Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 26.3.2024


Kokouspöytä, jonka päällä on vihko ja ympärillä neljä tuolia.

Maakuntakaava julkisesti nähtäville

Maakuntahallitus päätti tänään asettaa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 5.4.–13.5.2024. Julkisen nähtävilläolon aikana kaikilla alueen asukkailla, yhteisöillä, yrityksillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta palautetta. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on kartalla esitetty suunnitelma pitkän aikavälin maankäytöstä, jossa keskitytään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Kaavamääräykset kuvaavat, miten kaavakartta merkintöineen vaikuttaa alueiden käyttöön. Kaikilla kaavassa esiintyvillä merkinnöillä on oltava perustelu. Käytännössä maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. 

Esimerkiksi seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita voidaan sijoittaa ainoastaan maakuntakaavassa niille osoitetuille alueille, mutta mahdollisen päätöksen voimaloiden rakentamisesta tekee kunta. Tiet, rautatiet ja sähköverkot ovat myös esimerkkejä asioista, joita on suunniteltava yli kuntarajojen.

Mahdollisuus antaa palautetta 

Kaikki kaava-aineisto asetetaan nähtäville Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuille ja toimistolle sekä maakunnan kuntiin 5.4.–13.5.2024 väliseksi ajaksi. Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää myös yleisötilaisuuksia eri puolilla maakuntaa, joissa kaava-aineistoon pääsee tutustumaan ja kertomaan siitä näkemyksensä. Yksi yleisötilaisuus järjestetään lisäksi etäyhteyksin Teams-sovelluksella. Tilaisuuksien ajankohdat ja paikat varmistuvat myöhemmin. 

Etelä-Pohjanmaan liitto käy kaikki palautteet läpi ja tarkastelee kaava-aineistoa niiden pohjalta. Mahdollisten muokkausten jälkeen kaava saatetaan maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyyn elokuussa. 

Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kaava viedään puolestaan syyskuussa. Maakuntavaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja vastaa maakuntakaavan hyväksymisestä. Voimaan astuessaan maakuntakaava korvaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. 

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845, ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, p. 0400 243 640.

Matti Saarikoski Pohjanmaan riistaneuvoston jäseneksi

Maakuntahallitus päätti esittää Matti Saarikoskea (kesk.) Pohjanmaan alueellisen riistaneuvoston jäseneksi toimikaudelle 1.8.2024–31.7.2027. Alueellinen riistaneuvosto käsittelee riistataloudellisia asioita sekä tukee ja avustaa Suomen riistakeskuksen aluetoimistoa.

Maa- ja metsätalousministeriö nimittää riistaneuvostot riistanhoitoyhdistysten aluekokouksen ja sidosryhmien tekemien esitysten pohjalta. Kymmenhenkisen neuvoston toimikausi on kolme vuotta. 

Tällä hetkellä Pohjanmaan alueellisen riistaneuvoston jäsen on keskipohjalainen Raimo Haapalehto ja varajäsen eteläpohjalainen Kai Pöntinen. Alueellisissa riistaneuvostoissa on jäseniä maakuntien liittojen lisäksi ELY-keskuksista, Suomen metsäkeskuksesta, maanomistajajärjestöistä sekä riistanhoitoyhdistyksistä. 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638.