Näin ilmastonmuutos voi vaikuttaa Etelä-Pohjanmaalla – riskianalyysi valmistunut


Ilmastonmuutos vaikuttaa Etelä-Pohjanmaalla muun muassa maatalouteen.

Etelä-Pohjanmaan liiton tilaama riskianalyysi ilmastonmuutoksen vaikutuksista maakunnassa on valmistunut. Analyysin mukaan muuttuvat talvet sekä lisääntyvät sateet, myrskyt, helteet ja kuivuus voivat aiheuttaa riskejä erityisesti maataloudelle ja ruokaketjulle.

Konsulttiyritys Rambollin toteuttama analyysi ennakoi ilmastonmuutoksesta aiheutuvia alueellisia riskejä. Työn tavoitteena on parantaa maakunnan valmiutta varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Analyysi sisältää esimerkiksi kuntakohtaiset riskikortit sekä toimenpidesuosituksia, joita kunnat voivat hyödyntää ilmastotyössään.

Analyysi käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia energian, maatalouden ja ruokaketjun, aluesuunnittelun ja rakentamisen, metsien ja soiden käytön, liikenteen ja logistiikan, luonnon ja luonnon monimuotoisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden osalta. Maakunnassa merkittävimpiä ilmastoriskejä kohdistuu maatalouteen ja ruokaketjuun.

Riskit Etelä-Pohjanmaalla

Ilmastonmuutoksen seuraukset riippuvat alueiden ominaispiirteistä kuten sijainnista sekä talouden ja väestön rakenteesta. Sopeutumistoimissa onkin tärkeää huomioida paikalliset olosuhteet.

Riskianalyysissa nimetään neljä Etelä-Pohjanmaalle kohdistuvaa vaaratekijää:

  • lämpenevä ilmasto ja muuttuvat talvet​
  • lisääntyvät sateet, rankkasateet ja myrskyt​
  • helteet​
  • kuivuus​.

Vaikka kasvukausi pidentyy ilmaston lämmitessä, ovat viljelysmaat herkkiä yhtäältä yleistyville rankkasateille ja toisaalta pitkittyville hellejaksoille sekä kuivuudelle. Talven muuttuvat jäätymisen ja sulamisen syklit voivat puolestaan altistaa teitä halkeilulle ja routavaurioille aiempaa enemmän. Pitkittynyt kelirikko voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia mm. lannoitteiden, rehujen ja siementen saatavuudessa.

Analyysissa tunnistetaan useita eteläpohjalaisia ihmisryhmiä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Haavoittuvassa asemassa ovat viljelijöiden ohella esimerkiksi sairaudenhoidon piirissä olevat, tulva-alueilla kiinteistöjä omistavat sekä ikääntyneet henkilöt.

Ikääntyneet ovat ilmastonmuutoksen suhteen erityisen haavoittuva ryhmä, ja Etelä-Pohjanmaalla ikääntyneiden määrä kasvaa lähivuosina. ​Alueen terveydenhuoltoa kuormittavat jo nyt hellejaksot, jotka lisääntyvät tulevaisuudessa. Helteisiin sopeutumista vaikeuttavat mm. viilennyksen puute asunnoissa ja terveydenhuollon rakennuksissa.

Lisäpontta kuntien ilmastotyöhön

Kunnat ovat vastuussa monien yhteiskunnalle kriittisten palveluiden tuottamisesta, ja kunnilla onkin keskeinen rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Etelä-Pohjanmaan ilmastonmuutoksen riskianalyysi on laadittu osana Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa hanketta, jossa edistetään alueen kuntien ilmastotyötä. Riskianalyysiä käytetään myös osana maakunnallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman laadintaa.

Tutustu riskianalyysiin sekä kuntakohtaisiin riskikortteihin.

Lisätiedot: projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme, p. 040 1543 831.