Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 12.6.2023


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Etelä-Pohjanmaan imago- ja tunnettuustutkimuksen tulokset valmistumassa 

Etelä-Pohjanmaalla on kaivattu kipeästi tutkimustietoa maakunnan veto- ja pitovoimaa lisäävien toimenpiteiden perustaksi. Etelä-Pohjanmaan liitto käynnisti helmikuussa esiselvityshankkeen, jonka keskeinen toimenpide on Etelä-Pohjanmaan imago- ja tunnettuustutkimuksen toteuttaminen. Tarkoituksena on selvittää, millä tasolla Etelä-Pohjanmaan maakunnan tunnettuus on, millaisia mielikuvia maakunta herättää, halutaanko Etelä-Pohjanmaalle muuttaa sekä millaisia pitovoimatekijöitä maakunnasta löytyy. Kohderyhmiä ovat sekä maakunnan ulkopuolella asuvat että maakunnan asukkaat. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Taloustutkimus oy. 

Tutkimuksen aineistonkeruu on päättynyt ja työ on edennyt analyysivaiheeseen. Tulokset tullaan jalkauttamaan maakunnan toimijoiden käyttöön mahdollisimman laajasti. Tulokset toimivat pohjana toimenpidesuunnitelmalle, jota lähdetään työstämään kesälomakauden jälkeen yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Suunnitelmaan kootaan ne toimenpiteet, joita eri tahot ovat halukkaita käynnistämään vaikuttaakseen Etelä-Pohjanmaan imagoon ja tunnettuuteen. 

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Hanne Rantala, p. 040 5077 510. 

Ilmastotyö aktiivista Etelä-Pohjanmaalla  

Ilmastotyö on keskeinen osa Etelä-Pohjanmaan liiton tehtäväkenttää. Etelä-Pohjanmaalle valmistui liiton johdolla maakunnallinen ilmasto- ja kiertotaloustiekartta vuonna 2022. Sen jälkeen ilmastotyötä jatkettiin hankkeella, jossa tarjottiin asiantuntija-apua Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön edistämiseen.  

− Huhtikuussa päättyneessä Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeessa käytiin tiivistä vuoropuhelua kuntien kanssa sekä järjestettiin teemaan liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia. Kunnille tarjottiin tietoa muun muassa kuntien roolista ilmastotyössä, niitä koskevasta ilmastosuunnitelmavelvoitteesta sekä erilaisista ilmastoverkostoista, projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme kertoo.  

Hankkeen myötä Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat olleet entistä aktiivisempia omassa ilmastotyössään, heillä on ilmastotyön toteuttamiseen liittyvää asiantuntemusta ja näkemys tulevista toteutettavista ilmastotoimista. 

Hankkeessa laadittiin myös kuntakohtaiset ilmastokatsaukset, joissa on esitelty kaikkien Etelä-Pohjanmaan kuntien päästökehitys, ilmastotyön tilanne ja tehtyjä ilmastotoimia sekä pohdittu seuraavaksi toteutettavia toimia. Materiaali on julkaistu Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Sopeutumissuunnitelma työn alla 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulma on ollut Etelä-Pohjanmaalla tähän saakka vähäisemmässä roolissa, vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät maakunnassa jo nyt. Etelä-Pohjanmaan liiton johdolla on valmisteilla ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma, joka auttaa maakuntaa ja alueen kuntia vähentämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittoja sekä ennaltaehkäisemään riskejä, jotka voivat olla taloudellisia, sosiaalisia tai ekologisia.   

Sopeutumissuunnitelma toteutetaan osana Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -hanketta. Hanke edistää Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan toimeenpanoa ja seurantaa sekä laajapohjaista yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välillä. 

− Hankkeen myötä maakunnan kunnilla ja keskeisillä toimijoilla on tarvittavaa tietoa maakuntaan kohdistuvista ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä ja varautumistoimista, Hurme lupaa.  

Lisätietoja: projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme p. 040 1543 831, suunnittelujohtaja Mari Pohjola p. 040 6108 445.