viin ke­hit­tä­mis­tar­pei­siin. Hankkeiden avulla parannamme pk-yritysten kilpailukykyä, tuotamme tai hyödynnämme uutta tietoa ja osaamista sekä edistämme vähähiilistä taloutta. Rahoittamamme hankkeet eivät voi kohdistua suoraan yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, vaan niiden tulee olla aluekehitysvaikutuksiltaan laajempia.

Olem­me jär­jes­tä­neet ha­ku­ja pää­sään­töi­ses­ti kak­si ker­taa vuo­des­sa. Ra­hoi­tus­ha­ke­muk­sia voi jät­tää kä­sit­te­lyyn EU­RA2014-jär­jes­tel­mään jat­ku­vas­ti, mut­ta kä­sit­te­lem­me saa­pu­neet ha­ke­muk­set yh­des­sä ha­kuil­moi­tuk­ses­sa il­moi­tet­tu­na ai­ka­na. Hakuajoista ilmoitetaan valtakunnallisella rakennerahastosivustolla.

Etelä-Pohjanmaan lii­ton ra­hoit­ta­jat kä­sit­te­le­vät ha­ke­muk­set ja pää­tösp­ro­ses­si ete­nee maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män (MYR) sih­tee­ris­tön ja maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen ko­kous­ryt­min mu­kai­ses­ti.

Hank­kei­den va­lin­nas­sa huo­mioim­me hank­keen ha­kuil­moi­tuk­sen mu­kai­suu­den ja ar­vioin­nis­sa käy­täm­me ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­man seu­ran­ta­ko­mi­tean hy­väk­sy­miä ylei­siä ja eri­tyi­siä va­lin­ta­pe­rus­tei­ta. Oh­jel­ma­kau­del­la 2014–2020 var­si­nai­set ra­hoi­tus­pää­tök­set hank­keis­ta teh­dään Pir­kan­maan lii­tos­sa.

ELY-keskuksen rakennerahastorahoitus

ELY-keskus myöntää rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä yrityskohtaisiin toimenpiteisiin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilta: www.ely-keskus.fi ja rakennerahastosivustolta: www.rakennerahastot.fi