Päättyneet hankkeet

Euroopan unionin ohjelmakauden 2014–2020 aikana olemme toteuttaneet useita kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.

CESME – Circular Economy for SMEs

CESME-hankkeessa etsimme ratkaisuja pienten ja keskisuurten yritysten kiertotalouteen. Hankkeessa oli mukana partnereita kuudelta Euroopan alueelta Bulgariasta, Italiasta, Kreikasta, Tanskasta, Walesista ja Suomesta.  Etelä-Pohjanmaalta hankkeeseen osallistui kaksi partneria: Etelä-Pohjanmaan liitto ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy. Hankkeen aikana tutustuimme muiden alueiden hyviin käytäntöihin sekä loimme alueellisen toimintasuunnitelman kiertotalouden edistämiseksi. Toteutimme Etelä-Pohjanmaalla lisäksi erillisen pilottiprojektin, jossa kehitimme laadullisen työkalun yritysten kiertotalousmahdollisuuksien kartoittamiseen. Hanke rahoitettiin Interreg Europe -ohjelmasta.  Hankkeessa on toteutettu myös yhden vuoden kestävä jatkoaika, jossa keskityttiin koronapandemian vaikutuksiin. Jatkohanke toteutettiin 1.10.2021-30.9.2022.

Lisätietoja hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Co2mmunity – Co-producing and co-financing renewable community energy projects 

Co2mmunity-hankkeessa tarkoituksenamme on ollut edistää yhteisöenergian tunnettuutta ja lisätä uusiutuvan yhteisöenergian hyödyntämistä maakunnassa. Yhteisöenergialla tarkoitetaan energiahankkeita, joissa paikalliset ihmiset ovat aktiivisesti mukana ja sen lähteitä ovat esimerkiksi aurinko-, maa-, vesi- ja bioenergia.

Co2mmunity-hankkeen lopputuotoksena kokoamamme 10 politiikkasuositusta auttavat yhteisöenergian kohtaamien haasteiden selättämisessä ja tukevat yhteisöenergian hyödyntämistä Itämeren alueella. Näitä toimenpiteitä yhdistelemällä luodaan tie uusiutuvalle yhteisöenergialle.

10 Politiikkasuositusta, pdf suomeksi

Hankkessa olemme laatineet myös Suomen yhteisöenergian käsikirjan. Siitä selviää mm. mitä yhteisöenergia Suomessa on ja kuinka jokainen voi itse edistää yhteisöenergiaa omalla alueellaan.

Suomen yhteisöenergian käsikirja, pdf suomeksi

Etelä-Pohjanmaalla olemme myös hankkeen puitteissa toteuttaneet neliosaisen tutustumiskierroksen mielenkiintoisiin yhteisöenergian ja uusiutuvien energiamuotojen kohteisiin. Katso kohteissa kuvatut videot Etelä-Pohjanmaan liiton Youtube-kanavalla

Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettu hanke toteutettiin yhdessä seitsemän maan partnereiden kesken. Mukana olleet maat olivat Saksa, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi ja Suomi. Etelä-Pohjanmaalta hankkeessa olivat mukana Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy.      

Lisätietoja hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta. Sieltä löytyvät myös kaikki hankkeen aikana julkaistut dokumentit. 

Ecowaste4Food – Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy 

Ecowaste4Food-hankkeessa tavoitteenamme oli etsiä ja tunnistaa Euroopasta malleja, joiden avulla ruokahävikkiä voitaisiin pienentää elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa ja kulutuksen eri vaiheissa ekoinnovaatioiden avulla. Siihen osallistui alueita seitsemästä Euroopan maasta: Ranska, Puola, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Espanja ja Suomi. Etelä-Pohjanmaan liitto oli ainoa suomalainen partneri.  

Hankkeen aikana tutustuimme eri maiden alueiden hyviin käytäntöihin ja laadimme Etelä-Pohjanmaalle toimenpidesuunnitelman. Suunnitelman teemoja ovat ruokahävikin jakelu ja koordinointi, kuluttajainformaatio ja -vaikuttaminen, ruoka-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden osaaminen sekä tutkimus ja hankkeet. Toimenpideohjelmassa on 10 kohtaa. Se on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi. Toimintaohjelman voi pyytää käyttöön Etelä-Pojanmaan liitosta.

Ecowaste4Food-hanke rahoitettiin Interreg Europe -ohjelmasta. Lisätietoa hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

EmpInno – Getting Regional Smart Specialisation Strategies closer to business 

EmpInno-hankkeessa pyrimme kehittämään erilaisten välittäjäorganisaatioiden (alueviranomaiset, kehittämisorganisaatiot, tiedepuistot ja yliopistot) kykyä työskennellä älykkään erikoistumisen strategian kanssa, parantamaan RIS3-strategian implementointia ja käyttöä, sekä nostamaan alueen innovointikykyä. Tähän pyrimme pääsemään käyttämällä aiempaa parempia tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä ja vahvistamalla pk-yritysten kilpailukykyä valituissa teemoissa. Hankkeeseen osallistui pieniä ja keskisuuria alueita, joille on ominaista, että kriittinen massa, josta innovoinnin ja kasvun tulisi syntyä, on pienempi verrattuna metropolialueisiin.

EmpInnoon osallistui alueita kahdeksasta Euroopan maasta: Saksa, Tanska, Puola, Latvia, Liettua, Viro, Ruotsi ja Suomi. Hanke rahoitettiin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta.  

Etelä-Pohjanmaan liiton työskentelyn painopisteinä olivat kestävien ja tehokkaiden ruokajärjestelmien ja biotalouden uusien ratkaisujen synnyttäminen sekä älykkäiden ja energiatehokkaiden järjestelmien kehittäminen. Hankkeessa tuotettuja suosituksia siitä, miten välittäjätoimijat (esimerkiksi yrityskehitysorganisaatiot) ja strategisen tason politiikkatoimijat voivat auttaa yrityksiä hyödyntämään alueellisia Älykkään erikoistumisen ohjelmia, voi pyytää käyttöön Etelä-Pohjanmaan liitosta.  

Lisätietoa hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

ERUDITE – Enhancing Rural and Urban Innovation Territories

ERUDITE-hankkeessa tavoitteenamme oli edistää digitaalisten innovaatioiden ja palveluiden syntymistä maaseutu- ja kaupunkialueille. Hankkeessa  oli kumppaneita kuudesta Euroopan maasta: Irlannista, Italiasta, Ranskasta, Ruotista, Sloveniasta ja Suomesta. Suomesta, Etelä-Pohjanmaalta mukana oli kaksi partneria: Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä. Tutustuimme hankkeessa monipuolisesti eri alueilla esiintyviin hyviin käytäntöihin sekä laadimme alueellisen toimintasuunnitelman, johon kirjasimme konkreettisia toimenpiteitä digitaalisten palvelujen kehittämiseksi. Hanketta rahoitettiin Interreg Europé -ohjelmasta. 

Lisätietoja hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

MAMBA – Maximising Mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change

MAMBA-hankkeessa tavoitteenamme on ollut edistää harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta kehittämällä uudenlaisia maaseutualueiden liikenneratkaisuja. Etelä-Pohjanmaalla pyrkimyksenämme on ollut sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien kuljetusten kehittäminen siten, että ne voitaisiin järjestää aiempaa paremmin ja yhtenäisemmin eri puolilla maakuntaa.

Tätä tehtävää varten olemme hankkeen tuella perustaneet maakunnallisen Kuljetuspalvelut-ryhmän. Ryhmän tehtävänä on tukea kuntia kuljetuspalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa sekä edistää maakunnan kuljetuspalveluyhteistyötä. Tämän ryhmän toimintaa vetää Etelä-Pohjanmaan liitto, ja sen jäseniä ovat alueen kuntien ja kuntayhtymien lisäksi sairaanhoitopiiri, Kela ja ELY-keskus. Katso lyhyt esittelyvideo Kuljetuspalvelut-ryhmästä Etelä-Pohjanmaan liiton Youtube-kanavalla

Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettu hanke toteutettiin yhdessä kuuden maan partnereiden kesken. Mukana olleet maat olivat Saksa, Ruotsi, Latvia, Tanska, Puola ja Suomi. Etelä-Pohjanmaalta hankkeessa olivat mukana Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta. Sivuilta löytyvät myös kaikki hankkeen aikana julkaistut dokumentit.

NICHE – Building Innovative Food Value Chains in Regions

NICHE-hankkeessa tavoitteena oli edistää ruokaketjujen innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä alueilla, joilla elintarvikeala on kärkiteema. Hankkeessa oli partnereita seitsemästä Euroopan maasta Romaniasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Virosta, Puolasta, Kreikasta ja Suomesta. Hankkeessa kartoitettiin hyviä alueellisia ja paikallisia käytäntöjä hankekumppaneiden kesken sekä laadittiin alueelliset toimintasuunnitelmat ruokaketjun innovatiivisuuden edistämiseksi. Toteutimme Etelä-Pohjanmaalla myös erillisen pilottihankkeen, jossa uudistimme ja kehitimme maakunnassa olemassa olevaa Ruokaprovinssi-brändiä. Hanke sai rahoitusta Interreg Europé -ohjelmasta.

Lisätietoja hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Ohjelmakausi 2007–2013

Euroopan unionin ohjelmakauden 2007–2013 aikana Etelä-Pohjanmaan liitto toimi useassa kansainvälisessä hankkeessa. 

Digitalisaatio aiheisia hankkeita olivat ENGAGE ja Egoprice. Terveysteknologiaa veimme eteenpäin kolmessa hankkeessa: PrimeCareIT, ICT for Health ja Connected for Health. NECL I ja NECL II, sekä Baltic Bird -hankkeet olivat liikenteen kehittämishankkeita. Lisäksi teemoina olivat vapaaehtoistyö (Volwe), maahanmuutto (Diami), työelämän tasa-arvo (Winnet 8) ja innovaatioympäristöjen kehittäminen (BSR Innoreg).

Lisäksi olemme toteuttaneet KATE (Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle) -hanketta, jossa edistimme Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymistä sekä laadimme Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman.