Vaihemaakuntakaava III

Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, puuterminaalit ja puolustusvoimien alueet 

Tupasvilloja kuvattuna auringonlaskussa
Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan yhtenä tavoitteena on turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluontokohteiden säilyminen. Kuva: Jukka Risikko

KAAVAN TAUSTAA 

Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoimien alueet, bioenergia- ja biolaitokset ja energiapuun terminaalit. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi III vaihemaakuntakaavan 3.12.2018. Valtuuston päätöksestä jätettiin viisi valitusta, jotka hallinto-oikeus hylkäsi 17.7.2021 antamallaan päätöksellä. Vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 23.8.2021.

Kaavan tavoitteena on

  • edistää maakunnan energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä turvetuotantoalueita
  • turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon kohteiden säilyminen
  • edistää energiapuun logistiikkaketjun toimivuutta ja tehokuutta
  • tarpeen mukaan osoittaa maankäyttöratkaisu uusille vähintään seudullisesti merkittäville bioenergialaitoksille
  • lisäksi kaavassa osoitetaan puolustusvoimien alueet

Turvetuotannon teeman osalta kaavassa osoitetaan turvetuotantoalueet, joilla on kaavan valmistelun aikana lainvoimainen ympäristölupa turvetuotantoon sekä turvetuotantoon soveltuvat alueet, joita kaavassa osoitetaan yhteensä noin 13 900 hehtaaria (211 suota). Turvetuotantoon soveltuville alueille on annettu suunnittelumääräyksiä koskien mm. valuma-alueiden kokonaiskuormitusta. 

Suoluonnon suojeluun liittyen on luonnonsuojelualueen merkinnällä osoitettu neljä suoaluetta: Vähänjärvenneva Kurikassa, Vehmaskankaan länsipuolinen lähdesuo Alajärvellä sekä Karvasuo ja Sahaneva Seinäjoella. Suojelualueen merkinnällä on osoitettu Metsähallituksen omalla päätöksellä suojellut osat Isojärven ja Iso-Manalaisen ympäristön soista Soinissa ja Ähtärissä. 

Puolustusvoimien toimintaan liittyen kaavassa osoitetaan puolustusvoimien alueita ja varastojen suojavyöhykkeet Ilmajoen Tuomikylään sekä Ähtärin Inhaan ja Palolammelle, melualue Ähtärin Palolammelle, Lappajärven Peurannevan ampuma-alue sekä Alavuden-Kuortaneen ja Kauhavan lentoliikenteen varalaskupaikkojen suoja-alueet ja -vyöhykkeet. 

Kaavassa osoitetaan lisäksi maakunnallisesti merkittävät puuterminaalit kolmelle junalastausasemalle (Alahärmä, Alavus, Teuva) ja kahdelle terminaaliksi soveltuvalle alueelle (Seinäjoen Haukineva ja Roves), sekä uusiutuvan energian ja bioteollisuuden kehittämisalue Kauhajoen Aronkylään. 

KAAVAKARTTA 

Kaavakartta (pdf) 

Kartta kumottavista merkinnöistä ja määräyksistä (pdf) 

Teemakartta (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja voi tarkastella karttapalvelussa täällä >>>

Karttapalvelussa voi mm. ottaa näkyviin vain tiettyjä teemoja koskevat merkinnät ja saada klikkaamalla lisätietoa merkintöihin liittyvistä suunnittelumääräyksistä. 

KAAVASELOSTUS 

Vaihemaakuntakaavan III Kaavaselostus (pdf) 

SELVITYKSET 

Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi  

Turvetuotantoon soveltuvien alueiden Natura-vaikutusten arviointi. Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III.  Ramboll 2017. (pdf) 

3. vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta, luonnosvaihe. Turvetuotantoa osoittavat kaavamerkinnät. Etelä-Pohjanmaan liitto 2018. (pdf) 

Puuterminaalit ja bioenergia 

Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan. Suomen metsäkeskus 2014. (pdf) 

Selvitys suurimittakaavaisen bioenergian tuotannon tarpeista ja mahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaalla.  Vaasan yliopiston Levon-instituutti & Etelä-Pohjanmaan liitto 2015. (pdf)

Turvetuotanto ja suoluonnon suojelu 

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus & Etelä-Pohjanmaan liitto 2013. (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2014. Faunatica Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto 2015. (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016.  Etelä-Pohjanmaan liitto 2016. (pdf)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2017.  Etelä-Pohjanmaan liitto 2017. (pdf)

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan turvetuotantoon soveltuvien alueiden linnustovaikutusten arviointi. Pöyry Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto 2018. (pdf)
(Raportin viranomaiskäyttöön tarkoitettu versio toimitetaan viranomaisille pyynnöstä) 

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 1: Kuormitustarkastelu. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto 2014. (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto 2014. (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. Jatkotarkastelu 3. jakovaiheen valuma-alueille. Kangas, A-M & Etelä-Pohjanmaan liitto 2015. (pdf) 

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Alanen, A & Aapala, K. (toim.). Ympäristöministeriön raportteja 26/2015. (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan suoluonto -kyselyn tulokset.  Etelä-Pohjanmaan liitto 2016. (pdf)