Ohjelmakausi 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa 21.10.2021. Ohjelma on parhaillaan komission hyväksymiskäsittelyssä. Ohjelman toimeenpano voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen virallista hyväksyntää. Ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan EAKR-haku avataan 1.2.2022.

Uuden ohjelmakauden alue- ja rakennepolitiikan infotilaisuuksia järjestetään alkuvuonna 2022, katso lisätietoja!

Suo­messa on yh­tei­nen ko­ko Man­ner-Suo­men kat­ta­va alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, jo­hon sisältyyra­ken­ne­ra­has­to­jen (EAKR eli Euroopan aluekehitysrahasto ja ESR+ eli Euroopan sosiaalirahasto+) ohel­la myös uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Toistaiseksi ohjelma sisältää EAKR:n ja ESR+:n toimet. JTF-kokonaisuus liitetään myöhemmin mukaan ohjelmamuutoksella.

Maa­kun­tien val­mis­te­lu tehtiin kah­den suu­ra­lueen puit­teis­sa Ete­lä- ja Län­si-Suo­men (EL­SA) toi­mi­joi­den ja Poh­jois- ja Itä-Suo­men suu­ra­lueen toi­mi­joi­den kes­ken. Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen asiantuntijat osal­lis­tuvat Ete­lä- ja Län­si-Suo­men oh­jel­ma­val­mis­te­luun. Val­mis­te­lua on vetänyt Uu­den­maan liit­to. Maakunnallisesti ohjelmavalmistelun tilanteesta käydään säännöllisesti keskustelua maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) ja maakuntahallituksessa.