Etelä-Pohjanmaan ilmastonmuutoksen riskianalyysityö käynnistyy


Eri säätiloja, kuten ukkosta ja auringonpaistetta.

Etelä-Pohjanmaalla laaditaan ilmastonmuutoksen riskianalyysi ja kuntakohtaiset riskikortit. Analyysi kartoittaa alueen merkittävimmät ilmastoriskit ja niiden edellyttämät sopeutumistoimenpiteet. Kunnat voivat hyödyntää yksilöityjä riskikortteja osana varautumis- ja ilmastotyötään.

Etelä-Pohjanmaan liiton Ramboll Finland Oy:ltä tilaamassa ilmastonmuutoksen riskianalyysi -työssä kartoitetaan merkittävimmät ilmastoriskit ja haavoittuvuudet Etelä-Pohjanmaalla ja sen kunnissa. Tavoitteena on löytää toimivia keinoja sopeutua muuttuviin sääolosuhteisiin ja voimistuviin ääri-ilmiöihin, kuten pitkiin hellejaksoihin ja kuivuuteen, rankkasateisiin, tulviin ja kasvaviin kosteusmääriin sekä koviin tuuliin. Aktiivisilla varautumistoimilla voidaan vähentää ihmisiin kohdistuvaa vaaraa sekä pienentää kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia riskejä ja taloudellisia vahinkoja.

Riskianalyysiä käytetään osana maakunnallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman laadintaa ja se sisältää suosituksia toimenpiteiksi ja kehittämistarpeiksi. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kuntien ilmasto- ja varautumistyössä, mutta myös muut organisaatiot ja yritykset voivat hyötyä riskianalyysistä. Tavoitteena on ennakoida ilmastonmuutoksen alueellisia riskejä sekä parantaa ja tukea alueen valmiuksia varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Etelä-Pohjanmaalla on tehty ilmastotyötä erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta, mutta ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulma on ollut vähäisemmässä roolissa. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo Etelä-Pohjanmaalla, ja ilmastossa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa vahinkoa yhteiskunnan eri toiminnoille. Muuttunut sää on aiheuttanut muun muassa myrskytuhoja sekä tulvia pelloilla ja keskusta-alueilla. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioivilla kaavoitusratkaisuilla luodaan edellytykset ilmastokestävälle yhdyskuntarakenteelle.

Kunnilla on vastuu ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja varautumistyössä, sillä se on osa kuntien riskienhallintaa. Etelä-Pohjanmaan kunnissa ilmastonmuutokseen ei ole vielä osattu varautua ennakoivasti vaan riskit tulevat tietoon yleensä siinä vaiheessa, kun ongelmatilanne on päällä. Maaseudulla riskejä liittyy esim. tieverkostoon sekä maatilojen toimintaan ääriolosuhteiden aikana. Sekaviemärit voivat myös tulvia rankkasateiden takia niin, että vettä on päästettävä puhdistamattomana vesistöön. Osa riskeistä onkin kunnissa ja eri toimialoilla jo tiedossa, mutta niihin kaivataan ennalta mietittyjä toimintamalleja, joissa eri tahojen vastuut huomioidaan. Tärkeintä on tunnistaa toimenpiteitä, joilla voidaan estää merkittävimmät vahingot ja varautua ääri-ilmiöiden yleistymiseen.

Riskianalyysityössä kiinnitetään huomiota Etelä-Pohjanmaan erityispiirteisiin, kuten maakunnalle tyypilliseen aluerakenteeseen (mm. haja-asutukseen ja saavutettavuuteen) ja luonnonvaroista riippuviin elinkeinoihin. Riskianalyysi tehdään osallistavassa yhteistyössä alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tietopohja maakuntaa koskevaan riskianalyysiin ja kuntakohtaisiin osioihin kerätään kyselyn, haastattelujen ja työpajojen avulla.

Etelä-Pohjanmaan ilmastonmuutoksen riskianalyysin on määrä valmistua ensi vuoden huhtikuussa. Riskianalyysityö on hankittu osana Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme, p. 040 1543 831.