Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta 12.12.2022


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024–2025. 

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 talousarvion toimintamenot ovat 3 348 486 euroa ja toimintatulot ovat 3 272 141 euroa. Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan –76 345 euroa alijäämäinen. 

Etelä-Pohjanmaan liitto esitti jäsenmaksujen korotusta ensimmäisen kerran vuoden 2013 jälkeen. Korotuksen suuruus on 3 prosenttia, ja maakuntavaltuusto piti korotusta perusteltuna. 

Toiveena tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa 

Maakuntavaltuusto kävi keskustelua maakunnan liiton ja hyvinvointialueen yhteistyöstä, jonka toivottiin olevan mahdollisimman tiivistä. Vaikka Etelä-Pohjanmaan liitolla ja hyvinvointialueella ei ole päällekkäisiä tehtäviä, yhteinen alue ja toimintaympäristö tuovat kuitenkin mahdollisuuksia yhteistyölle.  

Valtuusto esitti kokouksessa kiitoksensa Etelä-Pohjanmaan liiton edunvalvontatyöstä, jonka katsottiin vahvistuneen merkittävästi. Lisäksi kiitosta sai tieto hankerahoituksen vilkkaasta kysynnästä. Maakuntavaltuusto pitää erittäin tärkeänä, että maakunnan käytössä oleva suuri EU:n rahoituspotti saadaan hyödynnettyä koko maakunnan laajuisesti ja mahdollisimman monien toimijoiden kautta.  

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638 ja hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 3563 910. 

Aloitteen käsittely: Sähkön siirtolinjojen haittavaikutuksia halutaan vähentää 

Keskustan valtuustoryhmä teki maakuntavaltuuston kokouksessa 11.4.2022 aloitteen koskien sähkön siirtolinjojen haittavaikutusten vähentämistä. 

Etelä-Pohjanmaan liitto on valmistellut kannanoton lunastuslain muuttamisesta jatkovalmisteluun ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että asianomaiset ministeriöt ryhtyvät talousmetsien ja metsäekosysteemien hävittämisen sekä maanomistajien 

etujen suojaamiseksi välittömästi tarpeellisiin lainsäädäntötoimiin. Kannanotto koskettaa tuulivoimatuotannon vaatimien uusien sähkönsiirtolinjojen sijoittamista olemassa oleviin johtokäytäviin, peltoalueilla käytettäviä pylvästyyppejä ja maanomistajille maksettavia lunastuskorvauksia.

Maakuntahallitus on antanut ko. kannanoton 28.11.2022 ja se on toimitettu ao. ministeriöille eteenpäin. Lisäksi liitto pyrkii maakuntakaavalla sekä osallistumisellaan sähkönsiirtolinjojen suunnitteluun edistämään mahdollisimman vähäisiä vaikutuksia edellyttäen esimerkiksi olemassa olevien johtokäytävien ja yhteispylväiden käyttöä. 

Maakuntavaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kannanotto (pdf)

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 6108 445, suunnitteluinsinööri Jani Palomäki p. 040 6883 187. 

Aloitteen käsittely: Autojunaliikenteen vaatimien rakenteiden sijoittamista Seinäjoelle selvitetään 

Keskustan valtuustoryhmä teki maakuntavaltuuston kokouksessa 11.4.2022 aloitteen koskien autojunaliikenteen käynnistämistä Seinäjoelta pohjoiseen.  

Etelä-Pohjanmaan liitto on lähestynyt VR:n johdon edustajia asiassa ja selvittänyt autojunaliikenteen käynnistämisen mahdollisuuksia Seinäjoelta pohjoiseen. Seinäjoella ei ole autojen lastauksen vaatimia laiturirakenteita, mikä on edellytys autojunaliikenteen käynnistämiselle. VR lisäksi toi esiin, että hiihtokaudella kaikki olemassa oleva junakalusto on jo käytössä, mikä osaltaan rajoittaa kehittämistä.  

Seinäjoen asemanseudun pitkän tähtäimen kehittämisen mahdollisuuksia selvitetään kuitenkin parhaillaan, ja tässä yhteydessä tullaan selvittämään myös autojunaliikenteen vaatimien rakenteiden sijoittamista.  

Maakuntavaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 6108445, suunnitteluinsinööri Jani Palomäki p. 040 6883 187. 

Valtuustoaloite: MAL-sopimuksen mahdollisuutta selvitetään 

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 12.12.2022 valtuustoaloitteen, että Etelä-Pohjanmaan liitto selvittää yhdessä Pohjanmaan liiton kanssa yhteisen MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) -seutusopimuksen mahdollisuutta joko yhteisenä tai yhteistyössä omina kokonaisuuksina laadittaviksi sopimuksiksi. Aloitteessa nostettiin esiin, että liitto pyrkisi viemään tulevaan hallitusohjelmaan terveisinä MAL-seutusopimusten laajentamisen. 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638. 

Muutos maakuntavaltuuston kokoonpanossa 

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Satu Ahopellon varajäseneksi maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ilmari Ylä-Aution luottamustoimista eronneen Kati Särmön tilalle.