Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys on valmistunut


Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteinen selvitystyö alueidensa potentiaalisista uusista tuulivoimatuotannon alueista on valmistunut. Selvitystyön perusteella voidaan todeta, että alueen potentiaali tuulivoimasijoittelun kannalta on todella merkittävä.

Selvitystyön keskeisenä tavoitteena on tarkastella tuulivoimatuotantoon potentiaalisia uusia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi mantereella ja merialueilla. Tavoitteena on tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset.

Selvitys käsittää pääpiirteissään paikkatietopohjaisen poissulkevan puskurianalyysin tuulivoimalle soveltumattomista alueista, teknistaloudellinen arvioinnin sekä vaikutustenarvioinnin ja Natura-arvioinnin tarveharkinnan. Osana työtä kartoitettiin myös sähkönsiirtoverkon nykytila ja kehittämistarpeet sekä hiljaisten alueiden analyysi. Selvityksessä on huomioitu voimalan kokonaiskorkeutena 300 metriä.

Tehtyjen analyysien perusteella 83 aluetta valittiin jatkotarkasteluun. Alueista 36 kappaletta (noin 2 500 km2) sijaitsee kokonaan tai osittain Pohjanmaalla, 25 kpl (noin 950 km2) Keski-Pohjanmaalla ja 30 kappaletta (noin 780 km2) Etelä-Pohjanmaalla. Alueista 10 kappaletta (noin 1 780 km2) sijoittuu merialueille. Alueiden kokoluokka vaihtelee välillä 1–80 km2. Tunnistetuilla alueilla tuulisuus 300 metrin korkeudella on hyvä, eli vuosikeskiarvoltaan noin 9–12 m/s, ja alueiden saavutettavuus tieverkkoa pitkin on hyvällä tasolla. Suurimmat erot alueiden välillä muodostuvat sähköverkon läheisyydestä sekä maaperän rakennettavuudesta.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvityksessä tarkastellut uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja jatkosuunnitteluun suositellut alueet.
Kuva: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvityksessä tarkastellut uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja jatkosuunnitteluun suositellut alueet.

83:sta jatkotarkasteluun valitusta alueesta laadittiin näkyvyysaluemallinnus. Jokaisesta alueesta tehtiin aluekohtaiset vaikutusten arvioinnit ja koko selvitysalueesta laadittiin yhteisvaikutusten arviointi. Vaikutusten arvioinnissa tutkittiin potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutuksia ihmisiin, luontoon, maisemaan, ilmastoon ja aluetalouteen.

Vaikutusten arvioinnin perusteella voidaan todeta, että suurin osa jatkotarkasteluun valituista alueista soveltuu kokonaan tai osittain tuulivoimatuotantoon (kuva). Monen alueen toteuttaminen vaatii kuitenkin luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin ja lisäselvityksiä.

Tuulivoimaselvitys on yksi maakuntakaavojen taustaselvityksistä, ja osoittaa mahdollisia seudullisia tuulivoima-alueita sekä mantereelle että merialueille. Selvityksen tuloksia hyödynnetään maakuntakaavojen valmistelussa. Mitkä alueet lopuksi osoitetaan maakuntakaavoissa tuulivoima-alueina, ratkaistaan kaavoitusprosessin aikana yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa.

Aineistot:

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys. FCG (2021) (pdf)

Liite 1. Etelä-Pohjanmaan potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi. (pdf)

Liite 4. Yhteisvaikutusten arviointi. (pdf)

Lisätietoja: