Maakunnilta yhteinen keskustelualoite OKM:lle yliopistokeskusten kehittämiseksi


Koristeellinen.

Yliopistokeskusmaakunnat, yliopistokeskuskaupungit sekä yliopistokeskukset esittävät yhteisessä keskustelualoitteessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle / tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle neljää toimenpidettä yliopistollisen koulutuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi ja yliopistokeskusten kehittämiseksi. Koronakriisistä toipuminen edellyttää lisäpanostuksia koulutukseen ja tieteeseen. Esitetyt toimenpiteet edistävät Marinin hallituksen työllisyystavoitetta, TKI-panostusten 4 % BKT-osuuden saavuttamista ja nuorten aikuisten (25-34-vuotiaiden) koulutustason nostamista. Toimenpiteet edistävät myös erinomaisesti valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon linjauksia.

1. Jatkuva oppiminen ja koulutustarjonnan lisääminen. Korkeakoulutettujen määrä on yliopistokeskusalueilla merkittävästi maan keskitasoa alempana. Tähän tulee kiinnittää huomiota lisäämällä tutkintokoulutuksen suorittamismahdollisuuksia yliopistokeskuksissa. Tarvitaan resurssien kohdentamista yritysten kanssa toteutettavien koulutusten suunnitteluun ja osaamisen täydentämismahdollisuuksien kehittämiseen yliopistokeskuksissa.

2. TKI-toiminta. Yliopistokeskusten vahvistaminen parantaa TKI-toiminnan alueellista tasapainoa, sillä TKI-toiminnan rahoitus on Suomessa polarisoitunut. Yliopistokeskukset toimivat osana alueellisia innovaatioekosysteemejä yhteistyössä mm. yritysten, muiden oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden, kehittäjäorganisaatioiden, kaupunkien ja maakuntaliittojen kanssa. Yliopistokeskusten maakuntia kehittävä ja TKI-toimintaa vahvistava rooli pitäisi nykyistä selkeämmin huomioida kansallisen TKI-toiminnan ohjelmissa (esim. TKI-tiekartta).

3. Yliopistokeskusten tehtävien selkeyttäminen. Yliopistokeskusten asema ja tehtävä akateemista koulutusta ja tutkimusta toteuttavina verkosto-organisaatioina Suomessa on syytä määritellä nykyistä selkeämmin, myös lainsäädännössä. Yliopistokeskukset tulee nähdä kansallisen korkeakoulujärjestelmän kiinteänä osana.

4. Resursointi. Yliopistokeskusten tehtävä edellyttää lisää resursseja. Lisäresursseja tarvitaan koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä TKI-toiminnan aktivointiin ja koordinointiin. Yliopistokeskusten yhteinen rahoitus kanavoituu niiden toimintaa koordinoivien yliopistojen kautta. Rahoituksen kasvattaminen mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen sekä lisää mahdollisuuksia vastata kaupunkien ja maakuntien palveluodotuksiin. Myös yliopistojen rahanjakomallissa tulisi ottaa paremmin huomioon yliopistojen toiminta yliopistokeskuksissa luomalla yliopistoille kannustimia lisätä yliopistokeskusten kautta vuorovaikutusta työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Lisätietoja Seinäjoen yliopistokeskuksen osalta antavat:

  • johtaja Juha Alarinta, Seinäjoen yliopistokeskus, puh. 050 5345 005
  • maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto, puh. 0400 590 123
  • kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, Seinäjoki, puh. 050 3403 401