CESME

Nettisivut: http://www.interregeurope.eu/cesme/

Kesto: 1. vaihe 01.04.2016–31.3.2018, 2. vaihe 01.04.2018–31.3.2020

Pääpartneri: Pohjois-Tanskan yrityskehityskeskus, Tanska, 31.10.2018 alkaen Anatoliki S.A., Kreikka.

Partnerimaat: Tanska, Iso-Britannia, Bulgaria, Italia, Kreikka ja Suomi

EP-partnerit: JPYP ja EP-liitto

Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014–2020

Kokonaisbudjetti: 1,6 M€ 

Circular Economy for Small and Medium-sized Enterprises - eli CESME-hankkeessa tarkoituksena on tutustua kiertotalouden käytäntöihin ja edistää niiden soveltamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on myös tarkentaa maakuntastrategiaa kiertotalouden osalta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotiin kiertotalouden toimintasuunnitelma Etelä-Pohjanmaalle, jonka toteutumista seurataan hankeen monitorointivaiheessa. Lisäksi yhteisenä tuotoksena hankkeessa on tuotettu Valkoinen kirja kiertotaloudesta, jossa eritellään kiertotalouden ilmiöitä eri sektoreilla. Valkoinen kirja on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteesta: http://www.cesme-book.eu/. Etelä-Pohjanmaalla osana hanketta toteutettiin myös pilottiprojekti, jossa kehitettiin edelleen hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana kehitettyä CESME kiertotaloustyökalua alueen tarpeisiin paremmin soveltuvaksi. Pilottiprojekti toteutettiin aikavälillä 1.8.2018-31.5.2019. 

 

HANKKEEN KESKEISET TUOTOKSET

ETELÄ-POHJANMAAN KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

CESME-hankkeen aikana luotu Etelä-Pohjanmaan kiertotalouden toimintasuunnitelma julkaistiin maaliskuun lopussa. Suunnitelman valmistelusta vastasivat hankkeen eteläpohjalaisina partnereina, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy. Valmisteluprosessi mukana oli myös kaksi asiantuntijaorganisaatiota. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy osallistui aktiivisesti toimintasuunnitelman työstämiseen kiertotalouden vision luomisesta toimenpiteiden kehittämiseen. Valmistelutyötä tehtiin mm. syksyllä 2018 järjestettyjen työpajoissa. Luonnonvarakeskus toimi asiantuntijana keväällä 2017 Järvi-Pohjanmaalla pidetyissä työpajoissa, joissa tunnistettiin kiertotalouden mahdollisuuksia etenkin metsä- ja puutuotealalla.

Toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joiden kautta Etelä-Pohjanmaan siirtyy suunnitelmallisesti kohti kiertotaloutta. Suunnitelmassa esitetään mm. Etelä-Pohjanmaan kiertotalousvisio, joka muodostui seuraavasti: ”Kiertotaloudesta yhteistyöllä uutta liiketoimintaa ja kestävää hyvinvointia eteläpohjalaisella periksiantamattomuudella”. Yhteistyön, verkostoitumisen, kestävyyden ja liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi tärkeiksi teemoiksi Etelä-Pohjanmaan kiertotalouden kannalta tunnistettiin myös biotalouden ja elintarviketeollisuuden merkitys alueen taloudelle, resurssitehokkuus ja viisaus, uusien älykkäiden teknologioiden hyödyntäminen sekä asennemuutokset.

Konkreettiset toimenpiteet jaoteltiin toimintasuunnitelmassa kolmeen eri kehittämiskokonaisuuteen, joita ovat:

  1. Kiertotalouden tunnetuksi tekeminen ja siihen liittyvien verkostojen ja tietokantojen kehittäminen
  2. Kiertotalousosaamisen, -koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
  3. Valittujen toimialakohtaisten toimenpiteiden kehittäminen (energia, puutuotteet, muovi ja tekstiilit)

Toimenpiteiden toteutumista seurataan CESMEn monitorointivaiheen aikana 1.4.2018–31.3.2020. Toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

 

CESME KIERTOTALOUSTYÖKALU YRITYKSILLE

Vuonna 2016 alkaneessa CESME -hankkeessa on tutustuttu kiertotalouden käytäntöihin sekä edistetty niiden soveltamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Osana hanketta toteutettiin keväällä 2019 loppuun saatu pilottiprojekti, jossa aiempaan työhön pohjautuvaa työkalua edelleen kehitettiin ja testattiin eteläpohjanmaalaisissa yrityksissä. Työkalun kehittämisestä ja testauksista vastasi CESME-projektissa asiantuntijaroolissa vuodesta 2017 toiminut VTT.

Mikä CESME Kiertotaloustyökalu on?
CESME Kiertotaloustyökalu on kehitetty erityisesti pk-yrityksille, jotka haluavat ymmärtää kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan kokonaisuutta, kehittää nykyisiä toimintatapojaan vastaamaan entistä paremmin kiertotalouden näkökulmia sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Työkalu tavoitteena on siis auttaa yrityksiä:

  • ymmärtämään arvonluontia kiertotaloudessa ja vastuullista liiketoimintaa, joka pitää sisällään niin sosiaalisen ja ympäristölle luotavan arvon kuin taloudellisen kannattavuuden
  • arviomaan ja havainnollistamaan kiertotalouden tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoiminnan vaikutuksia eri sidosryhmille
  • innostumaan ja tarttumaan uuden kiertotalousliiketoimintamallin luomiseen.

Työkalu sisältää paljon taustatietoa kiertotaloudesta ja kestävästä, vastuullisesta liiketoiminnasta, yritysesimerkkejä sekä useita erilaisia menetelmiä ja työpohjia. Työkalun avulla yritykset voivat ideoida kiertotalousajattelun tuomia uusia mahdollisuuksia omalle liiketoiminnalleen, ja siten työkalu on käytettävissä yritysten niin päivittäisen liiketoiminnan kehittämisessä kuin pidemmälle tulevaisuuteen katsovassa suunnittelussa ja visioinnissa.

Miten CESME Kiertotaloustyökalua käytetään?
Työkalu on ensisijaisesti tarkoitettu kolmannen tahon käytettäväksi (esim. kehittäjälle, konsultille tai muulle fasilitoijalle), joka käyttää työkalua yrityksissä yhdessä yritysten kanssa. Tämän lisäksi työkalu soveltuu myös käytettäväksi itsenäisesti pk-yrityksessä. Suurin hyöty työkalusta ja sen menetelmistä saadaan kuitenkin silloin kun työskentelyä ohjaa ja sparraa henkilö, jolla on jo ymmärrystä kiertotaloudesta ja vastuullisesta liiketoiminnasta sekä mielellään aiempaa kokemusta työkalun käytöstä. Työkalun hyödyntämismuodoksi sopii työpajatyöskentely, johon osallistuu yksi tai useampia yrityksiä. Yrityksistä olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä olla mukana useampia henkilöitä.

Työkalu sisältää kuusi päävaihetta. Kuhunkin oppaassa kuvattuun vaiheeseen liittyy taustatietoa sekä työpohjia, joita yrityksen/ yritysten kanssa toteutettavassa työpajassa voidaan hyödyntää. Työskentelyä varten tehdyt tyhjät työpohjat löytyvät oppaan liitteenä olevaista aineistoista. Työkalun vaiheissa kuvattuja menetelmiä voidaan soveltaa räätälöidysti yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kun työkalun hyödyntämisen toteutustapaa suunnitellaan, kannattaakin yrityksessä käydä keskustelu siitä, mitkä ovat keskeisimmät tarpeet ja tavoitteet työskentelylle: esim. halutaanko yrityksessä käydä kiertotalouden tilannetta ja siten kokonaisuutta kartoittava yleinen keskustelu vai jo syventää johonkin työkalun vaiheeseen, esimerkiksi toimien vaikutusten kartoittamiseen ja mittareiden valintaan?

Tuloksena työpajatyöskentelystä yritykset saavat materiaalien lisäksi ymmärrystä liiketoimintansa sosiaalisista, ympäristö- ja taloudellisista vaikutuksista sekä ajatuksia ja ideoita oman liiketoimintansa suuntaamiseksi kiertotalouden ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Yritys voi pitää työkalua mukana kehitystyönsä rinnalla ja tarvittaessa aina palata sen eri vaiheisiin ja työpohjiin uudelleen esimerkiksi ideansa kirkastamiseksi tai kehitystyön uudelleen suuntaamiseksi.

Kiertotaloustyökalun hyödyntäminen CESME-projektin päätyttyä
Työkalu on kehitetty eteläpohjanmaalaisten yritysten tueksi kiertotalouden ja vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksien tunnistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Työkalu ja sen aineistot tullaan säilyttämään näillä CESME-hankkeen sivuilla.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy on ollut aktiivisesti mukana CESME-hankkeessa sen alusta lähtien ja auttaa mielellään yrityksiä hyödyntämään työkalua sekä antaa lisätietoja työkalusta:

Vesa Alanko-Luopa, toimitusjohtaja
vesa.alanko-luopa@jpyp.fi, puh. 044 4659 380

Juha Lehtineva, kehittämispäällikkö
juha.lehtineva@jpyp.fi, puh. 044 2970 494

VTT kertoo mielellään lisätietoja työkalusta ja sen hyödyntämisestä sekä tarjoaa tukea sen käyttöön. VTT tarjoaa myös osaamista laajemmin kiertotalouden näkökulman tuomiseen osaksi yritystoimintaa sekä teknologisiin haasteisiin.

Maria Antikainen, johtava tutkija
maria.antikainen@vtt.fi, puh. 040 5124 260

Katariina Palomäki, tutkija
katariina.palomaki@vtt.fi, puh. 040 580 5620

Laajemmin CESME-hanketta koskien lisätietoja antaa hankkeen projektikoordinaattori Hanna Meriläinen.

Hanna Meriläinen, projektikoordinaattori
hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi, puh. 0400 241 813

Työkalua tullaan hyödyntämään jatkossa Etelä-Pohjanmaalla kahdessa EAKR-hankkeessa: KiertoDigi - Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla (Vaasan yliopisto ja Tampereen yliopisto) sekä Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla (SeAMK, Vaasan yliopisto ja Helsingin yliopisto Ruralia Instituutti). Molemmat hankkeet ovat vielä päätöksenteko valmistelussa ja käynnistyvät syksyllä 2019.

Linkit materiaaleihin:
CESME Kiertotaloustyökalu yrityksille
CESME Kiertotaloustyökalu - Työkalun esitysmateriaalit fasilitoijalle
CESME Kiertotaloustyökalu - Tyhjät työpohjat

 

HANKEUUTISIA:

2019

8.5.2019: CESME-kiertotaloustyökalun julkistamistilaisuus 23.5.2019
22.2.2019: Kiertotaloutta yrityksiin! -blogikirjoitus Torstai-lehdessä 
1.2.2019: KYNÄÄLYJÄ -blogi: Mahdollisuuksien kiertotalous 

2018

21.12.2018: Kutsu Vihreän profiilin työkalun pilotointiin
10.10.2018: CESME-hanke kutsuu mukaan kehittämään uutta Vihreän profiilin työkalua
15.5.2018: Eurooppa-päivää juhlittiin Seinäjoella EU-hankkeisiin tutustuen (CESME-hanke mukana)
13.4.2018: Interreg Europe -hankkeet siirtyvät toisiin vaiheisiin
11.4.2018: CESME-hankeen kiertotalouden toimintasuunnitelma
19.3.2018: Tervetuloa Uutta liiketoimitnaa kiertotaloudesta -seminaariin

2017

24.10.2017: Kansainvälisiä vieraita kiinnosti kiertotalous ja kuitu
27.9.2017: Kansainvälinen kiertotaloushanke kokosi kiertotalousasiantintuijoita Etelä-Pohjanmaalle
16.3.2017: CESME-hankkeessa kartoitetaan hyviä eurooppalaisia kiertotalouskäytäntöjä

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös