Päättyneet hankkeet

Hankeyhteistyö rahoituskaudella 2014-2020

Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020 aikana olemme toteuttaneet useita kansainvälisiä yhteistyöhankkeita Etelä-Pohjanmaalla. Kansainvälinen hankeyhteistyö on myös arkipäivää monen muun organisaation osalta Etelä-Pohjanmaalla.

THE PUBLIC LINK

Tuetaan älykästä paikallista hallintoa IoT-, tekoäly-, VR- ja koneoppimistyökalujen avulla.

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä innovaatioiden parissa julkisten digitaalisten palvelujen tuottamisessa kuudella eri EU-alueella Irlannissa, Espanjassa, Sloveniassa ja Suomessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi The Public Link hankkeessa rakennettiin alueiden sidosryhmille erityiset työvälineet, joita voidaan hyödyntää seuraavan sukupolven julkisten palvelujen rakentamisessa. Valitut työvälineet perustuvat laajoihin tutkimuksiin ja testauksiin erilaisista uusista teknologioista,  mukaan lukien virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus (VR / AR ), tekoäly (AI) ja koneoppimiseen perustuvat lähestymistavat.

The Public Link tarjosi myös maakunnan sidosryhmille mahdollisuuden käyttää näitä seuraavan sukupolven teknologioita ja olla niiden kanssa tekemisissä. The Public Link järjesti partnereille sarjan työpajoja, joiden tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ja valmiuksia hyödyntää huippuluokan ratkaisuja.

Lisätietoa hankkeen nettisivuilta (englanniksi)

FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth

Hankkeen tavoitteena on ollut edistää elintarvikealan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä hankekumppanialueilla. Kansainvälisessä hankkeessa on ollut mukana kumppaneita kuudelta Euroopan alueelta Belgiasta, Kreikasta, Saksasta, Romaniasta, Suomesta ja Unkarista.  

Kolmen vuoden aikana hankkeessa on tehty useita kartoituksia kumppanialueiden ruokasektorien tilanteesta, elintarvikeyritysten toimintaympäristöstä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Tämän lisäksi hankkeessa on tunnistettu useita hyviä käytänteitä, joiden avulla kumppanialueilla on edistetty pk-yritysten kasvua ja kehittymistä.

Ohessa oleva käsikirja kokoaa yhteen hankkeessa laadittujen kartoitusten tulokset sekä kaikki yhdeksäntoista tunnistettua hyvää käytäntöä. Käsikirja on luettavissa englannin kielellä joko käsikirjalle laaditun verkkoalustan kautta taikka FRIDGE-hankkeen verkkosivuilta ladattavana PDF-versiona.

Tutustu käsikirjaan:

Hankkeen verkkosivut (englanniksi

INTENCIVE – Innovation and Technology Enhancing Customer Oriented Health Services

INTENCIVE-hankkeessa haettiin ratkaisuja väestön ikääntymisen ja vähenemisen haasteisiin maaseutumaisilla alueilla. Tarvitsemme uusia, saavutettavia ja helppokäyttöisiä työkaluja, joilla pystymme tarjoamaan korkealaatuisia terveyspalveluita riippumatta asukkaiden iästä tai asuinpaikasta. Hankkeen keskiössä oli asiakaslähtöisyys. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja suunnittelua, kun teknologiaa yhdistetään palveluprosesseihin. Hankkeessa jaoimme hyviä käytäntöjä, joita arvioitiin tanskalaisella Bikva-mallilla. Bikva on asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä.

Hankkeen aihetta jatkaa käynnissä oleva NOTRE-hanke.

INTENCIVE-hankkeen englanninkieliset verkkosivut

ERUDITE 2 – Enhancing Rural and Urban Innovation Territories in Europe

ERUDITE-hankkeessa tavoitteenamme oli edistää digitaalisten innovaatioiden ja palveluiden syntymistä maaseutu- ja kaupunkialueille. ERUDITE 2 oli suora jatkohanke tälle projektille.

ERUDITE muutti kumppaneidemme tapaa lähestyä palvelumuotoilua ja toteutusta luomalla yksinkertaisen arvojohtoisen etenemissuunnitelman, jota kutsumme nimellä SEROI+. Siinä on neljä vaihetta, jotka muodostavat älykkäiden maaseutuyhteisöjen ja -ekosysteemien palvelumuotoilun rakennuspalikat:

  1. Määrittele palvelujen poliittiset tai käytännön tavoitteet;
  2. Tunnistetaan ja otetaan mukaan asiaankuuluvat sidosryhmät ja määritellään niiden tavoitteet;
  3. Suunnitellaan palvelu yhdessä;
  4. Asetetaan indikaattorit ja arvot, arvioidaan ja seurataan investointien sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää tuottoa.

Lue lisää hankkeesta sen englanninkielisiltä sivuilta. SEROI+:lle on luotu oma osio verkkosivustolle, johon pääset tutustumaan tästä. (englanninkielinen)

FINCH – Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation

FINCH-hanke on EU:n kansainvälisen Interreg Europe -ohjelman kautta rahoitettu hanke, jonka aiheina oli kulttuuriperintö ja rahoitus. Hanketoimijat pyrkivät kehittämään kulttuuriperinnön hyväksi käytettäviä rahoitusvälineitä ja vahvistamaan julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä. FINCH-toimintasuunnitelmassa Etelä-Pohjanmaalle keskityimme vahvistamaan alueen toimijoiden tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvistä rahoituskysymyksistä. Hyödynsimme FINCH-hankkeessa saatuja kokemuksia ja erityisesti hankkeen neuvoa-antavan kumppanin laatimaa selvitystä eri rahoitusvälineistä. Toimintasuunnitelman suomenkieliseen versioon

Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut yhteistyössä sidosryhmien kanssa myös rahoitusoppaan kulttuuriperintötoimijoille. Oppaan laatiminen on osa FINCH-hankkeen toimintasuunnitelmaa. Tutustu oppaaseen (pdf) »

Hankkeen verkkosivu Interreg Europe -ohjelman sivuilla (englanniksi)

CLAY – Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs

CLAY on EU:n kansainvälisestä Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettu hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa käsi- ja taideteollista keramiikan tuotantoa Euroopan eri alueilla. Hankkeen eri jäsenalueilta etsimme hyviä käytäntöjä, jotka tukevat keramiikan tuotantotapojen uudistamista, muotoilua, kansainvälistymistä, markkinointia ja myyntiä. Etelä-Pohjanmaalla yritimme CLAY-hankkeen avulla vahvistaa keramiikka-alan toimintaedellytyksiä. Hankkeen avulla tavoittelimme uusia yhteistyön muotoja eri alojen välille ja kannustimme ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, joilla voi parantaa esimerkiksi markkinointia.

Osana CLAY-hankkeen alueellisen toimintasuunnitelman toteuttamista Etelä-Pohjanmaan liitto on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa laatinut Luovien alojen yritysten palvelupolun. Palvelupolku auttaa yrittäjiä hahmottamaan mitä yrityskehittämisen palveluja ja tukea heille on tarjolla omalla alueella yritystoiminnan eri vaiheissa, ja linkitysten avulla helpottaa yhteyden ottamista palvelujen tarjoajiin. Palvelupolun idea pohjautuu Creative Finlandin valtakunnallisiin Neuvontapalvelut ja Julkinen rahoitus -kuvauksiin.

Hankkeen verkkosivu Interreg Europe -ohjelman sivuilla (englanniksi).

CESME – Circular Economy for SMEs

CESME-hankkeessa etsimme ratkaisuja pienten ja keskisuurten yritysten kiertotalouteen. Hankkeessa oli mukana partnereita kuudelta Euroopan alueelta Bulgariasta, Italiasta, Kreikasta, Tanskasta, Walesista ja Suomesta.  Etelä-Pohjanmaalta hankkeeseen osallistui kaksi partneria: Etelä-Pohjanmaan liitto ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy. Hankkeen aikana tutustuimme muiden alueiden hyviin käytäntöihin sekä loimme alueellisen toimintasuunnitelman kiertotalouden edistämiseksi. Toteutimme Etelä-Pohjanmaalla lisäksi erillisen pilottiprojektin, jossa kehitimme laadullisen työkalun yritysten kiertotalousmahdollisuuksien kartoittamiseen. Hanke rahoitettiin Interreg Europe -ohjelmasta.  Hankkeessa on toteutettu myös yhden vuoden kestävä jatkoaika, jossa keskityttiin koronapandemian vaikutuksiin. Jatkohanke toteutettiin 1.10.2021-30.9.2022.

Lisätietoja hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Co2mmunity – Co-producing and co-financing renewable community energy projects 

Co2mmunity-hankkeessa tarkoituksenamme on ollut edistää yhteisöenergian tunnettuutta ja lisätä uusiutuvan yhteisöenergian hyödyntämistä maakunnassa. Yhteisöenergialla tarkoitetaan energiahankkeita, joissa paikalliset ihmiset ovat aktiivisesti mukana ja sen lähteitä ovat esimerkiksi aurinko-, maa-, vesi- ja bioenergia.

Co2mmunity-hankkeen lopputuotoksena kokoamamme 10 politiikkasuositusta auttavat yhteisöenergian kohtaamien haasteiden selättämisessä ja tukevat yhteisöenergian hyödyntämistä Itämeren alueella. Näitä toimenpiteitä yhdistelemällä luodaan tie uusiutuvalle yhteisöenergialle. 10 Politiikkasuositusta, pdf suomeksi

Hankkessa olemme laatineet myös Suomen yhteisöenergian käsikirjan. Siitä selviää mm. mitä yhteisöenergia Suomessa on ja kuinka jokainen voi itse edistää yhteisöenergiaa omalla alueellaan. Suomen yhteisöenergian käsikirja, pdf suomeksi

Etelä-Pohjanmaalla olemme myös hankkeen puitteissa toteuttaneet neliosaisen tutustumiskierroksen mielenkiintoisiin yhteisöenergian ja uusiutuvien energiamuotojen kohteisiin. Katso kohteissa kuvatut videot Etelä-Pohjanmaan liiton Youtube-kanavalla

Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettu hanke toteutettiin yhdessä seitsemän maan partnereiden kesken. Mukana olleet maat olivat Saksa, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi ja Suomi. Etelä-Pohjanmaalta hankkeessa olivat mukana Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy.      

Lisätietoja hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta. Sieltä löytyvät myös kaikki hankkeen aikana julkaistut dokumentit. 

Ecowaste4Food – Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy 

Ecowaste4Food-hankkeessa tavoitteenamme oli etsiä ja tunnistaa Euroopasta malleja, joiden avulla ruokahävikkiä voitaisiin pienentää elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa ja kulutuksen eri vaiheissa ekoinnovaatioiden avulla. Siihen osallistui alueita seitsemästä Euroopan maasta: Ranska, Puola, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Espanja ja Suomi. Etelä-Pohjanmaan liitto oli ainoa suomalainen partneri.  

Hankkeen aikana tutustuimme eri maiden alueiden hyviin käytäntöihin ja laadimme Etelä-Pohjanmaalle toimenpidesuunnitelman. Suunnitelman teemoja ovat ruokahävikin jakelu ja koordinointi, kuluttajainformaatio ja -vaikuttaminen, ruoka-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden osaaminen sekä tutkimus ja hankkeet. Toimenpideohjelmassa on 10 kohtaa. Se on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi. Toimintaohjelman voi pyytää käyttöön Etelä-Pojanmaan liitosta.

Ecowaste4Food-hanke rahoitettiin Interreg Europe -ohjelmasta. Lisätietoa hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

EmpInno – Getting Regional Smart Specialisation Strategies closer to business

EmpInno-hankkeessa pyrimme kehittämään erilaisten välittäjäorganisaatioiden (alueviranomaiset, kehittämisorganisaatiot, tiedepuistot ja yliopistot) kykyä työskennellä älykkään erikoistumisen strategian kanssa, parantamaan RIS3-strategian implementointia ja käyttöä, sekä nostamaan alueen innovointikykyä. Tähän pyrimme pääsemään käyttämällä aiempaa parempia tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä ja vahvistamalla pk-yritysten kilpailukykyä valituissa teemoissa. Hankkeeseen osallistui pieniä ja keskisuuria alueita, joille on ominaista, että kriittinen massa, josta innovoinnin ja kasvun tulisi syntyä, on pienempi verrattuna metropolialueisiin.

EmpInnoon osallistui alueita kahdeksasta Euroopan maasta: Saksa, Tanska, Puola, Latvia, Liettua, Viro, Ruotsi ja Suomi. Hanke rahoitettiin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta.  

Etelä-Pohjanmaan liiton työskentelyn painopisteinä olivat kestävien ja tehokkaiden ruokajärjestelmien ja biotalouden uusien ratkaisujen synnyttäminen sekä älykkäiden ja energiatehokkaiden järjestelmien kehittäminen. Hankkeessa tuotettuja suosituksia siitä, miten välittäjätoimijat (esimerkiksi yrityskehitysorganisaatiot) ja strategisen tason politiikkatoimijat voivat auttaa yrityksiä hyödyntämään alueellisia Älykkään erikoistumisen ohjelmia, voi pyytää käyttöön Etelä-Pohjanmaan liitosta.  

Lisätietoa hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

ERUDITE – Enhancing Rural and Urban Innovation Territories

ERUDITE-hankkeessa tavoitteenamme oli edistää digitaalisten innovaatioiden ja palveluiden syntymistä maaseutu- ja kaupunkialueille. Hankkeessa  oli kumppaneita kuudesta Euroopan maasta: Irlannista, Italiasta, Ranskasta, Ruotista, Sloveniasta ja Suomesta. Suomesta, Etelä-Pohjanmaalta mukana oli kaksi partneria: Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä. Tutustuimme hankkeessa monipuolisesti eri alueilla esiintyviin hyviin käytäntöihin sekä laadimme alueellisen toimintasuunnitelman, johon kirjasimme konkreettisia toimenpiteitä digitaalisten palvelujen kehittämiseksi. Hanketta rahoitettiin Interreg Europé -ohjelmasta. 

Lisätietoja hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

MAMBA – Maximising Mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change

MAMBA-hankkeessa tavoitteenamme on ollut edistää harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta kehittämällä uudenlaisia maaseutualueiden liikenneratkaisuja. Etelä-Pohjanmaalla pyrkimyksenämme on ollut sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien kuljetusten kehittäminen siten, että ne voitaisiin järjestää aiempaa paremmin ja yhtenäisemmin eri puolilla maakuntaa.

Tätä tehtävää varten olemme hankkeen tuella perustaneet maakunnallisen Kuljetuspalvelut-ryhmän. Ryhmän tehtävänä on tukea kuntia kuljetuspalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa sekä edistää maakunnan kuljetuspalveluyhteistyötä. Tämän ryhmän toimintaa vetää Etelä-Pohjanmaan liitto, ja sen jäseniä ovat alueen kuntien ja kuntayhtymien lisäksi sairaanhoitopiiri, Kela ja ELY-keskus. Katso lyhyt esittelyvideo Kuljetuspalvelut-ryhmästä Etelä-Pohjanmaan liiton Youtube-kanavalla

Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettu hanke toteutettiin yhdessä kuuden maan partnereiden kesken. Mukana olleet maat olivat Saksa, Ruotsi, Latvia, Tanska, Puola ja Suomi. Etelä-Pohjanmaalta hankkeessa olivat mukana Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta. Sivuilta löytyvät myös kaikki hankkeen aikana julkaistut dokumentit.

NICHE – Building Innovative Food Value Chains in Regions

NICHE-hankkeessa tavoitteena oli edistää ruokaketjujen innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä alueilla, joilla elintarvikeala on kärkiteema. Hankkeessa oli partnereita seitsemästä Euroopan maasta Romaniasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Virosta, Puolasta, Kreikasta ja Suomesta. Hankkeessa kartoitettiin hyviä alueellisia ja paikallisia käytäntöjä hankekumppaneiden kesken sekä laadittiin alueelliset toimintasuunnitelmat ruokaketjun innovatiivisuuden edistämiseksi. Toteutimme Etelä-Pohjanmaalla myös erillisen pilottihankkeen, jossa uudistimme ja kehitimme maakunnassa olemassa olevaa Ruokaprovinssi-brändiä. Hanke sai rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta.

Lisätietoja hankkeesta voit lukea sen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Ohjelmakausi 2007–2013

Euroopan unionin ohjelmakauden 2007–2013 aikana Etelä-Pohjanmaan liitto toimi useassa kansainvälisessä hankkeessa. 

Digitalisaatio aiheisia hankkeita olivat ENGAGE ja Egoprice. Terveysteknologiaa veimme eteenpäin kolmessa hankkeessa: PrimeCareIT, ICT for Health ja Connected for Health. NECL I ja NECL II, sekä Baltic Bird -hankkeet olivat liikenteen kehittämishankkeita. Lisäksi teemoina olivat vapaaehtoistyö (Volwe), maahanmuutto (Diami), työelämän tasa-arvo (Winnet 8) ja innovaatioympäristöjen kehittäminen (BSR Innoreg).

Lisäksi olemme toteuttaneet KATE (Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle) -hanketta, jossa edistimme Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymistä sekä laadimme Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman.