Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 27.9.2021


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Maakuntahallitus päätti hyväksyä alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. Ehdotus lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin.

Toimintasuunnitelmassa ensi vuoden keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi on nostettu alue- ja rakennepolitiikan rahastojen jäntevä toimeenpano sekä rahoitusta välittävän toimielimen roolin haltuunotto. Muita strategisia päätavoitteita ovat muun muassa Huomisen Lakeus -maakuntastrategian toimeenpanon aktivointi ja seuranta, kokonaismaakuntakaavan uudistaminen sekä maakunnan saavutettavuuden parantaminen.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 talousarvion toimintamenot ovat 3 283 277 euroa ja toimintatulot ovat 3 070 825 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan 211 452 euroa alijäämäinen. Ehdotukseen sisältyy 100 000 euron avustus Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle. Alijäämä katetaan liiton aikaisempien vuosien ylijäämistä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

Huomisen lakeus -maakuntastrategia lausuntokierrokselle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Huomisen lakeus -maakuntastrategian luonnoksen ja asettaa sen nähtäville 29.9.–31.10.2021 väliseksi ajaksi. Asiakirjasta pyydetään lausunnot keskeisimmiltä sidosryhmiltä.

Maakuntastrategiassa esitetään maakunnan toimijoiden yhteinen näkemys kolmesta lakisääteisestä aluekehittämisen ohjelmasta. Näitä ovat pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelma 2050, kunnanvaltuuston toimikausittain laadittava maakuntaohjelma 2022–2025 ja EU-ohjelmakausiin kytketty älykkään erikoistumisen strategia 2021–2027. Maakuntastrategia on myös poliittinen kannanotto maakunnan kehittämisen tavoitteista.

– Maakuntastrategiaa lähdetään toteuttamaan haastavissa olosuhteissa. Koronapandemian takia talous heikentyi jokaisessa maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaakaan ei selviä ilman uudistumista ja reagointia muuttuvaan toimintaympäristöön. Hyvinvointia ja elinvoimaa on osattava etsiä uusilta, kestävämmiltä urilta, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta sanoo.

Maakuntastrategiaan tehdään lausuntojen perusteella mahdollisia tarkistuksia, ja uusi maakuntahallitus käsittelee strategian marraskuun kokouksessa. Lopullinen hyväksymiskäsittely tapahtuu maakuntavaltuustossa 13. joulukuuta. Lausuntokierroksen aikana strategialuonnosta käydään monipuolisesti läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa.

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420, yhteyspäällikkö Miika Laurila, puh. 040 660 3733, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

Etelä-Pohjanmaan aluerakenneselvitys on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan aluerakenneselvitys on valmistunut. Työ toimii keskeisenä taustaselvityksenä uuden kokonaismaakuntakaavan valmistelussa. Aluerakenne muodostuu asumisen, palveluiden, tuotannon ja työpaikkojen, vapaa-ajan alueiden sekä liikenneväylien muodostamasta kokonaisuudesta. Maakuntakaavan aluerakenteella tarkoitetaan keskuksia, alueita ja väyliä, joilla on valtakunnallista tai maakunnallista merkitystä.

– Etelä-Pohjanmaan aluerakenneselvityksen tarkoitus on kuvata maakunnan nykyinen aluerakenne ja sen kehittymiseen olennaisesti vaikuttavien väestön, työpaikkojen ja palveluiden kehityskaari 2000-luvulla. Edeltävien kahden vuosikymmenen aikana tapahtunut kehitys antaa pohjan tulevien vuosikymmenten aluerakenteen muutosten ennakointiin, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja selvittää.

Selvitys on tehty Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamista varten kuvaten maakunnallisella tarkastelutasolla merkittävimpiä kehityskulkuja ja tunnuslukuja. Selvitys on laadittu vuoden 2021 aikana. Paikkatietomenetelm­­ät ja tilastolliset tarkastelut ovat olleet merkittävässä roolissa työn laadinnassa. Mukana tarkastelussa ovat kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, suunnittelupäällikkö Mari Pohjola, puh. 040 610 8445.

­