Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Tiedote 31.5.2021 pidetystä Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokouksesta

Liiton viime tilikauden tulos ylijäämäinen

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 toimintamenot olivat 3 468 258 euroa ja toimintatulot 3 684 506 euroa. Vuosikatteeksi ja samalla tulokseksi muodostui 212 241 euroa. Ylijäämiä on taseessa tämän jälkeen yhteensä 1 998 637 euroa. 

Koronapandemia leimasi viime vuotta, ja Etelä-Pohjanmaan liitossa etätöistä ja -kokouksista tuli nopeasti rutiinia. Esimerkiksi maakuntahallitus kokousti kuluneen vuoden aikana pääosin etänä. Yhteistyö jäsenkuntien ja sidosryhmien kanssa jatkui mutkattomasti muuttuneista yhteydenpitotavoista huolimatta.

Maakuntavaltuusto kantoi huolta jo pitkään keskustelussa olleista asioista. Ryhmäpuheenvuoroissa nostettiin esiin erityisesti huoli maakunnan väestökehityksestä, osaavan työvoiman saatavuudesta sekä työperäisen maahanmuuton riittävyydestä. Lisäksi esiin nostettiin Etelä-Pohjanmaan korkea-asteen koulutustarjonta ja opiskelijamäärät, jotka ovat riittämättömiä alueen väestöpohjaan ja elinkeinoelämän tarpeisiin nähden.

Innovaatiotoiminnassa pullonkauloja mutta myös mahdollisuuksia petrata

Maakuntavaltuusto kuuli kokouksessaan katsauksen maakunnan innovaatiotoimintaan. Innovaatiotoiminnan pullonkauloja Etelä-Pohjanmaalla ovat muun muassa heikko tuottavuus, yksipuolinen elinkeinorakenne ja suoran viennin matala osuus. Huolestuttavaa on koulutustason romahdus 25‒34-vuotiaiden ikäryhmässä, korkeakoulutuksen aloituspaikkojen vähäinen määrä suhteessa nuoriin ikäluokkiin ja TKI-resurssien vähäinen määrä.

‒ Etelä-Pohjanmaalla on kuitenkin monia vahvuuksia, joiden kautta on mahdollista kääntää kehityksen suuntaa. Tällaisia ovat esimerkiksi poikkeuksellisen korkea työllisyysaste, matala työttömyys sekä yrittäjien suuri määrä ja myönteinen ympäristö yritystoiminnalle, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Etelä-Pohjanmaalla toimii Suomen paras ammattikorkeakoulu, ja yliopistokeskus panostaa tutkimukseen EPANET-professorien kautta maakunnan vahvalla tuella. Erityisesti ruoka- ja metallituoteteollisuudessa kehitys on ollut koronasta huolimatta kohtalaisen myönteistä, vaikkakin tilanne on polarisoitunut vahvasti jopa toimialojen sisällä.

Systemaattisesti tilannekuvaa maakunnan innovaatiotoiminnan kokonaisuudesta on Etelä-Pohjanmaalla koottu vuodesta 2017 saakka. Tavoitteena on muodostaa päätelmiä kehityksen suunnasta ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista maakunnallisen päätöksenteon, aluekehittämisen ja edunvalvonnan tueksi.

Innovaatiotilannekuvatyöstä saadut tiedot tukevat myös Etelä-Pohjanmaan tulevaisuutta vuoteen 2050 luotaavan maakuntasuunnitelman ja lyhyemmän tähtäimen maakuntaohjelman parhaillaan käynnissä olevaa valmistelua.

Muutoksia maakuntavaltuuston kokoonpanossa

Soinin kunnanvaltuusto on 16.11.2020 päättänyt valita Mikko Källin varajäseneksi maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Maija Rannilan.

Isonkyrön kunnanvaltuusto on 17.12.2020 päättänyt valita maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseneksi Jouni Mäkysen ja hänelle varajäseneksi Helena Tuuri-Tammelan. Toinen Isonkyrön paikoista jätetään asianosaisten yhteisen sopimuksen mukaisesti täyttämättä.

Kurviselle ero maakuntahallituksen jäsenyydestä

Maakuntavaltuusto päätti myöntää Antti Kurviselle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä ja nimesi hänen sijalleen maakuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi Jorma Karin. Kurvinen pyysi eroa maakuntahallituksesta tiede- ja kulttuuriministerin tehtävän vuoksi.