Vaihemaakuntakaava I

Pelto, jossa olkipaaleja ja taustalla tuulimylly
Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 23 tuulivoimaloiden aluetta.

Tuulivoima 

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa. Kaava täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja osoittamalla 23 tuulivoimaloiden aluetta, voimajohtoverkoston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen. Vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016. Korkein hallinto-oikeus antoi 30.11.2017 päätöksen I vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskevista valituksista hyläten kaikki valitukset. Kaava on kuulutettu tulemaan voimaan MRL 201 § nojalla jo Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen yhteydessä.

Kansallinen energiapolitiikka on herättänyt kiinnostuksen tuulivoimarakentamista kohtaan, minkä johdosta tarve tuulivoimaloiden kaavoittamiselle ja rakentamisen ohjaamiselle on suuri. Tuulivoimatuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista, yleispiirteistä tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla sovitetaan yhteen tuulivoimarakentamisen taloudelliset, kulttuuriset ja ympäristöarvot, ja sen tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan kehittymistä merkittäväksi tuulivoiman tuotantoalueeksi. 

I vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa huomioitiin tuulivoimapuistojen rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset monipuolisesti. Kaavaratkaisussa on huomioitu vaikutukset muun muassa arvokkaisiin luontotyyppeihin, linnustoon ja uhanalaisiin lajeihin, asukkaisiin ja yhteisöihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, pohjavesiesiintymiin, Natura-alueisiin, maisemaan, virkistykseen, aluetalouteen, maakunnan energiataseeseen sekä maakuntastrategian toteutumiseen.

KAAVAKARTTA 

Vaihemaakuntakaavan I kaavakartta (1:250 000) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja voi tarkastella karttapalvelussa täällä >>> 

Karttapalvelussa voi mm. ottaa näkyviin vain tiettyjä teemoja koskevat merkinnät ja saada klikkaamalla lisätietoa merkintöihin liittyvistä suunnittelumääräyksistä. 

KAAVASELOSTUS 

Vaihemaakuntakaavan I kaavaselostus (pdf). 

SELVITYKSET 

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2012) (pdf) 

Maakuntakaavan linnustovaikutukset. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava I – tuulivoima. Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

Tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset Etelä-Pohjanmaan arvokkaille maisema-alueille. Maisemaselvitys. ProAgria Etelä-Pohjanmaa & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf) 

Tuulivoimaloiden näkymävaikutukset Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf) 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset. Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus & Ramboll (2013) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksen täydennys – Jalasjärven Ilvesnevan ja Kauhavan Voltti-Kakkurin alueet. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2013) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksen täydennys – Kauhajoen Säärenkankaan-Eteläkankaan ja Kurikan Kukkookallion-Möhkäleenmaan alueet. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2012) (pdf) 

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa. Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry (2013) (pdf)