Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 28.3.2022


Puheenjohtajan nuija.

Oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman valmistelu jatkuu

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF) kytkeytyvän alueellisen suunnitelman valmistelu etenee epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta. Suomessa JTF-valmistelun perusta on Marinin hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. 

− Hiilineutraaliustavoitteet ovat joka tapauksessa pitkän aikavälin tavoitteita. Näiden tavoitteiden edistämiseksi on linjattu, että Suomessa vähennetään turpeen energiakäyttöä. Tästä aiheutuu aluetaloudellisia vaikutuksia, joiden lieventämiseen oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on tarkoitettu, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo. 

Suomen JTF-rahoitus vuosille 2021−2027 on noin 644 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaa saa ohjelmakaudella JTF:n ja valtion rahoitusta yhteensä 41,1 miljoonaa euroa.  

Turpeen tuotannon ja käytön vähentämisen aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalle ovat erittäin merkittävät. Etelä-Pohjanmaan erityispiirre on se, että turveyrittäjyys, turvetuotantoalueet sekä turvetta käyttävät lämpölaitokset ja maatilat jakautuvat hyvin tasaisesti ympäri maakuntaa. 

− Komissio on painottanut suunniteltujen toimien työllisyysvaikutuksia sekä yhteyttä aluetalouden uudistamiseen ja elinkeinojen monipuolistamiseen. Tavoitteena on luoda maakuntaan uusia yritystoiminnan ja kehittämisen mahdollisuuksia. Oleellista on, että toimenpiteiden hyöty suuntautuu ahdinkoon joutuneen turvetoimialan vaikutusalueeseen, selvittää Rintala.

Suoraan turvetoimialaan kohdentuvat tukitoimenpiteet Suomi hoitaa kansallisin varoin, esimerkkeinä turvetuotantokoneiden romutustuki vuosina 2022–2023 ja polttoturpeen turvavarastointi. 

Suomessa JTF-aluetta on Etelä-Pohjanmaan ohella Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Satakunnan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat sekä neljä kuntaa Pirkanmaalta. Euroopan komission virallista hyväksyntää aluevalinnalle ei vielä ole, vaan se saadaan komission hyväksyttyä alueelliset siirtymäsuunnitelmat.

 Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202. 

Maakuntakaavan uudistaminen etenee: osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään palautteiden pohjalta 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saapui kuulemisaikana 15.12.2021−15.2.2022 yhteensä 111 palautetta.  

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan palautteisiin tehdyt vastineet ja päätti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään saatujen palautteiden ja niihin laadittujen vastineiden pohjalta. Palautteiden vastineet on lähetetty kokouksen jälkeen kaikille palautetta antaneille.  

Suurin osa palautteesta tuli yksityishenkilöiltä (84 kpl) ja loput kunnilta, maakuntien liitoilta, viranomaisilta, yrityksiltä ja järjestöiltä sekä yhteisöiltä.  

− Kansalaispalautteesta suurin osa koski tuulivoimaa ja pohjalaismaakuntien teettämää tuulivoimaselvitystä. Tuulivoima jakaa alueella voimakkaasti mielipiteitä, ja siinä mietityttävät esimerkiksi kiinteistöjen arvon alenemiseen, meluun, välkkeeseen ja maisemavaikutuksiin liittyvät asiat, kertoo Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja

Viranomaisten palautteissa ymmärrettiin uuden maakuntakaavan laadinnan tarpeellisuus ja pidettiin hyvänä ajankohtaisten aiheiden, kuten ilmastoystävällisyyden ja kestävän kehityksen huomioimista. 

− Maakuntakaava luo pitkäjänteisyydellään vakautta ja kestävän toimintaympäristön erilaisille investoinneille. Se varmistaa osaltaan myös hyvien elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä, summaa Saartenoja. 

LIITE: Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadusta palautteesta ja vastineista (pdf)

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, suunnittelupäällikkö Mari Pohjola puh. 040 610 8445.  

Annika Sillander ja Teemu Hirvilammi ehdolle taideneuvostoon

Maakuntahallitus päätti ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle taideneuvoston jäseniksi toimikaudelle 1.9.2022 – 31.8.2025 Annika Sillanderia ja Teemu Hirvilammea.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan taiteen ja kulttuurin kannalta merkittäviä tahoja.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma, p. 040 7515 610.