BIOWIND

Tuulivoima-alue: kolme tuulimyllyä kukkulan laella.

Keskeisiä tietoja

 • Virallinen nimi: Biowind – Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning.
 • Hankkeen verkkosivut (englanniksi)
 • Kesto: 1. vaihe 1.3.2023–1.3.2026 ja 2. vaihe 1.3.2026–1.3.2027 
 • Pääpartneri: Region of Western Greece, Kreikka
 • Partnerit: Zemgale Planning Region (Latvia), Northern and Western Regional Assembly (Irlanti), University of Patras (Kreikka), Province of Flemish Brabant (Belgia), Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd. (Unkari), Marshal Office of Świętokrzyskie Region (Puola), Autonomous Community of the Region of Murcia – General Directorate of the Natural Environment (Espanja), Asturias Energy Foundation (Espanja), ja Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi) 
 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2021-2027 
 • Kokonaisbudjetti: 1,98 miljoonaa euroa 
 • Alueellisen sidosryhmän edustajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Into Seinäjoki, Isojoen kunta, Kauhajoen kaupunki, Kuortaneen kunta, Leader Kuudestaan, Leader Suupohja, SeAMK, Suomen Tuulivoimayhdistys, Thermopolis Oy, ja Vimpelin kunta

Hanke lyhyesti

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on ohjata EU:ta kohti vihreää siirtymää, jotta EU saavuttaisi ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tuulienergian odotetaan edistävän eniten tämän ohjelman tavoitteita ja auttaa näin kokonaistavoitteen saavuttamisessa. 

Esteeksi on muodostumassa kuitenkin se, että monilla EU:n alueilla tuulivoimaan käyttöönottoprosessi eri vaiheineen kestää pitkään. Usein tuulivoimahankkeiden käyttöönottoon liittyvät päätökset tehdään hajautetusti ja esimerkiksi tuulivoimalaitosten rajaaminen, lupien myöntäminen, konfliktien ratkaisu, ympäristöarviointi ja vaikutusten seuranta vaatii paljon valmistelua. Paikallisviranomaisten vastuulla on myös käsitellä sosiaaliseen hyväksyntään liittyviä kysymyksiä ja sisällyttää alueelliset näkökohdat tuulivoimasuunnitteluun. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, että hyvienkin suunnitelmien toteutuminen toimiviksi tuulivoimapuistoiksi asti kestää. 

Hankkeen tavoitteena on mm.:

 • Kokemusten vaihdon ja alueiden politiikkavälineisiin tutustumisen avulla luoda yhteinen lähestymistapa tuulivoiman käyttöönoton suunnitteluun, edistää tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä ja tukea sen käyttöönoton laajenemista 
 • Lähentää tuulivoima- ja luonnon monimuotoisuuspolitiikkoja, tukea kansalaisyhteisöjen kanssa käytävää keskustelua, esitellä yhteisöllisiä rahoitus- ja tuoton jakamismalleja ja parantaa paikallistason yhteistyötä tuulivoimasektorin kanssa
 • Politiikkavälineiden kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen tuulivoimapolitiikan tekemisessä
 • Tuulivoiman käyttöönottoon liittyvien tahojen vuorovaikutuksen ja keskinäisen ymmärryksen vahvistaminen
20.-22.2.2024 Jelgava, Latvia. BIOWIND-hanke kokoontui Latviaan keskustelemaan tuulivoimaan liittyvistä teemoista, kuten biodiversiteetin säilyttämisen tärkeydestä.
Hankepartnerit kokoontuivat syyskuussa 2023 Irlannin Sligossa.
Partner representatives in the project kick-off meeting in Patras 28.4.2023
Partnereiden edustajat projektin aloitustapaamisessa Kreikan Patraksessa 26.4.2023.

Hankekuulumisia

Hankkeen tuotoksia

Tiivistelmät hankkeessa tuotetuista dokumenteista. Koko dokumentin saat luettavaksesi pyytämällä sitä meiltä sähköpostitse.

 • A1.1: Yhteinen analyysi tuulivoimahankkeiden vastustuksen taustalla olevista ympäristöllisistä ja sosioekonomisista tekijöistä
  • Alueellisen tiedon kerääminen, vaihtaminen ja analysointi näkökohdista, jotka toimivat tärkeimpinä huolenaiheina ja paikallisena vastarintana tuulivoimarakentamiselle.
  • Hankkeessa toteutettiin kv-kyselyt kansalaisille, sidosryhmille sekä hankepartnereille.
  • Sidosryhmissä suurin vastustus liittyy pelkoon asuntojen arvojen laskusta sekä elämänlaadun heikkenemisestä. Suomessa suurin vastustus tulee paikallisilta asukkailta ja ympäristöjärjestöiltä
  • Eniten merkitystä nähtiin olevan kuulemisella suunnitteluvaiheessa sekä tiedotustilaisuudet ja julkiset foorumit sidosryhmien huolenaiheiden käsittelemiseksi. Muita tapoja olivat myös esim. osuuskuntien perustaminen, maanvuokrausmaksut maanomistajille, alennetut sähkötariffit paikallisille asukkaille, ja tuulipuiston toiminnasta saatavat verotulot
 • A1.3: Hyvien käytänteiden vaihto tuulivoiman yhteiskunnallisen hyväksynnän lisäämiseksi 
  • Identifioitu yhteensä 23 hyvää käytännettä partneriaatilta, Suomesta 4 hyvää käytännettä (3 omaa ehdotusta ja yksi pääpartnerin ehdotus).
  • Kaikille maille ehdotettu suosituksia muiden maiden hyvistä käytänteistä, joista voisi olla hyötyä.
  • Suomesta kerätyt hyvät käytänteet:
   • “Kauhajoen malli” luvitusprosessissa : Participative approach in wind farm permitting process – Suolakangas wind farm, Finland
   • Suomalainen kaavoitusmenettely ja kommentointikierrokset : Public engagement in revising regional land use plans for wind farm construction – Finland
   • Tutkimukset tuulivoiman terveysvaikutuksista : Enhancing community trust and engagement in wind farm projects through evidence-based health impact studies – Finland
   • Lintututka : Bird radar protection system for endangered birds at offshore wind farm – Tahkoluoto, Finland
 • A3.1 Irlannin työpajan raportti: Toimenpiteet, joilla edistetään kansalaisten osallistumista ja sitoutumista tuulivoimasuunnitteluun.
  • Hyvät lähestymis- ja toimintatavat sitouttamiseksi voivat tukea yhteisöjä, hankekehittäjiä ja paikallisviranomaisia parantamaan hankesuunnitelmia, mikä johtaa parempiin kokonaispäätöksiin ja -tuloksiin. 
  • Ne tarjoavat myös viranomaisille mahdollisuuden tunnistaa ja kehittää paikallisyhteisöille niiden tarpeisiin räätälöityjä etuja. Avoin ja osallistava yhteisön sitoutuminen voi myös lisätä yleistä tietämystä tuulivoiman valtakunnallisesta merkityksestä ja minimoida tuulivoimahankkeiden rakentamisen häiriöt.
  • Yhteisöjen kannalta sitoutuminen tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää ehdotettua hanketta paremmin, tutkia hankkeen tuomaa lisäarvoa alueelle, selvittää, mitkä vaihtoehdot soveltuisivat parhaiten paikalliseen tilanteeseen, ja auttaa muotoilemaan ratkaisuja, jotka sopivat kaikille osapuolille.
  • Lisäämällä tietoisuutta ja ottamalla paikallisyhteisöt aktiivisesti mukaan tuulivoimahankkeisiin viranomaiset voivat edistää paikallisyhteisöjen sitoutumisen luonteen muuttumista osallistumattomuudesta ennakoivampaan osallisuuteen.