Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 25.10.2021


Puheenjohtajan nuija.

Kauden 2021‒2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma käynnistymässä

Maakuntahallitus kuuli kokouksessaan katsauksen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman rahoitus tulee kolmesta rahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF).

Alueellisessa päätöksenteossa olevan EU-rahoituksen osuus Suomessa on noin 1,6 miljardia euroa. Lisäksi kokonaisuuteen tulee kansallista julkista rahoitusta siten, että julkisen rahoituksen kokonaismäärä nousee noin 3 miljardiin euroon. Osa rahoituksesta ohjataan valtakunnalliseen toimintaan (EAKR 6 %, ESR 8 %).

Etelä-Pohjanmaan rahoitus kasvaa merkittävästi

Etelä-Pohjanmaalle kohdennetaan ohjelmakauden aikana alue- ja rakennepolitiikan rahastojen rahoitusosuutta yhteensä 79,2 miljoonaa euroa, mikä tekee noin 58,5 euroa/asukas/vuosi. Edellisellä EU-ohjelmakaudella 2014‒2020 Etelä-Pohjanmaan alkuperäinen EU-rahastojen rahoitusosuus oli noin 21,3 miljoonaa euroa eli noin 15 euroa/asukas/vuosi. Sittemmin ohjelmakauden lopulla rakennerahastojen (EAKR, ESR) lisärahoitusta saatiin koronaelvytysrahoituksen kautta noin 5 miljoonaa euroa. JTF-rahastoa ei vielä ollut.

Kaiken kaikkiaan julkisen rahoituksen (EU, valtio, kunnat ja muu julkinen sektori) määrä Etelä-Pohjanmaalla nousee kaudella 2021‒2027 arviolta vähintään 125 miljoonaan euroon. Lisäksi alueen yritykset osallistuvat merkittävällä panostuksella rahoitukseen yrityskohtaisissa hankkeissa.

− Vaikka rahoituksen kasvu suurelta osin johtuu uudesta JTF-instrumentista, merkillepantavaa on kuitenkin myös EAKR-rahoituksen merkittävä kasvu Etelä-Pohjanmaalla, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta sanoo.

Seuraavaksi työn alle tulevat maakunnittain laadittavat alueelliset rahoitussuunnitelmat, joissa päätetään rahoituksen jakautumisesta viranomaisten kesken ja eri ohjelmakohtiin. Suunnitelma tehdään joka vuodelle erikseen, ja sen hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä. 

Etelä-Pohjanmaan liitosta välittävä toimielin

Länsi-Suomen maakuntien liittojen osalta ohjelmahallinnointiin on tulossa merkittäviä muutoksia. Kaudella 2021–2027 rahoitukseen ja maksatukseen liittyvä päätöksenteko tapahtuu Etelä-Pohjanmaan liitossa. Sen sijaan jatkotoimenpiteiden, kuten esimerkiksi takaisinperintöjen, osalta päätöksenteko kootaan Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Kaudella 2014–2020 päätöksenteko oli Länsi-Suomessa keskitetty Pirkanmaan liittoon. Hankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja harkintavalta hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa oli kuitenkin silloinkin Etelä-Pohjanmaan liitolla.

− Rahoittaja- ja maksajatehtävän, eli niin sanotun välittävän toimielimen tehtävän, haltuunotto tarkoittaa mittavaa hallinnollisten prosessien valmistelua ja henkilöstön kouluttautumista. Järjestelyllä kuitenkin pystytään takaamaan se, että päätöksenteko tapahtuu lähellä asiakkaita ja siinä voidaan hyödyntää hyvä aluetuntemus, toteaa Seppelvirta.

Tällä hetkellä käynnissä ovat viranomaisten ja hieman myöhemmin hakijoiden koulutukset uuden kauden menettelyistä. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen infotilaisuus järjestetään Teams-tilaisuutena 23.11.2021. Koulutukset ja infotilaisuudet jatkuvat myöhemmin syksyn ja alkuvuoden aikana. Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen EAKR-hankehaku avautuu näillä näkymin viimeistään tammikuussa 2022.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638, kehittämispäällikkö Heli Rintala, puh. 0400 172 202.

Lisätietoja Länsi-Suomen maakuntien infotilaisuudesta: https://epliitto.fi/ajankohtaista/uuden-ohjelmakauden-infotilaisuus/

Maakunnan yhteistyöryhmä asetettiin

Maakuntahallitus päätti asettaa maakuntavaltuuston toimikaudeksi Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR). Maakunnan yhteistyöryhmässä

  • liitolla ja sen jäsenkunnilla on puheenjohtajan ja tämän varaedustajan lisäksi kahdeksan varsinaista edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varaedustajat
  • valtionhallintoon kuuluvilla organisaatioilla yhteensä viisi varsinaista edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varaedustajat
  • muilla alueen kehittämisen kannalta keskeisillä tahoilla yhteensä yksitoista varsinaista edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varaedustajat.

Esitykset puheenjohtajista ja heidän varaedustajistaan sekä kuntasektorin muista jäsenistä ja varajäsenistä tuodaan päätettäväksi maakuntahallituksen kokoukseen 20.12.2021. Samassa kokouksessa nimetään myös muut MYR:n jäsenet. Uuden kokoonpanon MYR käynnistää toimintansa ensi vuoden alussa.

Maakunnan yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta. Maakunnan yhteistyöryhmä yhteensovittaa aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelua ja toimeenpanoa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638, kehittämispäällikkö Heli Rintala, puh. 0400 172 202.­

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmän jäsenistö uudistuu

Maakuntahallitus päätti nimetä Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmään puheenjohtajaksi Kai Pöntisen ja varapuheenjohtajaksi Mikko Savolan. Lisäksi se päätti pyytää alueen kunnilta esitykset työryhmän jäseniksi sekä kutsua työryhmään mukaan keskeisten yhteistyötahojen edustajat. Työryhmä voi tarvittaessa esittää täydennyksiä kokoonpanoonsa. Työryhmän esittelijäksi nimettiin suunnittelujohtaja Antti Saartenoja ja sihteeriksi suunnitteluinsinööri Jani Palomäki.

Maakunnan liitto vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Liikennejärjestelmätyötä koordinoimaan ja yhteistyötä edistämään perustettiin vuonna 2014 liikennejärjestelmätyöryhmä. Työryhmän toimikausi on kunnallisvaalikausi, ja se kokoontuu vuosittain 2–3 kertaa.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

Liiton edustajat yhteistoiminta-alueen työvaliokuntaan

Maakuntahallitus päätti nimetä edustajikseen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntaan maakuntavaltuuston puheenjohtajiston, maakuntahallituksen puheenjohtajiston sekä maakuntajohtajan nykyisen maakuntahallituksen toimikauden ajaksi.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Österbotten/Pohjanmaa ovat aiemmin muodostaneet alueiden kehittämislain mukaisen yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alueeseen kuulumiseen ei ole enää lain mukaista velvoitetta, mutta kolmen maakunnan yhteistyö on ollut tiivistä ja koettu toimivaksi. Yhteistoiminta-alueen puitteissa käsitellään asiat, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä, sisältyvät alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sekä koskevat koko yhteistoiminta-aluetta.

Etelä-Pohjanmaan elinkeinojen kehittämisen neuvottelukunta asetettiin

Maakuntahallitus päätti asettaa toimikaudekseen elinkeinojen kehittämisen neuvottelukunnan (aikaisempi nimi PK-neuvottelukunta). Maakuntahallitus päätti nimetä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajan Kai Pöntisen ja hänelle varahenkilöksi Esa Nuottivaaran

Liiton edustajat Länsi-Suomen allianssin (WFA) puheenjohtajiston kokouksiin

Maakuntahallitus päätti valita Länsi-Suomen allianssin (WFA) puheenjohtajiston kokouksiin nykyisen maakuntahallituksen toimikauden ajaksi maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistosta Mikko Savolan ja Kai Pöntisen sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Harry Wallinin ja Riitta Kangasluoman. Myös maakuntajohtaja osallistuu WFA:n puheenjohtajiston kokouksiin.