Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 18.12.2023


Puheenjohtajan nuija.

Valtion väyläverkon investointiohjelma Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta

Maakuntahallitus käsitteli tänään valtion väyläverkon investointiohjelman luonnosta vuosille 2025–2032. Investointiohjelmaan ei edelleenkään ole nostettu kohteita, joiden toteuttamista Etelä-Pohjanmaan liitto pitää kriittisenä. Ohjelma on puutteellinen maakunnan tärkeiden liikenneväylien – kuten valtatie 19 ja valtatie 18 – osalta, joiden tiesuunnitelmat valmistuvat vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi suunnitteluvalmiudessa on puutteita mm. kantatiellä 67 sekä Tampere–Seinäjoki-rataosuudella.

Erityisesti valtatien 19 vilkasliikenteinen Seinäjoki–Lapua-väli on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta ongelmallinen. Kyseisellä osuudella on mm. erittäin huonokuntoiseksi luokiteltu Nurmonjoen silta, jonka pohjoispuolella sijaitsee koko maan ruokaturvalle merkittävä Atrian tehdas sekä Nammon puolustusvälinetehdas. Kiireellisimpänä kohteena valtatien 19 Kivisaari-Atria osuuden kuntoon laittaminen tuleekin nostaa investointiohjelmaan, josta sitä ei luonnoksesta löydy. 

Etelä-Pohjanmaan tieverkon pituus ja alueella ajetut kilometrimäärät muodostavat noin 5–7 prosenttia koko Suomen vastaavista luvuista. Investointiohjelmassa maakuntaan kohdistuu kuitenkin kehittämishankkeita 27 miljoonan euron edestä, mikä vastaa vain noin puoltatoista prosenttia koko Liikenne 12 -ohjelman uusista tiehankkeista.

Alueellisen tasapuolisuuden varmistamiseksi ohjelmaan tulisikin Etelä-Pohjanmaan kannan mukaan varata rahoitusta alueelle kohdistuville, liikennetarpeiden näkökulmasta erittäin perustelluille hankkeille. Liiton mukaan investointiohjelman rahoitustaso on riittämätön, koska sitä ei ole sidottu kustannusindeksiin ja rahoitustasoa on eduskunnan toimesta pienennetty.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 3479 845, maakuntainsinööri Jani Palomäki, puh. 040 6883 187. 

Selvitys biokaasun, sähkön ja vedyn hyödyntämisestä raskaassa liikenteessä käyntiin

Etelä-Pohjanmaan liitto on yhteistyössä Pohjanmaan liiton kanssa käynnistänyt raskaan liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien – eli biokaasun, sähkön ja vedyn – jakeluverkkoselvityksen. Tavoitteena on kartoittaa, mitä tulisi tehdä, jotta raskas liikenne pystyisi hyödyntämään edellä mainittuja käyttövoimia nykyistä enemmän Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. 

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla on potentiaalia vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Nyt laadittava selvitystyö auttaa suunnittelemaan liikennejärjestelmää, kaavoitusta ja maankäyttöä siten, että vedyn, biokaasun ja sähkön vaatimat jakeluverkot tulevat suunnitelmissa huomioiduiksi. Raskas liikenne tarvitsee esimerkiksi lataus- ja jakeluasemia vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntääkseen. 

Ympäristöministeriö on myöntänyt selvityksen tekemiseen tukea 56 000 euroa, ja yhteensä projektille on varattu rahoitusta 79 000 euroa. Selvitystyön laadinnasta on järjestetty tarjousmenettely marras-joulukuussa. Maakuntahallitus päätti tänään valita selvitystyön tekijäksi WSP Finland Oy:n, jonka tarjous arvioitiin kokonaistaloudellisesti parhaaksi. 

Lisätietoja: maakuntainsinööri Jani Palomäki, puh. 040 6883 187.

Nettomaahanmuutto lisääntynyt Etelä-Pohjanmaalla

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman syyskuussa 2022. Maahanmuutto-ohjelman tavoitteena on edesauttaa maakunnan väestörakenteen vakiinnuttamista kestävälle pohjalle.

Maakuntahallitus käsitteli tänään ohjelman tavoitteiden edistymistä. Alueen maahanmuuttajien työllisyysaste on noussut vuodesta 2020 noin viisi prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Maakunnan vieraskielisten opiskelijoiden määrä on puolestaan noussut samalla ajanjaksolla noin kahdellasadalla. 

Nettomaahanmuutto kasvoi Etelä-Pohjanmaalla viime vuonna huomattavasti. Vuonna 2020 maakuntaan muutti ulkomailta 313 henkilöä enemmän kuin täältä muutti toisiin maihin. Vuonna 2021 vastaava luku oli 395 henkilöä, kun taas vuonna 2022 saapujien määrä ylitti lähtijöiden määrän 685 henkilöllä.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 3479 845.